Rok 2008

Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/137/08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami),

 

uchwala się co następuje:

 

§ 1

Ustalić opłaty za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach           w niżej wymienionych wysokościach:

 

1. za miejsce pod groby ziemne zwykłe na cmentarzu komunalnym za okres 20 lat:

 

1) grób jednomiejscowy

200,00 zł

2) grób rodzinny - dwumiejscowy w poziomie

300,00 zł

3) grób rodzinny - trzy i czteromiejscowy w poziomie

400,00 zł

4) grób dla dzieci do lat 6

100,00 zł

5) grób dla urny pojedynczy

  75,00 zł

6) grób rodzinny dla urn

100,00 zł

 

2. za miejsce pod groby murowane - grobowce na cmentarzu komunalnym na okres 20 lat:

 

1) grobowiec jednomiejscowy

200,00 zł

2) grobowiec rodzinny dwumiejscowy w poziomie

300,00 zł

3) grobowiec rodzinny trzy i czteromiejscowy w poziomie

400,00 zł

4) grobowiec dla urny

  75,00 zł

5) grobowiec rodzinny dla urn

100,00 zł

 

3. za jednorazowe wydanie zezwolenia na wybudowanie nagrobka - pomnika:

 

1) grób dla dzieci do lat 6 lub grób dla urn pojedynczy

  70,00 zł

2) grób jednomiejscowy lub grób rodzinny dla urn

100,00 zł

3) grób rodzinny dwumiejscowy w poziomie

150,00 zł

4) grób rodzinny trzy i czteromiejscowy w poziomie

200,00 zł

 

4. za zachowanie istniejącego grobu na kolejne 20 lat lub grobowca na kolejne 20 lat ustala się wysokość opłat określonych w pkt 1 i 2

 

5. za zachowanie istniejącego grobu lub grobowca, na okres krótszy jak określony w pkt 4, opłata jest proporcjonalna do okresu zachowania miejsca

 

6. za zarezerwowanie miejsca na 20 lat na cmentarzu komunalnym:

 

1) grób ziemny:

 

a) jednomiejscowy

200,00 zł

b) dwumiejscowy w poziomie

300,00 zł

c) trzy i czteromiejscowy w poziomie

400,00 zł

d) dla dzieci do lat 6

100,00 zł

e) dla urny pojedynczy

 75,00 zł

f) rodzinny dla urn

100,00 zł

2) groby murowane - grobowce

 

a) jednomiejscowy

200,00 zł

b) dwumiejscowy w poziomie

300,00 zł

c) rodzinny trzy i czteromiejscowy w poziomie

400,00 zł

d) dla urny

  75,00 zł

e) rodzinny dla urn

100,00 zł

 

W przypadku nie wykorzystania rezerwacji przy pochówku przed upływem okresu rezerwacji dopłaca się różnicę według cen aktualnych określonych w pkt 6, ppkt 1 i 2.

 

7. za wykopanie grobu maksymalnie:

 

1) zwykłego

300,00 zł

2) głębinowego (dwupoziomowego)

400,00 zł

3) pod urnę

100,00 zł

4) grobu dla dzieci do lat 6

100,00 zł

 

Wymienione opłaty są opłatami maksymalnymi. W cenę wliczone jest wykopanie i zasypanie grobu oraz uformowanie mogiły i asysta przy obsłudze ceremonii pogrzebowej. Opłata nie obejmuje rozbiórki i ponownego montażu nagrobka.

 

8. Asysta przy ceremonii pogrzebowej podczas złożenia trumny w grobowcu oraz urny w grobowcu - 100,00 zł.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr XLI/218/98 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Nowych Skalmierzycach.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                     Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

                                                               / -/  Kazimierz Sipka

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/137/08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach

 

 

Przyjęcie powyższej uchwały podyktowane jest dostosowaniem stawek i usług do warunków życia społecznego. Poprzednie przepisy regulujące tę materię nie przewidywały pewnych czynności i usług oraz wynikających z nich opłat. Jednak czynności te z uwagi na potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy musiały być wykonywane. I tak nowy dokument przewiduje opłaty za miejsce dla pochowania urny z prochami zmarłych. Rozgranicza także chowanie zmarłych w grobach ziemnych oraz w grobach murowanych tzw. grobowcach. Dodatkowo wprowadza pojęcie rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym oraz wprowadza opłatę za wykop grobu tzw. głębinowego (dwupoziomowego), a także opłatę za wykop pod urnę z prochami i opłatę za wykop grobu dla dzieci.

Dodać należy także, że stawki za usługi i czynności, które przewidywała poprzednia uchwała nie uległy zmianie.

Lista wiadomości
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.