Ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego

Nowe Skalmierzyce, 31-01-2012 r.

RTI.271.2.2012

 

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:Modernizacja świetlicy wiejskiej w Fabianowie

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Strona http://www.noweskalmierzyce.pl/

E-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

2. Określenie typu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ - w siedzibie zamawiającego pok. nr 29

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ UPRAWNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Daniel Grzesiak - Inspektor Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8,

tel. (062) 762-97-61

fax. (062) 762-97-49 lub e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

UWAGA:

Specyfikację przetargową łącznie z dokumentacją techniczną można pobrać ze strony http://www.noweskalmierzyce.pl/

zakładka BIP oraz zakładka Przetargi

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie wydruku wynosi kwotę 100,00 zł

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane dotyczące: Modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie"

Prace realizowane będą w okresie od 19.03.2012 r. do 29.06.2012 r.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7. Informacje o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

 

8. Termin wykonania zamówienia:

 

Etap I rok 2012 - realizacja + rozliczenie końcowe budowy do dnia 29.06.2012 r.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Wykonawca oświadczy o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością - Wykonawca dołączy do oferty referencje

 

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

 

Wykonawca dołączy do oferty informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego (w załączeniu uprawnienia budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej potwierdzone aktualnym zaświadczeniem Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych ) oraz dołączy wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i narzędzi, jakie posiada wykonawca

 

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

   1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej 150.000,00 zł,

   2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł

 

 1. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu w oparciu o przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 Pzp.

- spełniają pozostałe warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

10. Informacja na temat wadium:

Wadium ustala się na kwotę 5.000,0 zł SŁOWNIE: pięć tysięcy zł 00/100

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

12. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8,
63-460 Nowe Skalmierzyce, Pokój nr 10 - Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
do dnia 20.02.2012 r. do godz. 10:00 - otwarcie ofert dnia 20.02.2012 r. godzina 10:30 pokój nr 1

13. Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni, tj. do dnia 21.03.2012 r.

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

 


Korekta zapisów SIWZ:

Korygujemy zapisy SIWZ dotyczące wymaganych uprawnień budowlanych we wszystkich branżach łącznie z aktualnymi zaświadczeniami z Izby Inżynierów Budownictwa - te dokumenty nie będą wymagane.
W celu spełnienia wymogu posiadania odpowiednich uprawnień Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia mówiącego m. in. o posiadaniu stosownych uprawnień. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Korygujemy zapisy SIWZ dotyczące dołączenia do oferty wykazu ważniejszych prac prowadzonych obecnie - dokumenty te nie będą wymaganeZałączniki:

Dokumentacja techniczna

Przedmiary robót

SIWZ

Specyfikacje techniczne

Przedmiar robót sanitarnych z elementami RMS w wersji ath

Lista wiadomości
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce