Rok 2020

Lista wiadomości
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ociąż.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
w sprawie ustalenia zasad oraz określenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2021 roku gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w branżach najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro oraz małych przedsiębiorstw inwestujących na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skalmierzycach na lata 2021-2024.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2021.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.
w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Śliwniki
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2030".
w sprawie przyjęcia "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2026".
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia "Klub Seniora+"
w sprawie zmiany uchwały nr IV.27.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXII.276.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej".
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 177/8 w obrębie Nowych Skalmierzycach.
w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Śliwniki
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020-2032.
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dotacji celowych dla rodzinnych ogródków działkowych.
w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
w sprawie ustalenia zasad oraz określenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Ociąż w Gminie Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Śliwniki.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII.151.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII.150.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIX.295.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka - "Kasa dla bobasa".
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2032.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2032.
w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr IX.73.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XI.91.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VII.60.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LIII.424.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2032.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skołyszyn na dofinansowanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi.
w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na rok szkolny 2020/2021.
w sprawie zmiany uchwały nr II.4.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skalmierzyce w obrębie ulic: Ostrowskiej, Dąbkowej oraz Stanisława Bąka.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż pomieszczeń przynależnych do lokalu położonego w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Kamiennej 1
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w gruncie, położonego w Nowych Skalmierzycach przy ul. Kamiennej 1.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do 2030 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizacje zadania polegającego na "Przebudowie drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Głóski o dł. ok. 2700 m"
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na dofinansowanie zadań służących ochronie zabytków wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce absolutorium
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wotum zaufania.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Śliwnikach.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Śliwniki.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Ociążu.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w 2020 roku na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/156/09 z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia odznaki - medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzycekiej".
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI.231.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce umowy na realizację wspólnego zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego -II".
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031
w sprawie wprowadzenia zwolnień za część 2020 roku z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców oraz przedłużenia terminu płatności rat tego podatku w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu COVIT - 19.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XII.102.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Miedzianów na lata 2020-2026"
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mączniki na lata 2020-2026"
w sprawie zmiany uchwały nr IX.74.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 r. określającej zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew w gminie Nowe Skalmierzyce
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031
w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr IX.73.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie zmiany uchwały nr IX.74.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 r. określającej zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031.
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju" wsi Skalmierzyce, Śliwniki oraz Chotów.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skalmierzycach na lata 2020-2022.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych.
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulgi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla seniorów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce korzystających z programu Skalmierzycka Karta Seniora.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.