Ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego

  Nowe Skalmierzyce, 2012-01-25


RTI 271-1/2012OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

na zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:  
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach
ul. Ostrowska 8
63-460  Nowe Skalmierzyce


strona www.noweskalmierzyce.pl
e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

2) Określenie typu zamówienia:
    przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
    Sposób uzyskania SIWZ – w siedzibie zamawiającego pok. nr 30

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ UPRAWNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

1/ Zbigniew Kubiaszczyk – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego i Rozwoju Gospodarczego U.GiM Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 tel. (62) 762-97-60
fax. (62) 762-97-00 ; 762-97-95 lub e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl


cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 5,0 zł ( 14 stron)

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o        
    możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem postępowania jest zamówienie na „zakup średniego bojowego samochodu strażackiego oraz trzech lekkich samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych”, w zakresie określonym w punkcie
2 SIWZ.
    
CPV  341-442-10-3  Samochody strażackie

5) Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
    UWAGA:
Dopuszcza się złożenia oferty częściowej na wybrany pojazd lub wszystkie pojazdy objęte procedurą przetargową.


6) Termin wykonania zamówienia:
    Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie do 31-03-2012r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  
    tych warunków:
a/ Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
b/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  
c/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
   osobami zdolnymi do wy¬konania Zamówienia;
d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia;

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium
 Waga
 Cena  70,0%
 Wiek samochodu  30,0%


9) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach
ul. Ostrowska 8
63-460  Nowe Skalmierzyce
Pokój nr 10 – Sekretariat UGiM Nw. Skalmierzyce
do dnia 10-02-2012r do godz. 10:00 – otwarcie ofert godzina 10:30 pokój nr 1


10) Termin związania z ofertą ustala się na okres 30 dni, tj. do dnia 12-03-2012r.

Załączniki:

UWAGA: zmieniono przebieg lekkich samochodów w pkt. 2.2 SIWZ

Ogłoszenie o udziale zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Lista wiadomości
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce