Rok 2010

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2011 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Fabianowie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
w sprawie zasad, sposobu i tytułu udzielania ulg: umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom podległym.
w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia do „Planu Odnowy Miejscowości Ociąż- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce"
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. 3 maja 32 w Nowych Skalmierzycach za 2009 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mącznikach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/178/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie: zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Droszew - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ,,
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w sprawie emisji obligacji komunalnych