Rok 2011

Uchwała nr III/11/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr III/11/11
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 stycznia 2011 roku

w sprawie:  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 70 poz. 473 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.


Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.


 § 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/Kazimierz Sipka/


Uzasadnienie
do uchwały nr III/11/11
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 stycznia 2011  roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
                   Alkoholowych na rok 2011.


Art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, że:

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin, a realizacja z tą działalnością  prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Niniejszy program przygotowano na podstawie ”Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych” powstałej w wyniku badań przeprowadzonych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w listopadzie 2010 r.

Program na rok 2011  został opracowany i przedłożony Radzie do uchwalenia.


Załącznik nr 1
do uchwały nr III/11/11
d dnia 28 stycznia 2011 roku


GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH
dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011

Wprowadzenie.
      Dane statystyczne dotyczące konsumpcji napojów alkoholowych i innych używek informują, że liczba korzystających z nich osób pozostaje na tym samym poziomie –zmienia się jedynie  asortyment produktow (np. „dopalacze’) i obniża się wiek osób z nich korzystających.
      Świadomość i postawy psychospołeczne związane z korzystaniem ze środków zmieniających nastrój przejawiają zdecydowanie większą odporność na zmiany i weryfikację dotychczasowych przekonań na temat konsekwencji i sposobów rozwiązywania problemów uzależnień niż dynamicznie rozwijające  się zjawiska gospodarcze. W sytuacji zagrażającego kryzysu szczególnie trudno wpływać na takie zmiany i pozyskiwać gotowość do ich wprowadzania w małych środowiskach miejsko – wiejskich, gdzie zwyczaje obyczajowe i miejscowe koterie wyznaczają normy i zasady współżycia społecznego
Podejmowane dotychczas działania przez środowiska lokalne zmierzające do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych a przez to do zmniejszenia problemów wynikających z jego nadużywania – napotykają na społeczny opór sztywnych struktur przekonań i norm zwyczajowych w tym zakresie.
Niski poziom norm kulturowych, nieumiejętności wykorzystania wolnego czasu, braku zainteresowań i hobby a przy tym - media kreujące nierealistyczne oczekiwania, obietnicę ekscytujących doznań przeżyć – budzą chęć szybkiej gratyfikacji potrzeb (nie tylko materialnych) często poprzez zachowania na granicy ryzyka, patologii moralnej i etycznej prowadzące do wszelkich uzależnień.
      Zmieniające się kolejnymi nowelizacjami wymagania dotyczące realizacji zadań, które ustawowo zobowiązują samorządy gminne do skuteczniejszego rozwiązywania problemów uzależnień odbiegają często od lokalnych realiów i możliwości psychospołecznych środowiska. Pozyskanie do współpracy lokalnych instytucji i organizacji działających na rzecz  rzeczywistego rozwiązywania problemów uzależnień a nie łatwego pozyskiwania środków na inne działania statutowe osób i organizacji jest zadaniem ważnym w realizacji tegorocznych zamierzeń.

      Nowym elementem w tegorocznych działaniach dotyczących ustawowych  zadań gminnych jest wyraźne ograniczenie finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy ze środków pozyskanych z handlu napojami alkoholowymi.
      Konsekwentna edukacja, uświadamianie, wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, z napięciem, frustracją w zderzeniu z oczekiwaniami – stanowią swoiste wyzwanie dla społeczności lokalnej i włodarzy naszej gminy.
Aktem prawnym, z którego wynikają działania lokalne jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjęty uchwałą Rady Gminy, koordynowany przez pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień.
      Pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na handel napojami alkoholowymi środki zabezpieczają realizację tego programu.

Informacje o problemach alkoholowych i zasobach lokalnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

      Z „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych” przeprowadzonej na terenie naszej Gminy przez Studio Diagnoz i Profilaktyki – Kraków w listopadzie 2010 r wynika, że w opinii mieszkańców najważniejszym problemem środowiska lokalnego jest postępujące zubożenie i bezrobocie. W tej sferze pokładane są największe oczekiwania wobec nowo wybranych Radnych i włodarzy regionu.
Nadużywanie alkoholu wymieniane jest jako ważne przez 69% badanych, w/g których alkohol jest postrzegany jako towar szczególny, podlegający szczególnej kontroli ze strony władz. Mimo, że ponad polowa ankietowanych dorosłych wskazuje na okazjonalny charakter picie alkoholu, to wielu doświadcza nieprzyjemnych przeżyć związanych z jego nadużywaniem np. wandalizm, agresja werbalna i niewerbalna, zagrożenie bezpieczeństwa własnego i swoich bliskich. W opinii badanych – 43% - nasilił się widok publicznie spożywających alkohol.
Do picia alkoholu – w różnej postaci – przyznało się 38,3% uczniów szkół podstawowych oraz 73,5% gimnazjalistów ! Jako najczęstszą przyczynę sięgania po alkohol dzieci i młodzież wskazywali: - chęć zaimponowania, presję rówieśniczą i obawę przed odrzuceniem przez grupę oraz picie podczas rodzinnych okazji towarzyskich! Niepokojące informacja związane są z okolicznościami pierwszego kontaktu z alkoholem wśród których uczniowie wskazują dom rodzinny i okoliczności wakacyjne gdzie oprócz alkoholu dochodzi najczęściej do również inicjacji papierosowej i narkotykowej!
Niestety – nadal potwierdzają się obserwacje z lat ubiegłych, że postawy rodziców  i środowiska rodzinnego do używek wpływają w znaczący sposób na postrzeganie tych problemów przez dzieci i młodzież. 
      Potwierdza się fakt, że wiedza i świadomość związana z negatywnych konsekwencji korzystania z używek wśród uczniów jest zadowalająca –jednak niekompatybilna z faktem korzystania z nich osobiście i przez rówieśników. Najpopularniejszymi używkami w ich środowisku są  nadal papierosy i alkohol. Są to używki najbardziej widoczne i łatwe do zidentyfikowania - dominuje piwo. Niska cena oraz przekonanie o jego znikomej szkodliwości czyni go popularnym w grupie wiekowej gimnazjalistów.
      Niestety wszystkie ankietowane grupy wiekowe wskazują dorosłych – rodziców jako osoby przyzwalające na bezkarne, okolicznościowe korzystanie z alkoholu
i papierosów, co niestety źle rokuje na kształtowanie się nawyków i norm naszych dzieci. Podstawy zasad i reguł, które będą przez dzieci realizowane w ich dorosłym życiu wywodzą się niestety w większości z tego co spontanicznie i niecelowo przekazali im dorośli. W opinii badanych dzieci – większość rodziców nie zauważa faktów, że ich dzieci są pod wpływem substancji psychoaktywnych.
      Wydaje się ważne i celowe podjęcie takich inicjatyw opiekuńczo – wychowawczych w środowiskach szkolnych aby pozyskać i zaktywizować rodziców do udziału w zajęciach i warsztatach poprawiających ich kompetencje wychowawcze! Jedynie takie oddziaływania zintegrowane z zadaniami psychoedukacujnymi i profilaktycznymi wobec dzieci i młodzieży mogą przynieść zadowalające i oczekiwane rezultaty.
      Niestety – kolejnym niepokojącym zjawiskiem są deklarowane przez uczniów sytuacje spożywania alkoholu, palenie papierosów oraz przebywania pod wpływem narkotyków na terenie szkoły! Rezultat tego obszaru badań powinien wzbudzać czujność nauczycieli i Rady Pedagogiczne szkół, uwrażliwić środowiska szkolne na wskazany problem!
      Przeprowadzone badanie wskazały również istnienie wyższego niż w badaniach ogólnopolskich odsetka młodych ludzi palących papierosy na poziomie szkół gimnazjalnych.
      Dane te nie korelują  z wynikami ankiet przeprowadzonych wśród sprzedawców alkoholu i papierosów, które wskazują na incydentalną sprzedaż tych produktów osobom niepełnoletnim. Podawane fakty podejmowanych prób zakupu alkoholu lub papierosów przez osoby niepełnoletnie w badanych sklepach mogą świadczyć o wystarczających umiejętnościach odmowy sprzedaży a także o typowym w małym środowisku lokalnym zjawisku spokrewnionych lub towarzyskich znajomości, które weryfikują samoczynnie rynek niebezpiecznych zakupów.


      Z analizy całościowej przeprowadzonych badań wynika, że społeczność lokalna posiada wystarczające  kompetencje poznawcze – wiedza, świadomość prawna, antycypacje konsekwencji sytuacji i zdarzeń – jednak zadziwiające i niepokojące jednocześnie są sytuacje kompletnej nieumiejętności praktycznego wykorzystywania tych kompetencji! Wiele sytuacji potwierdza jedynie deklaratywną krytyczność do faktu jakie postawy i zachowania są poprawne i oczekiwane społecznie, bez praktycznego ich wykorzystania w sytuacjach psychospołecznych środowiska lokalnego.
Wydaje się, że jedynie interdyscyplinarne, zintegrowane oddziaływania profilaktyczne, psychoedukacyjne i interwencyjne przez pracujące na podstawie solidnej i rzetelnej znajomości środowiska – zespoły osób o uznanych kompetencjach społecznych i zawodowych -  mogą skutecznie wpływać na sposób i jakość rozwiązywania problemów uzależnień w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, zawodowym i towarzyskim.
      Dostępność terytorialna, godzin i cen środków uzależniających bezpośrednio wpływają na poziom jego konsumpcji, wielkość problemów zdrowotnych
i społecznych. Nasza gmina - na mocy obowiązującej ustawy podtrzymuje swoje decyzje dotyczące limitów punków sprzedaży napojów alkoholowych pozostawiając je w liczbie 70 obiektów, a dla podmiotów gastronomicznych do 30 obiektów. Liczby te stanowią wymiar ich realnego wykorzystania i zapotrzebowania.             
Nadal aktualna jest norma stałego monitoringu tych miejsc w zakresie przestrzegania przepisów ustawy jako dodatkowy element wspierającym działania Gminy
w obszarach rozwiązywania problemów alkoholowych


Wnioski:
1. Wprowadzać – równolegle do zajęć profilaktycznych na terenie placówek edukacyjnych zajęć dla rodziców podnoszących kompetencje wychowawcze, głównie dotyczące skutecznej interwencji wobec dziecka niebezpiecznie kontaktującego się z alkoholem.
2. Wprowadzenie do realizacji w palcówkach gimnazjalnych zajęć profilaktyczno- interwencyjnych dla dzici korzystających z alkoholu i papierosów.
3. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych – aktywizujących samorządy uczniowskie, grupy liderskie.
4. Podejmowanie działań skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności do alkoholu i tytoniu.
5. Wprowadzenie stałego, lokalnego informacji o działaniach podejmowanych  na terenie Gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
Stan zasobów lokalnych.

      Zobowiązanie ustawowe samorządów lokalnych do realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wskazuje, że większość kompetencji
i środków finansowych powinno być na poziomie środowiska zamieszkania. Właśnie położenie naszej gminy może być atutem w korzystaniu z zaplecza lokalnego do rozwiązywania problemów uzależnień.
 Należą do nich: 

 - na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: 

* Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
*  świetlice profilaktyczno-wychowawcze przy szkołach i świetlica środowiskowa;
*  organizacje pozarządowe, które działają na terenie Gminy, realizujące zadania  GPPiRPA;   
*  pedagodzy i nauczyciele;
*  punkty konsultacyjne dla osób z problemem alkoholowym;
*  punkt konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy;
*   grupa samopomocowa AA w Nowych Skalmierzycach;
*   Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej;
-  na terenie Powiatu Ostrowskiego:       
*  SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim;
*  schronisko dla kobiet- ofiar przemocy – z dziećmi w Ostrowie Wielkopolskim;
*  noclegownia dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem;
*  Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas;
- na terenie Powiatu Kaliskiego:  
*  NZ Leczenia Uzależnień w Kaliszu;
*  SP ZOP w Sokołówce z oddziałem detoksykacyjnym i OLU w Murowańcu.


              
Każde zadanie własne Gminy wymienione w ustawie może być realizowane na wiele sposobów, w zależności od potrzeb i możliwości. W programie obowiązującym w 2010 roku będziemy podtrzymywać te inicjatywy i zadania, które okazały się skuteczne a także włączać nowe inicjatywy wynikające z analizy badań regionalnych i obserwacji środowiska lokalnego.

 

GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH   na rok 2011
dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Niniejszy program jest kontynuacją zadań realizowanych na terenie Gminy w 2010 roku. Stanowi spis działań będących zadaniami własnymi w obszarze tych działań, które mają zmierzać do skutecznego rozwiązywania problemów uzależnień w 2011 roku. Akty prawne dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy narzucają merytoryczne sposoby rozwiązywania tych problemów na terenie lokalnych środowisk gminny.
Program odpowiada obowiązującym przepisom w:


- Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26.10.1982 (Dz. U. nr 147 poz.1231 – tekst jednolity ze zmianami z 2002r);                                                       

I.CELE PROGRAMU:
- zapobieganie rozwojowi zjawisk związanych z nadużywania alkoholu;
- inwestowanie zasoby lokalne niezbędne do radzenia sobie z problemami uzależnień, przemocy domowej i szkolnej;
- zmniejszanie konsekwencji spowodowanych nadużywaniem alkoholu;
-konsekwentne wdrażanie obowiązujących standardów w programach profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych;
- budowanie skutecznych form interwencji środowiskowej w sytuacjach szkodliwych społecznie i zdrowotnie.

II.REALIZATORZY  PROGRAMU:       
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień;
- placówki oświatowe i edukacyjne;
- podmioty i organizacje pozarządowe realizujące zadania wynikające z ustawy, którym zlecane są zadania GPPiRPA;      
                                                           
III.ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA  ZADAŃ PROGRAMU. 
Źródłem finansowania zadań są środki finansowe budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na handel napojami alkoholowymi.

IV.ZADANIA  GMINNEGO  PROGRAMU  PROFILKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

SPOSÓB  REALIZACJI:    
1.1. prowadzenie punktów konsultacyjnych przy NZOZ i przy świetlicy środowiskowej;
1.2. podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania programu;
1.3.zakup świadczeń zdrowotnych dla uzależnionych i współuzaleznionych w zakładach lecznictwa  odwykowego;
1.4. finansowanie programów pomocowych podtrzymujących abstynencję dla osób po podstawowej terapii uzależnień.             

 REALIZATORZY:

- punkty konsultacyjne;
- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- członkowie GKRPA;
- SP ZOZ OPiTU –Ostrów Wlkp.; NZOZ –Kalisz; stacjonarne placówki leczenia uzależnień.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą.                                                     
SPOSÓB  REALIZACJI:
2.1. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar i sprawców przemocy;
2.2. kontynuowanie zadań kampanii „Bezpieczna szkoła”;
2.3. realizacja programów profilaktycznych dla dzieci szkolnych w zakresie radzenia sobie z przemocą domową i rówieśniczą;
2.4. psychoedukacja dorosłych w zakresie skutecznej interwencji w sytuacjach uzależnienia
2.5. kierowanie na badania do biegłych w związku z postępowaniem w sprawie leczenia odwykowego lub znęcania się nad rodziną;
2.6. realizowanie specjalistycznych programów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców;
2.7. prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego;
2.8. podejmowanie działań negocjacyjnych w rodzinach z problemem uzależnień
       – również interwencje środowiskowe.       

REALIZATORZY:
- członkowie GKRPA;
- M-GOPS, Komenda Policji;
- Pełnomocnik ds. uzależnień;
- ZIK –Kalisz
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy na rzecz dzieci, młodzieży i innych grup zawodowych.

SPOSÓB  REALIZACJI:                                                                                               
3.1. realizacja programów profilaktycznych dla wszystkich grup wiekowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
3.2. psychoedukacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień -wywiadówki profilaktyczne, warsztaty kompetencji wychowawczych;
3.3.  doposażenie  świetlic szkolnych i  środowiskowej;
3.4.  udział w ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktycznych;
3.5. dofinansowanie zajęć psychorozwojowych dla dzieci szkolnych podczas wypoczynku letniego;
3.6. udział w organizowaniu dla dzieci ciekawych zajęć pozalekcyjnych uczących nieagresywnego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z frustracją i ze stresem;
3.7. promowanie zdrowia przez zachęcanie do aktywności sportowej;
3.8. realizowanie długofalowych programów i kampanii promujących ciekawe, zdrowe formy spędzania wolnego czasu i umożliwiających rozwijanie własnych zainteresowań i hobby;
3.9. przekazywanie poprzez lokalną prasę informacji o działaniach gminnych podejmowanych z zakresu profilaktyki uzależnień.                                        

REALIZATORZY:
- SP ZOZ OPiTU –Ostrów Wlkp.;
- placówki oświatowe i organizacje pozarządowe, którym zlecane są zadania w/w zakresie;
- członkowie GKRPA.
- Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy


4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.                                      
SPOSÓB  REALIZACJI:
4.1.  przedmiotowe  szkolenia dla członków GKRPA;
4.2. partycypowanie w kosztach utrzymania pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej, punktów konsultacyjnych i regulaminowej działalności GKRPA;
4.3. wspieranie statutowej działalności instytucji pozarządowych z trenu Gminy, realizujących zadania z zakresu niniejszego programu.  
                                                             
REALIZATORZY:
- członkowie GKRPA;
- organizacje pozarządowe.


5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy oraz występowania przed Sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.


SPOSÓB REALIZACJI:
5.1. kontrole punktów dystrybucji napojów alkoholowych;
5.2. bieżąca analiza i weryfikacja przepisów prawa lokalnego w zakresie zasad dystrybucji napojów alkoholowych;   

REALIZATORZY:
- członkowie GKRPA                                                       

V. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH.  
                                                                                                                      
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracują wg przyjętego Regulaminu, planu pracy w zespołach problemowych i na posiedzeniach planowych. Za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jej członkowie będą otrzymywać wynagrodzenie brutto wg następujących zasad:

1. za udział w posiedzeniach planowanych Komisji (tj. pełny skład) - 190,00 -,
2. za udział w pracach zespołów problemowych - 150,00 -,
3. Przewodniczący Komisji (bez względu na liczbę posiedzeń w miesiącu) wynagrodzenie zryczałtowane -700,00 -,
4. podstawą wypłacania wynagrodzenia jest obecność potwierdzona podpisem na liście obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego lub sekretarza Komisji;
5. z należnej kwoty dokona się stosownych, wymaganych prawem potrąceń;
6. termin wypłaty wyznacza się na ostatni dzień każdego miesiąca, z dołu;
7. zwrot kosztów podróży (delegacje) w ramach pracy w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (udział w szkoleniach i konferencjach) następuje na polecenie wyjazdu służbowego wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

 

                                                                                                                        Załącznik Nr 1
  Do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011

Preliminarz finansowania zadań GPPiRPA na rok 2011

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej                        - 24.000,-
- punkty konsultacyjne,
- szkolenia merytoryczne,
- realizacja programów pomocowych dla uzależnionych i ich rodzin;
- umożliwienie korzystania z terapii w ambulatoryjnych i stacjonarnych placówkach służby zdrowia;
2. Pomoc rodzinom                                                                                       - 17.000,-
             - punkt konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy domowej,
             - programy profilaktyczne dot. przemocy domowej i rówieśniczej („Nie irytuj się” S.O.S)
             - program psychokorekcyjny dla sprawców przemocy,
             - warsztaty negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów;

3. Działalność profilaktyczna                                                                      - 78.000,-
             - prowadzenie świetlic szkolnych i świetlica środowiskowa,
             - programy profilaktyczne dla wszystkich grup wiekowych,
             - alternatywne zajęcia sportowe i pozaszkolne w środowiskach wiejskich,
             - wywiadówki profilaktyczne dla rodziców,
             - dofinansowanie wypoczynku kolonijnego, półkolonii i zajęć międzysemestralnych,
             - kampanie ogólnopolskie i lokalne na rzecz profilaktyki uzależnień;

4. Współpraca ze stowarzyszeniami                                                          -  8.000,-
             - dofinansowanie zadań statutowych Akcji Katolickiej, SDiR, ZHP – oddział NS
             - koszty utrzymania świetlicy środowiskowej, doposażenie;

5. Zabezpieczenie przepisów ustawy                                                       -  23.000,-
            - funkcjonowanie GKRPA;
          -   orzekanie o uzależnieniu i procedury zobowiązania do leczenia odwykowego


RAZEM      KOSZTY                                                                     150.000,-

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na na 2011 rok
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym działającym na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Opadów Komunalnych w Psarach
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych na 2012 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/170/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2016
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej przyznania.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji stosowanego w wymierze podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku rolnego od 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku leśnego od 2012
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku od nieruchomości od 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
w sprawie emisji obligacji komunalnych
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2012
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą
w sprawie uchylenia Uchwały nr III/27/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym
w sprawie zmiany treści uchwały nr XVII/103/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku.
w sprawie zmiany treści uchwały nr VII/38/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym
w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu" nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce od Gminy Sieroszewice zadania pod nazwą: umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy Sieroszewice w ośrodku wsparcia - środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce od Miasta Kalisza zadania pod nazwą: Umieszczenie osób będących mieszkańcami Miasta Kalisza w ośrodku wsparcia - śrowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany uchwały XXVI/164/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów
w sprawie uzupełnienia składu osobowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia projektu pt."Szkoła dla każdego" Nr: POKL.09.01.02-30-034/11 realizowanego w trybie systemowym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w pramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (...)
w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony z tym samym najemcą
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w kadencji 2012-2015
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/242/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 czerwca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach projektu systemowego "Nowe umiejętności szansą na sukces" współfinansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upworzechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinanoswanie prac konserwatorskich, rstauracyjnych i robót budowlanch przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Śliwniki.
w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie określenia za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecka na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2010 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2010 rok.
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchmośći gruntowej, na czas oznaczonych do 3 lat.
w sprawie uchylenia ustawy w sprawie ustalenia zasad naliczania opłat za grunty oddanie w dzierżawę z przeznaczeniem na cele uporaw rolniczych.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kotowiecku, w drodze przetargu nieograniczonego
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na zas oznaczony do 3 lat
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kolejowej 18
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach
w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnycg Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skamierzyce na lata 2011-2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie drogowe
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, oddawane w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
w sprawie powołania członków Kapituły Medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie drogowe
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Ociążu.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.