Rok 2021

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadań drogowych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+".
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gałązki Wielkie.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.291.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego jst. dotyczącej niewykorzystania w 2020 roku pełnej kwoty z funduszu powstałego na bazie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok
w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Skalmierzyce.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV.291.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr II.4.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia oraz określenia warunków jej stosowania.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia proekologiczne.
w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
w sprawie zmiany uchwały nr XLII.362.2021 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na rok szkolny 2021/2022.
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
w sprawie nadania statutu Żłobkowego Gminnemu w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie wprowadzenia Skalmierzyckeigo Bonu Żłobkowego
w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce absolutorium.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2020.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wotum zaufania.
w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie uchwalenia nazwy ulicy w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Biskupice Ołoboczne.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w miejscowości Chotów.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok
w sprawie przyjęcia Instrukcji Użytkowania Skateparku przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie regulaminu korzystania ze zbiorników wodnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trkusów.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Śmiłów.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kotowiecko.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gostyczyna.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Głóski.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Droszew.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chotów.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biskupice.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla obrebów: Biskupice, Chotów, Droszew, Gostyczyna, Głóski, Kotowiecko, Ociąż, Skalmierzyce, Śmiłów, Śliwniki, Trkusów.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"
w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod gminną drogę publiczną.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX.74.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 rok.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX.73.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2021 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Ociążu.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2021 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2032.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Trkusów.
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028".
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2021.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.