Ponowne wykorzystywanie

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Od 8 grudnia 2021 roku obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

  

Informacja sektora publicznego -  każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

 

Ponowne wykorzystywanie - wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych;

  

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

 1. Udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Nowe

Skalmierzyce http://bip.noweskalmierzyce.pl/

 1. Udostępnione na stronie internetowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce https://noweskalmierzyce.pl/
 2. Przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych przez  Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. Poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
 2. Udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
 3. Informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji dla informacji udostępnianych
na wniosek:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

1.         Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian
i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych lub objętych prawami do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin lub objętych prawami własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawami własności przemysłowej podlegającymi ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

2.         W trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poinformować
o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce:

 1. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 2. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące tutejszemu Urzędowi.

 

Tryb wnioskowy:

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

1) nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;

2) są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony powyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

4) są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 1. Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 2. Wniosek wniesiony w postaci papierowej lub elektronicznej, musi zawierać w szczególności:
  1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie:

a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo

b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w pkt. 2

 1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni
  od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 2. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż
  2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Opłaty:

 1. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub
  w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
 4. Koszty, o których mowa powyżej  mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
 5. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
  w określony sposób i w określonej formie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany
  o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 3. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 4. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce może w drodze decyzji odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, albo w przypadku odmowy ze względu na objęcie informacji sektora publicznego prawami własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawami własności przemysłowej podlegającymi ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw.
 6. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 7. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).
 8. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 7 września 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641).