Rok 2010

Uchwała Nr XXVII/212/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku

UCHWAŁA  NR  XXVII / 212 / 10

 Rady  Gminy  i  Miasta  Nowe  Skalmierzyce

z  dnia   28  stycznia  2010  roku

 

 

w  sprawie  zatwierdzenia ,, Planu  Odnowy  Miejscowości  Droszew  -  Gmina  i  Miasto  Nowe  Skalmierzyce ,,

 

Na  podstawie  art. 18 , ust. 2 , pkt 6 ustawy  z  dnia  08  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym ( tekst  jednolity  Dz.U. z 2001  roku  nr  142 , poz. 1591  z  późniejszymi  zmianami )  uchwala  się  co  następuje :

 

§ 1

 

Zatwierdza  się  ,, Plan  Odnowy  Miejscowości  Droszew -  Gmina  i  Miasto  Nowe  Skalmierzyce  ,, stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały .

 

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta  Nowe  Skalmierzyce .

 

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia .

 

 

 Przewodniczący

Rady  Gminy  i  Miasta  Nowe  Skalmierzyce

 

/-/ Kazimierz  Sipka

                                                                       

 

UZASADNIENIE

do  uchwały  Rady  Gminy  i  Miasta  Nowe  Skalmierzyce   nr  XXVII/212/10

z  dnia   28.01.2010 r.

 

W  budżecie  na  2010  rok  przewidziano  wydatki  na  remont  ogrzewania  w  świetlicy  wiejskiej  w  Droszewie   w  wysokości   70.000,00  zł. . Sołectwo  w  ramach  swoich  środków  do  dyspozycji  przeznaczyło  również  kwotę  8.150,00  zł.  na  remont  świetlicy .

Do  połowy  miesiąca  lutego  br.  trwa  nabór  wniosków  w  ramach  PROW  ,  w  tym  między  innymi  na   tzw.  odnowę  wsi .

                    Plan  odnowy  miejscowości  wraz  z  uchwałą  zatwierdzającą  przez  Radę  jest  niezbędnym  załącznikiem  do  wniosku  o  pomoc  finansową  z  tego  programu .  Opracowany  plan  został  uprzednio  przyjęty  przez  zebranie  wiejskie   mieszkańców  sołectwa   uchwałą  nr 1/2010  z  dnia  13  stycznia  2010 r. 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2011 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Fabianowie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
w sprawie zasad, sposobu i tytułu udzielania ulg: umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom podległym.
w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia do „Planu Odnowy Miejscowości Ociąż- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce"
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. 3 maja 32 w Nowych Skalmierzycach za 2009 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mącznikach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/178/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie: zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Droszew - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ,,
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w sprawie emisji obligacji komunalnych