Ogłoszenia o przetargu

Lista wiadomości
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego”. Projekt realizowany jest w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu” Nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu” Nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego, fotograficznego, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, książek oraz artykułów biurowych w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu” Nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego”. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku. Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2011 r. o godzinie 11.00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego” w roku szkolnym 2011/12
Modernizacja pomieszczeń sesyjnych w pawilonie na stadionie
usługa polegająca na realizacji szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego” w roku szkolnym 2011/12.
Szkolenie z zakresu budżetu zadaniowego
Wykonanie remontu – przebudowy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach -ETAP I
Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach nad starą częścią budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego – ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10 w Nowych Skalmierzycach
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Fabianowie
Na wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2011r. do 29 czerwca 2012r.
Wykonanie przebudowy parkingów przy budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
Zamówienie na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce - etap IV zad. 2. część 3, pl. Wolności oraz ul Kaliska
Przeprowadzenie szkolenia z nowej instrukcji kancelaryjnej dla dwóch grup
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - urządzenia komputerowe
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - kursy komputerowe
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
„remont pomieszczeń budynku ul. Podkocka 4 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na MGOPS”.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach.
Wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2011 do końca 2013r) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
na realizację w 2011 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)