Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla obrębów: Biskupice, Chotów, Droszew, Gostyczyna, Głóski, Kotowiecko, Ociąż, Skalmierzyce, Śmiłów, Śliwniki, Trkusówwraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwały Nr  XXXVIII.332.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku o przystąpieniu do:

 

  1. Sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla obrębów: Biskupice, Chotów, Droszew, Gostyczyna, Głóski, Kotowiecko, Ociąż, Skalmierzyce, Śmiłów, Śliwniki, Trkusów oraz
  2. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko do opisanej w pkt 1 studium. Przedmiotem  prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń studium na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 8 czerwca 2021 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy na załączniku mapowym. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla obrębów: Biskupice, Chotów, Droszew, Gostyczyna, Głóski, Kotowiecko, Ociąż, Skalmierzyce, Śmiłów, Śliwniki, Trkusów, obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@noweskalmierzyce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – zmiana studium”.

Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.                                                                                                                            

Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                                                   Nowe Skalmierzyce
                                                                                                            /-/ Jerzy Łukasz Walczak

 

Klauzula informacyjna (RODO)