Rok 2011

Uchwała nr III/12/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku

Uchwała nr III/12/11
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 stycznia 2011 roku

w sprawie:  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr 179 poz. 1485 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
     
/Kazimierz Sipka/


Uzasadnienie do uchwały nr III/12/11
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 stycznia 2011 roku


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011.


 Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 lipca 2005 roku Gminny Program uchwala rada gminy, po przedstawieniu przez burmistrza projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniającego zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 1-3; cyt.. „przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo - wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza; leczenie, rehabilitacje i reintegracje osób uzaleznionych; ograniczanie szkód zdrowotnych
i społecznych” oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu.
 Program taki na rok 2011 został opracowany i przekazany pod obrady Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.Załącznik nr 1
Do uchwały nr III/12/11
z dnia 28 stycznia 2011 roku


GMINNY  PROGRAM  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII
NA ROK  2011
dla Gminy i Miasta  Nowe Skalmierzyce

Informacje o problemie narkomanii i zasobach lokalnych
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

         Realizacja zadań zmierzających do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z dostępem do środków psychoaktywnych regulują zapisy Ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. NR 179 poz.1485 z 2005r) zobowiązujące do tworzenia Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii. Koordynacją ujętych w nim działań zadaniami wynikającymi z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień.
         Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie 2010 r. głównie na terenie placówek szkolnych naszej Gminy wskazują, ze 9,7% mieszkańców gminy przyznało się do korzystania z narkotyków- byli to mężczyźni. Ponieważ przyznanie się do używania narkotyków- nawet podjęcia jednorazowej próby- jest w istocie przyznaniem się do czynu karalnego w Polsce- można przyjąć że ten wskaźnik jest większy. Badania wykazały, że 16,8% ankietowanych wie w jakim miejscu i u kogo można zdobyć narkotyki. Około 10% mieszkańców gminy deklaruje, że zna więcej   niż 5 osób zażywających narkotyki. W wszyscy badani uznali zakup narkotyków za zadanie łatwe lub raczej łatwe.  Z badań wynika też prawidłowość, że wiekiem rośnie odsetek osób sięgających po wybrane rodzaje substancji psychoaktywnych w sposób następujący –papierosy – alkohol – narkotyki – dopalacze. W środowisku gimnazjalistów do korzystania z narkotyków przyznało się 6,2% badanych, palenia papierosów 43,1% ( szkoły podstawowe 10,4%) ; picia alkoholu 73,5% ( szkoły podstawowe 38.3%) stosowania dopalaczy 10,9% ( szkoły podstawowe 2,6%). Jeżeli chodzi o inicjację dotycząca narkotyków i dopalaczy wypływa ona z grupy rówieśniczej w okolicznościach szkolnych często w czasie wolnym- po lekcjach. Wśród osób mających kontakt z dopalaczami, do ich spożycia najczęściej dochodziło w pubie lub na dyskotece a także w czasie wolnym po szkole i na jej terenie! Ciekawa jest również informacja, że 2,6% uczniów szkół podstawowych i 10,2 % uczniów gimnazjów stwierdziło, że spróbowało by dopalaczy gdyby mieli taką okazję.
Do jednorazowego skorzystania z dopalaczy przyznało się 46,2% gimnazjalistów a do okazjonalnego 15,4 %. Nadal niepokojące jest zjawisko nadużywania przez uczące się osoby leków uspokajających, przeciwbólowych  nasennych bez zalecenia lekarza -  często podawanych przez rodziców.
         Poproszeni o ocenę wiedzy i postaw swoich rodziców wobec narkotyków i dopalaczy gimnazjaliści ocenili ją jako średnią ( 33,6%) lub wystarczającą (23,6%). Niestety aż 21,2% ankietowanych uznało, że ich rodzice nie posiadają żadnej wiedzy o substancjach odurzających.


WNIOSKI
1. Wiedza rodziców i dorosłych na temat korzystania ze środków odurzających
( leki, narkotyki, dopalacze)  jest znacząco niższa nisz wiedza dzieci i młodzieży.
2. Brak kompetencji społecznych, umiejętności wychowawczych i interpersonalnych w zakresie skutecznej interwencji w środowisku szkolnym dziecka i w zakresie odmawiania i radzenia sobie z presją środowiska rodzinnego.
3. Brak atrakcyjnych, bezpiecznych ofert alternatywnego spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem zasobów psychospołecznych rodziców i uczniów w środowiskach szkolnych.
4. ważne wykorzystanie zasobów lokalnych organizacji i instytucji pozarządowych do działań uwzględniających wpływ młodzieżowych liderów emocjonalnych na upowszechnianie zdrowych stylów życia.

Ścisła, interdyscyplinarna współpraca wszystkich oraz koordynacja działań na szczeblu lokalnym – gminy i powiatu – może w dalszej perspektywie zrealizować założenie, że im większy popyt na zdrowe, konstruktywne życie, tym mniejszy na korzystanie z substancji psychoaktywnych.


Zasoby lokalne.

Gwarancją skuteczniejszych rozwiązań problemów uzależnień jest zaplecze
i możliwość korzystania z kompetencji i środków finansowych na poziomie własnego środowiska zamieszkania. Wzajemna współpraca placówek gminnych i powiatowych pozwala na ekonomiczniejszą realizację zadań i celów dotyczących ograniczenia używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych.
Obok Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, na terenie Powiatu Kaliskiego
i Ostrowskiego zaplecze do realizacji zadań stanowią:
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim;
• Centrum Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Kaliszu;
• SP ZOP w Sokołówce z oddziałem detoksykacyjnym;
• SP ZOZ w Nowolipsku;
• SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.

Na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, pomocne w realizacji zadań gminnych mogą być następujące agendy:
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
• Świetlice szkolne i świetlica środowiskowa w Nowych Skalmierzycach;
• Punkty konsultacyjne przy NZOZ i świetlicy integracyjnej;
• Interdyscyplinarny zespół rozwiązywania problemów społecznych przy
M-GOPS-ie;
• Podmioty realizujące zadania wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, którym zlecane są zadania niniejszego programu.


ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU.

Większość zadań – szczególnie w zakresie rozwiązań profilaktycznych – jest kompatybilna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
               Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań GPPN w 2010 roku pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wynoszą w nadchodzącym roku 30.000-,.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii oraz reintegracji społecznej osób uzależnionych od środków psychoaktywnych należy do zadań własnych gminy – w większości zadania te obejmują:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
Sposób realizacji:
• informowanie, poradnictwo i terapia;
• realizacja programów terapeutycznych – głównie „after care”;
• zabezpieczenie socjalne dotyczące możliwości korzystania z terapii
w stacjonarnych i ambulatoryjnych placówkach służby zdrowia

2.   Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
Sposób realizacji:
• objęcie rodziców psychoedukacją z zakresu skutecznej interwencji
i mediacji rodzinnej;
• zapewnienie dostępu do specjalistycznych konsultacji w punktach konsultacyjnych;
• podnoszenie kompetencji osób – członków interdyscyplinarnego zespołu ds. rozwiązywania problemów społecznych;
• wznowienie funkcjonowania telefonu zaufania.

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.
           Sposób realizacji:
• realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych;
• realizacja alternatywnych zajęć pozalekcyjnych – sportowych;
• wywiadówki profilaktyczne dla rodziców wybranych roczników szkolnych;
• pomoc psychokorekcyjna dla uczestników zajęć w środowiskowych świetlicach szkolnych;
• psychoedukacja pracowników służb społecznych.

4.  Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych
i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
              Sposób realizacji:
• wspomaganie organizacyjne grup samopomocowych;
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołem, osobami fizycznymi w zakresie zapobiegania narkomanii o charakterze profesjonalnym.

5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym, rodzinom tych osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrowanie ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej
i kontraktu społecznego.
              Sposób realizacji:
• wypracowanie skutecznej strategii działania interdyscyplinarnego zespołu ds. rozwiązywania problemów społecznych;
• konstruowanie ”kontraktów postępowania” służących realizacji konstruktywnych zmian zachowań służących reintegracji.


 
 


 

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na na 2011 rok
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym działającym na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Opadów Komunalnych w Psarach
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych na 2012 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/170/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2016
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej przyznania.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji stosowanego w wymierze podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku rolnego od 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku leśnego od 2012
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku od nieruchomości od 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
w sprawie emisji obligacji komunalnych
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2012
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą
w sprawie uchylenia Uchwały nr III/27/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym
w sprawie zmiany treści uchwały nr XVII/103/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku.
w sprawie zmiany treści uchwały nr VII/38/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym
w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu" nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce od Gminy Sieroszewice zadania pod nazwą: umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy Sieroszewice w ośrodku wsparcia - środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce od Miasta Kalisza zadania pod nazwą: Umieszczenie osób będących mieszkańcami Miasta Kalisza w ośrodku wsparcia - śrowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany uchwały XXVI/164/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów
w sprawie uzupełnienia składu osobowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie zatwierdzenia projektu pt."Szkoła dla każdego" Nr: POKL.09.01.02-30-034/11 realizowanego w trybie systemowym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w pramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (...)
w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony z tym samym najemcą
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w kadencji 2012-2015
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/242/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 czerwca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach projektu systemowego "Nowe umiejętności szansą na sukces" współfinansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upworzechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinanoswanie prac konserwatorskich, rstauracyjnych i robót budowlanch przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Śliwniki.
w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie określenia za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecka na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2010 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2010 rok.
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchmośći gruntowej, na czas oznaczonych do 3 lat.
w sprawie uchylenia ustawy w sprawie ustalenia zasad naliczania opłat za grunty oddanie w dzierżawę z przeznaczeniem na cele uporaw rolniczych.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kotowiecku, w drodze przetargu nieograniczonego
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na zas oznaczony do 3 lat
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kolejowej 18
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach
w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnycg Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skamierzyce na lata 2011-2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie drogowe
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, oddawane w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
w sprawie powołania członków Kapituły Medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie drogowe
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Ociążu.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.