Rok 2020

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w 2020 roku na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/156/09 z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia odznaki - medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzycekiej".
w sprawie zmiany uchwały XXXI.231.2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce umowy na realizację wspólnego zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego -II".
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031
w sprawie wprowadzenia zwolnień za część 2020 roku z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców oraz przedłużenia terminu płatności rat tego podatku w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji z powodu COVIT - 19.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę Wojewody wielkopolskiego w poznaniu do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XII.102.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Miedzianów na lata 2020-2026"
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mączniki na lata 2020-2026"
w sprawie zmiany uchwały nr IX.74.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 r. określającej zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew w gminie Nowe Skalmierzyce
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów wielkopolski zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031
w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały Nr IX.73.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie zmiany uchwały nr IX.74.2019 rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 r. określającej zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na trwała likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031.
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju" wsi Skalmierzyce, Śliwniki oraz Chotów.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skalmierzycach na lata 2020-2022.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych.
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulgi terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla seniorów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce korzystających z programu Sklamierzycka Karta Seniora.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.