Rok 2008

Uchwała Nr XVII/128/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XVII/128/08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 14 listopada 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

 § 1

W Uchwale Nr X/76/07 Rady Gminy i Miasta z 28 grudnia 2007 roku skorygowanej
 • uchwałą Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta z 22 lutego 2008 roku
 • uchwałą Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta z 26 marca 2008 roku
 • uchwała Nr XIII/93/08 Rada Gminy i Miasta z 26 kwietnia 2008 roku
 • Zarządzeniem Nr 184/08/ Burmistrza Gminy i Miasta z 19 maja 2008 roku
 • Uchwałą NR XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta z 13 czerwca 2008 roku
 • Uchwałą Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta z 22 sierpnia 2008 roku
 • Uchwałą Nr XVI/117/08 Rady Gminy i Miasta z 26 wrzesnia 2008 roku 
wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dochody budżetu zwiększa sie o kwotę 740.215,00 zł do kwoty   33.396.009,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zwiększa sie o kwotę 598.167,00 zł do kwoty
5.745.138,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
149.380,00 zł
 •  dochody majątkowe 
548.330,00 zł

 

zgodnie z zalącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 740.215,00 zł do kwoty
33.596.109,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zwiększa sie o kwotę 598.167,00 zł do kwoty
5.745.138,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
 190.660,00 zł
 •  wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 55.900,00 zł do kwoty
5.524.620,00 zł 
 •  rezerwa ogółem 
102.959,00 zł 
 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 
 124.230,00 zł

przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 398.779,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 17,90,00 zł do kwoty 5.247.841,00 zł zgodnie z zalącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zalącznik Nr 4 do Uchawły głównej - wieloletni plan inwestycyjnyotrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr $ do niniejszej Uchwały.

  

§ 2

Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 57.000,00 zł i plan wydatków w wysokości 57.500,00 zł zmieniając załącznik Nr 6 do Uchwały głównej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały. 

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/ 128 /08
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku.
Zmiany budżetu wynikają z:

 

 1.  Pisma Samorządu Mieszkańców Skalmierzyc z 14 września 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 1.830,00 zł (wydatki Dz. 926 rozdział 92695 § 4210 - 1.830,00 zł, Dz. 600 rozdział 60016 § 4210 + 1.830,00 zł).
 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-9.3011-394/08 z 26 września 2008 roku przyznającego dotację w kwocie 7.700,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników realizujących pracę socjalna w środowisku (dochody Dz. 852 rozdział 85219 § 2030 + 7.700,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 + 7.700,00 zł)
 3. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami" z 3 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 8.500,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 §4260 - 1.000,00 zł, § 4270 - 5.500,00 zł, § 4370 - 600,00 zł, § 4410 - 400,00 zł, § 4740 - 400,00 zł, § 4750 - 600,00 zł, § 6050 + 8.500,00 zł - wymiana pieca CO).
 4. Pisma Samorządu Mieszkańców Miedzianowa z 2 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 150,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4210 - 150,00 zł Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 + 150,00 zł).
 5. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-408/08 z 9 października 2008 roku zwiększającego dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 7.240,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 + 7.240,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 + 7.240,00 zł)
 6. Pisma Samorządu Mieszkańców Kościuszkowa z 22 września 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 250,00 zł(wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 - 250,00 zł, Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 + 250,00 zł).
 7. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Pod kasztanami" z 10 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 490,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4040 - 290,00 zł, § 4260 - 200,00 zł, § 4240 + 490,00 zł).
 8. Pisma Kierownika MGOPS z 14 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 22.600,00 zł ( wydatki Dz. 852 rozdział 85219 § 4270 - 1.000,00 zł , § 4210 + 2.000,00 zł, § 4300 + 5.000,00 zł, § 4410 + 600,00 zł, rozdział 85295 § 3110 - 21.600,00 zł, rozdział 85202 § 4330 + 15.000,00 zł).
 9. Skorygowania wydatków na parking przy ul. Okólnej o kwotę 36.000,00 zł a przeznaczenie jej na wkłady do Spółki Oświetleniowej wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 - 36.000,00 zł, Dz. 900 rozdział 90015 § 6010 + 36.000,00 zł).
 10. Przeniesienie wydatków rezerwowanych na nagrody burmistrza w oświacie (20 % w dyspozycji organu prowadzącego) dla poszczególnych placówek [wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 - 12.497,00 zł, rozdział 80101 § 4010 + 8.652,00 zł ( SP Droszew 2.884,00 zł, SP Gostyczyna 2.884,00 zł, SP Skalmierzyce 2.884,00 zł), rozdział 80110 § 4010 + 3.845,00 zł - Gimnazjum Nowe Skalmierzyce].
 11. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami" z 21 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków n a kwotę 7.500,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 - 1.000,00 zł, § 4300 - 1.200,00 zł, § 4270 -5.300,00 zł, § 4010 + 7.500,00 zł).
 12. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-429/08 z 21 października 2008 roku przyznającego dotacje na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych w wysokości 458.500,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85214 § 2010 + 458.500,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 + 458.500,00 zł).
 13. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 21 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków w przedszkolu na kwotę 2.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80103 § 4300 - 1.000,00 zł, § 4410 - 500,00 zł, § 4750 - 500,00 zł, § 4210 + 2.000,00 zł).
 14. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 21 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków w Szkole Podstawowej na kwotę 13.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4240 - 3.000,00 zł, § 4270 - 5.000,00 zł, § 4350 - 500,00 zł, § 4370 - 500,00 zł, § 4740 - 1.000,00 zł, § 4750 - 3.000,00 zl, § 4010 + 8.000,00 zł, § 4110 + 1.600,00 zł, § 4120 + 600,00 zł).
 15. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie Nr SPG-300/26/08 z 21 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 18.820,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 - 17.320,00 zł § 4420 - 500,00 zł, § 4010 + 17.120,00 zł, § 4110 + 700,00 zł, rozdział 80103 § 4240 - 130,00 zł, § 4410 - 350,00 zł, § 4740 - 520,00 zł, § 4010 + 1.000,00 zł).
 16. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. z 22 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 3.500,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 - 800,00 zł, § 4370 -1.000,00 zł, § 4410 - 200,00 zł, § 4210 + 1.000,00 zł,§ 4300 + 1.000,00 zł, rozdział 80103 § 4210 - 1.000,00 zł, § 4240 - 500,00 zł, § 4010 + 1.500,00 zł)
 17. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach Nr SPNS 3012/4/08 z 23 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 95.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 - 64.300,00 zł, § 4280 - 2.000,00 zł, § 4350 - 2.000,00 zł, § 4370 - 1.000,00 zł, § 4410 - 2.000,00 zł, § 4420 - 2.000,00 zł, § 4750 13.500,00 zł, § 4210 + 25.000,00 zł, § 4300 + 26.000,00 zł, § 6050 + 11.200,00 zł, § 6060 + 27.300,00 zł Dz. 854 rozdział 85401 § 4260 -8.200,00 zł, § 4010 + 5.000,00 zł, § 4120 + 500,00 zł).
 18. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu z 24 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 1.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 - 1.000,00 zł, § 4210 + 1.000,00 zł).
 19. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie Nr SP.311-23/08 z 24 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.700,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 - 6.000,00 zł, § 4350 - 200,00 zł, § 4370 - 1.000,00 zł, § 4410 - 500,00 zł, § 4010 + 6.000,00 zł, § 4110 + 1.500,00 zł, § 4120 + 200,00 zł).
 20. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu Nr ZSO.3011-03/08 z 28 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków kwotę 79.212,00 zł, (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 - 7.000,00 zł, § 4210 - 27.000,00 zł, § 4240 - 5.300,00 zł, § 4270 - 2.000,00 zł, § 4280 - 643,00 zł, § 4370 - 269,00 zł, § 4410 - 4.000,00 zł, § 4420 - 3.500,00 zł, § 4260 + 27.000,00 zł, rozdział 80110 § 4210 - 19.000,00 zł, § 4240 - 3.000,00 zł, § 4350 - 500,00 zł, § 4410 - 2.500,00 zł, § 4220 - 3.500,00 zł, § 4740 - 1.000,00 zł, § 4010 + 7.000,00 zł, § 4270 + 45.212,00 zł).
 21. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach Nr SP-303/1/08 z 28 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.000,00 zł, (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 - 7.000,00 zł, § 401 + 7.000,00 zł).
 22. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka" z 28 października 208 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.630,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4260 - 5.500,00 zł, § 4170 - 750,00 zł, § 4350 - 600,00 zł, § 4750 - 780,00 zł, § 4120 + 1.050,00 zł, § 4210 + 300,00 zł, § 4280 + 630,00 zł, § 4410 + 150,00 zł, § 6060 + 5.500,00 zł).
 23. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-453/08 z 27 października 2008 roku zwiększającego dotację celową na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 577,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 577,00 zł, wydatki DZ. 854 rozdział 85415 § 3240 + 577,00 zł).
 24. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-470?08 z 27 października 2008 roku zwiększającego plan dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 12.222,00 zł, (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 12.222,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 + 12.222,00 zł).
 25. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-423/08 z 27 października 2008 roku zwiększającego plan dotacji na realizację zwrotów podatku akcyzowego w kwocie 139.667,00 zł (dochody Dz. 010 rozdział 01095 § 2010 + 139.667,00 zł, wydatki Dz. 010 rozdział 01095 § 4110 + 276,00 zł, § 4120 +59,00 zł, § 4170 + 2.403,00 zł, § 4430 + 136.929,00 zł).
 26. Pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3011-461/08 z 29 października 2008 roku zwiększającego plan dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 103.463,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 + 103.463,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 + 103.463,00 zł).
 27. Przeniesienia wydatków na kwotę 3.600,00 zł [wydatki Dz. 852 rozdział 85215 § 3110 - 30.000,00 zł, Dz. 600 rozdział 60014 § 4300 + 15.000,00 zł, Dz. 900 rozdział 90004 § 4210 + 15.000,00 zł, Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 - 6.600,00 zł ( ul. Dojazdowa), Dz. 900 rozdział 90004 § 4210 + 6.600,00 zł , Dz. 600 rozdział 60016 § 4210 + 2000,00 zł, § 6050 + 8.000,00 zł ( ul. Polna) Dz. 921 rozdział 92105 § 2830 - 10.000,00 zł, § 4300 + 28.100,00 zł, Dz. 926 rozdział 92601 § 4210 + 4.300,00 zł, § 4260 + 5.200,00 zł, § 4270 - 15.000,00 zł, rozdział 92605 § 2820 - 2.500,00 zł, § 4210 - 10.000,00 zł ].
 28. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-481/08 z 13 listopada 2008 roku zmieniającego plan dotacji na kwotę 410.846,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85219 § 2030 + 10.846,00 zł § 4210 + 10.846,00 zł, rozdział 85212 § 2010 - 400.000,00 zł,§ 3110 - 400.000,00 zł, rozdział 85203 § 2010 + 400.000,00 zł, § 4210 + 22.000,00 zł, § 4270 + 378.000,00 zł).
Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.