Rok 2020

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2020-2031.
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju" wsi Skalmierzyce, Śliwniki oraz Chotów.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Skalmierzycach na lata 2020-2022.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych.
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulgi terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla seniorów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce korzystających z programu Sklamierzycka Karta Seniora.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.