Rok 2012

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2013.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/261/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce...
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2012
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVII/62/2011 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011...
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
w sprawie wyrażenia zgody na niedpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonycj w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach, od Polskich Kolei Państwowych S.A.
w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2013 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2011 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko pneumokokom
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym podmiotem
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2017
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opóźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach
w sprawie dopłaty do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w południowo-zachodniej części obrębu Skalmierzyc...
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w południowo-zachodniej części obrębu Skalmierzyc
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne...
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północ-wschodniej części obrębu Trkusów w gminie Nowe Skalmierzyce
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północno-wschodniej części obrębu Trkusów...
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
w sprawie przyjęcia na rok 2013 zobowiązania finansowego na udzielenie dotacji OSP w Gostyczynie na zakup wozu bojowego.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok
w sprawie określenia stawek podatku od srodków transportowych na 2013 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skalmierzyce i Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VI/48/2011 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Ostrowskiemu na realizację zadania "Przebudowa ciągu dróg..."
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania...
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Ostrowskiego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Boczków, Żakowice obręb Głóski, Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Szkoła dla każdego II"
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. "Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim"
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółach prawa handlowego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
w sprawie Uchwały Nr XIX/144/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku od przejazdu kolejowego w miejscowości Skalmierzyce do skrzyżowania z drógą powiatową 5306P
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowosci Chotów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach w drodze przetargu ustnego
w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach projektu systemowego "Nowe umiejętności szansą na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/02 Rady Gminy I Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 06.12.2002r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2011 rok.
w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2011 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/120/2008 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach w latach 2012-2021
w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnie w budżecie Gminy i Miasta w Nowe Skalmierzyce na rok 2013 stanowiących fundusz sołecki.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nowe Skalmierzyce w latach 2012-2019".
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w latach 2012-2021
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach w 2012 r. na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
w sprawie zmiany uchwały nr VI/48/2011 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznacznie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy Miejscowości Strzegowa w latach 2012-2019"
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy Miejscowości Skalmierzyce w latach 2012-2019"
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego, ograniczonego.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie: Przyjęcia "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzye w latach 2012 - 2015"
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego"
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/2011 r. Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17.06.2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021