Rok 2016

Lista wiadomości
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce".
w sprawie zobowiązania Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do zawarcia w imieniu Gminy umowy na wykonanie zadania przez radcę prawnego dla Komisji Rewizyjnej.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/272/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2017
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice i Trkusów.
w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów na Stadionie Miejsko - Gminnym oraz sali widowiskowej.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym podmiotem.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznego realizowanego w 2017 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2015 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko pneumokokom.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2026.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2017.
w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "remoncie drogi nr 5306P w miejscowości Leziono".
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej".
w sprawie wprowadzenia regulaminu boiska treningowego o nawierzchni sztucznej przy Stadionie Miejsko - Gminnym w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2026.
w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Ociąż w Gminie Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie nadania nazwy "Stare Kino" sali widowiskowej przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środków realizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2026.
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wprowadzenia regulaminu "Sali Widowiskowej" przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie ustanowienia Matki Bożej Skalmierzyckiej Patronką Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejsko-Gminnego w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2015.
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016 - 2026.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za grunty będące własnością osoby fizycznej.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
w sprawie aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Nowe Skalmierzyce na lata 2012 -2019”.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016 -2026.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na „przebudowie drogi nr 5306P na odcinku Strzegowa - Leziona”.
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na „przebudowie drogi nr 5301P w miejscowości Ociąż – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 500 mb”.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na „przebudowie drogi nr 5309P w miejscowości Biskupice Ołoboczne – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 700 mb”.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Fabianów na lata 2016 – 2022 – Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce”.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Nowych Skalmierzycach oraz prawa własności posadowionego na nim budynku mieszkalnego, od Polskich Kolei Państwowych S.A.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości w Ociążu.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach w 2016 r. na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Powiatu Ostrowskiego”.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zadania publicznego polegającego na wykonaniu projektów budowlanych i przebudowie dróg powiatowych w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2020”.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.