Rok 2013

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2014-2021
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
w sprawie uchwalenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
w sprawie zmiany programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Chotowie.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym podmiotem.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przygodzice
w sprawie dopłaty do taryfy WPK w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zmiany programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2016
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2021
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2014 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2014
w sprawie rozpatrzenia skargi
w sprawie rozpatrzenia skargi
w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2014 roku, dotyczącego szczepień dzieci
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach w drodze przetargu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą
w sprawie zmiany uchwały nr XX/149/2012
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2021
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, od Polskich Kolei Państwowych S.A.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2012rok.
w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wpierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą
w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony 3 lata.
w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznego realizowanego w 2013 roku, dotyczącego sczepień dzieci urodzonych w roku 2011 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciw pneumokokom.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach projektu systemowego "Nowe umiejętności szansą na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Piorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziłanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2021
w sprawie wprowadzenia załącznika nr 3 do wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego"
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr II/5/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie zmian programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2016