Rok 2014

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2015-2021
w sprawie dopłaty do taryfy WPK Spółka z o.o. w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku rolnego od 2015 roku
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku od nieruchomości od 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położnej w Nowych Skalmierzycach, od Polskich Kolei Państwowych S.A.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chotów
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupice Ołoboczne
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boczków
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie wyboru przewodniczących oraz ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2015 rok
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na odcinku w miejscowości Biskupice w gminie Nowe Skalmierzyce"
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2015 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciw pneumokokom
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Trkusów
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności położonego na niej budynku dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach, od Polskich Kolei Państwowych S.A.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2014-2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w Głóskach
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy Podkockiej w Skalmierzycach
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Nowych Skalmierzycach
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zadania publicznego polegającego na wykonaniu projektu budowlanego i przebudowie drogi powiatowej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez GiM Nowe Skalmierzyce porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/172/2012 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2014-2021
w sprawie uchylenia Uchwały nr XLIV/333/2014 r. Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Ociążu
w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Causeni, Republika Mołdawii
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Kurka na działanie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dotyczącej toku postępowania przy wydawaniu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Kaliska w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Wierzbowa w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2014-2021.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego w sprawie podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2013 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trkusów.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2014 roku...
w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Nowy program - nowe szanse"...
w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2013.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na odcinku w miejscowości Biskupice, w gminie Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Ociążu
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Dolina Prosny i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Czachory, obręb Kościuszków gm. Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Czachory, obręb Kościuszków gm. Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Czachory, obręb Kościuszków gm. Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Czachory, obręb Kościuszków gm. Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej miejscowości Czachory, obręb Kościuszków gm. Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na remoncie drogi nr 53021P..."
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Śliwnikach
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2014-2021.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego".
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Fabianowie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2014 rok
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w sprawie zmiany Uchwały nr VI/48/2011 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce...
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2014 roku...
w sprawie odwołania reprezentanta Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w Zgromadzeniu Związku Gmin Prosna
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Droszewie.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...
w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce "Dożywianie dzieci i uczniów" na lata 2014-2020.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania...
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania