Rok 2019

Lista wiadomości
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2031.
w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na rok szkolny 2019/2020.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2020.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 2 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.151.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.150.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2031.
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju" wsi Fabianów.
w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotowiecku poprzez likwidację Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka.
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
w sprawie zwalniania w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
w sprawie uchylenia Uchwały nr LV.438.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 października 2018 roku w sprawie opłaty targowej.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Śliwnikach.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2031.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2020
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
w sprawie uchwalenia Programu "Skalmierzycka Karta Seniora"
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.295.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka - "Kasa dla bobasa"
w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2023.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI.371.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Nowych Skalmierzycach
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Strzegowa.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019 - 2020.
w sprawie emisji obligacji komunalnych
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany Uchwały nr L.398.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Boczków.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Czachory, obręb ewidencyjny Kościuszków.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie skargi na niewłaściwe działanie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przy oszacowaniu zakresu i wysokości szkody w gospodarstwie rolnym spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2020 - 2023.
w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie skargi na działalność organu wykonawczego jst. dot. nieogłaszania w BIP usługi audytu wewnętrznego od 1.01.2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019 - 2026.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany uchwały nr XI.91.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i pensjonatowej w obrębie Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiej policji informacji o kandydatach na ławników.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019 - 2026.
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2020-2023.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
w sprawie zmiany Uchwały nr L.398.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
w sprawie opłat za wynajem obiektów sportowych i urządzeń placówek oświatowych stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą
w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2018.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wotum zaufania.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"
w sprawie zmiany uchwały nr VII.60.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości sąsiedniej.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na trwałą likwidacje ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "remoncie drogi nr 5303P w miejscowości Boczków".
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół przedszkoli, prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "przebudowie drogi nr 5304P w miejscowości Mączniki - budowa chodnika z odwodnieniem - na odcinku dł. ok 600 m".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na"przebudowie drogi nr 5305P Strzegowa - Gostyczyna - etap II - w miejscowości Strzegowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w miejscowości Gostyczyna na odc. dł. ok. 1965 m".
zmieniająca Uchwałę nr IV.38.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2019 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie opłat za wynajem obiektów sportowych i urządzeń placówek oświatowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie i Mieście Ostrów Wielkopolski zadania pn.: "Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim".
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupice
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Ociąż.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego"
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2019 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
w sprawie uchwalenia nazw ulicy w miejscowości Fabianów
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Ociąż
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Leziona.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021.
w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.