Rok 2017

Lista wiadomości
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
w spawie zmian w statucie Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2018.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
w sprawie ustalenia dla terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce".
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
w sprawie uchylenia uchwały nr XLII.332.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2023".
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.288.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "przebudowie drogi nr 5297P Kotowiecko - Żakowice na odcinku długości ok 500 m".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "przebudowie drogi nr 5301 P w miejscowości Ociąż - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 400 mb".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2023".
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok.
w sprawie opłaty targowej.
w sprawie określenia stawek podatkowych od środków transportowych na 2018 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2018.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kotowiecku.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie. w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Droszewie.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Ociążu w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ociążu.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
w sprawa zmian w podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 05 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.298.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie likwidacji jednostek budżetowych Zespołu Szkół w Ociążu i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach oraz określenia przeznaczenia mienia likwidowanych jednostek budżetowych.
zaliczenia dróg znajdujących się na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do kategorii dróg gminnych.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Gałązki Małe.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mącznikach.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 207-2026.
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zachowanie płynności finansowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową sieci wodociągowej.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji w miejscowości Trkusów.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.295.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka "Kasa dla bobasa".
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Węgry.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
w sprawie likwidacji jednostek budżetowych Zespołu Szkół w Ociążu i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach oraz określenia przeznaczenia mienia likwidowanych jednostek budżetowych.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka - "Kasa dla bobasa".
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1/2017 prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 30.04.2004 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "przebudowie drogi nr 5297 P Kotowiecko - Żakowice na odcinku długości ok 500 m".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "przebudowie drogi nr 5304P w miejscowości Mączniki - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości ok 400 m".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "przebudowie drogi nr 4330P w miejscowości Droszew na odcinku długości ok 2000 m".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "przebudowie drogi nr 5320P w miejscowości Biskupice Ołoboczne na odcinku długości od 600 m".
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej".
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach w 2017 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2016.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego na ulicę Ignacego Krasickiego w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Śliwnikach.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Odolanów.
w sprawie zmiany uchwały XXXI.231.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce".
w sprawie przyjęcie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2023".
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego".
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.254.2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w 2017 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w 2017 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach w 2017 r. na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasta nowe Skalmierzyce.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - prawo oświatowe.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie p.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego".
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2017 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie powierzania uprawnień Burmistrzowi Gminy i Miasta
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - prawo oświatowe.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Droszew.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie rozpatrzenia skargi pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.