Ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego

Nowe Skalmierzyce, 2011-06-06

RTI 270-5/11

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie przebudowy parkingów przy budynku

U.GiM Nowe Skalmierzyce".

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

strona www.noweskalmierzyce.pl

e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

2) Określenie typu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ - w siedzibie zamawiającego pok. nr 30

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ UPRAWNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

1/ Zbigniew Kubiaszczyk - Kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Rozwoju Gospodarczego U.GiM Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 tel. (062) 762-97-60

fax. (062) 762-97-00 ; 762-97-95 lub e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 30,0 zł ( 63 stron)

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane (szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna oraz kosztorys „ślepy" dołączony do niniejszej specyfikacji) dotyczące: „ Przebudowy parkingów przy budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce.".

W ramach opracowania projektuje się przebudowę parkingów polegającą na ułożeniu

kostki betonowej gr 8 cm na powierzchniach parkingowych + droga manewrowa oraz

wykonania systemu kanalizacji deszczowej.

ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

Zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót (księga przedmiarów ) oraz w ślepym

kosztorysie gdzie podano zakres do wykonania dla poszczególnych pozycji

CPV 45223300 - 9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKINGÓW

CPV 45232130-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGÓW

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie prac od 15-07-2011r zakończenie 31-08-2011r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

* posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

* składający ofertę pozostanie nią związany przez okres 30 dni

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia zgodnie z zapisami

art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r Nr 113,poz.759 i Nr 161,

poz. 1078 - teks ujednolicony)

* spełni pozostałe warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium: 3.000,0 zł

SŁOWNIE: trzy tysiące zł 00/100

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

Pokój nr 10 - Sekretariat UGiM Nw. Skalmierzyce

do dnia 28-06-2011r do godz. 10:00 - otwarcie ofert godzina 10:30 pokój nr 1

11) Termin związania z ofertą ustala się na okres 30 dni, tj. do dnia 28-07-2011r.


Załączniki

UWAGA !!! Wymieniono kosztorysy - proszę pobrać nowe, umieszczone w dniu 13.06.2011 r. o godz. 10:30. Ponadto w kosztorysie ślepym w poz. 12 "Przestawienie znaku D-1" w kolumnie "Ilość" jest 9 szt., powinno być 1 szt.

Opis techniczny

Przedmiary robót (strona 1, strona 2, strona 3, zestawienie materiałów)

Rysunki (odwodnienie, plan sytuacyjny)

Specyfikacja przetargowa

Kosztorys ślepy (strona 1, strona 2)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 (kostka betonowa, krawężniki betonowe, odwodnienie, podbudowa z chudego betonu, roboty ziemne, rozbiorki, wymagania ogólne)

Lista wiadomości
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego”. Projekt realizowany jest w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu” Nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu” Nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego, fotograficznego, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, książek oraz artykułów biurowych w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu” Nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego”. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku. Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2011 r. o godzinie 11.00
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego” w roku szkolnym 2011/12
Modernizacja pomieszczeń sesyjnych w pawilonie na stadionie
usługa polegająca na realizacji szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego” w roku szkolnym 2011/12.
Szkolenie z zakresu budżetu zadaniowego
Wykonanie remontu – przebudowy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach -ETAP I
Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach nad starą częścią budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego – ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10 w Nowych Skalmierzycach
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Fabianowie
Na wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2011r. do 29 czerwca 2012r.
Wykonanie przebudowy parkingów przy budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
Zamówienie na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce - etap IV zad. 2. część 3, pl. Wolności oraz ul Kaliska
Przeprowadzenie szkolenia z nowej instrukcji kancelaryjnej dla dwóch grup
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - urządzenia komputerowe
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - kursy komputerowe
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
„remont pomieszczeń budynku ul. Podkocka 4 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na MGOPS”.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach.
Wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2011 do końca 2013r) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
na realizację w 2011 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)