Ogłoszenia o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oś.271.1.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Zamawiający: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

  • adres: 63-460 Nowe Skalmierzyce, z siedzibą w Skalmierzycach ul. Ostrowska 8
  • tel. (62) 762-97-00, fax (62) 762-97-49
  • e-mail: oswiata@noweskalmierzyce.pl
  • REGON- 250855423, NIP - 622-23-81-939
  • godziny pracy Zamawiającego : w poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku od 730 do 1530

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III.1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie  szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych  w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 -  Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów  z grup  o utrudnionym dostępie  do edukacji  oraz zmniejszanie różnic w jakości  usług edukacyjnych

Klasyfikacja według kodów CPV: 80.10.00.00-5 - usługi szkolnictwa podstawowego

III.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje realizację 63 godziny zajęć logopedycznych w 3 grupach w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w godzinach wskazanych przez dyrektora szkoły.

1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny lekcyjnej , czyli 45 minut.

IV. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

IV.1 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

IV.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych tzn. ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SIWZ. IV.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających na podst. art.67 ust.1 pkt 7 ustawy.

IV.4. Przepisy dotyczące umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej nie mają zastosowania.

IV.5. Wadium nie jest wymagane.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2012.

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

VI.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i  osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Wykonawca powinien posiadać

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu logopedii

VI2 . Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnienia - nie spełnienia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wyżej wymienione warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert tylko i wyłącznie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy , gdy ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 

VII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE, W TYM POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Na potwierdzenie spełnienia warunków podmiotowych określonych w pkt.VI Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

a) Wypełniony druk „FORMULARZ OFERTY" (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ),

d) Parafowany wzór umowy (załącznik nr 4 do SWIZ)

 

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

VIII.1 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kierownik Projektu: Ewelina Stachowicz tel.  62 762-97-53, e-mail: oswiata@noweskalmierzyce.pl

VIII2. Sposoby porozumiewania się Stron:

2.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują listownie, faksem lub drogą elektroniczną.

2.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

2.3 Zamawiający wymaga by przekaz dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, potwierdzony był osobnym dokumentem w treści, którego wyszczególnione będą: osoba wymieniona z imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji, data otrzymania pisma i ilość załączników.
2.4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na wskazany wyżej adres. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone Zamawiającemu nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Pytania i odpowiedzi do przetargu publikowane będą na stronie internetowej zamawiającego http://www.noweskalmierzyce.pl/  w dziale BIP, w zakładce przetargi.

2.5. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o doręczenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania.

2.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników
2.7. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i zamieści zmiany na stronie internetowej http://www.noweskalmierzyce.pl/  w dziale BIP, w zakładce przetargi.
2.8. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach w oparciu o obowiązujące prawo w tym zakresie. O każdej ewentualnej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania na własnej stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

IX1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.

IX2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

IX3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę notarialnie.
IX4. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VII SIWZ, oraz inne wymienione w treści niniejszej SIWZ w tym:
- parafowany przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik Nr 4 do SIWZ, jako potwierdzenie, że określone w nim warunki Wykonawca akceptuje; 

IX5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy ponadto: - w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy - poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu; - w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

IX6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

IX7. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

IX8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX9. Niezbędne dane i materiały wyjściowe do wykonania zamówienia wykonawca uzyska we własnym zakresie.

IX10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana" lub „wycofanie."
IX11. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w zabezpieczonej kopercie z napisem „Usługa edukacyjna - projekt Szkoła dla każdego"

IX12. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie.

IX13. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie) po uwzględnieniu zapisu art. 26 ust. 3 ustawy spowoduje odrzucenie oferty.

IX14. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

IX15. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

IX16. Zamawiający wymaga, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia,

IX17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 26.06.2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny.

5) Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Według definicji oferty (na podstawie Kodeksu Cywilnego Art 66 § 1), ofertą jest oświadczenie woli w celu zawarcia umowy (zał. Nr 1 SIWZ), pozostałe dokumenty dołączone do oferty są potwierdzeniem spełnienia wymagań SIWZ i podlegać będą jawności po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty;

6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu lub ofert,
b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,
c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.
18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie winien oddzielnie złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 23 ustawy PZP;

3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;


X  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT
X1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą :  Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8 63-460 Nowe Skalmierzyce,  pokój nr 10  do dnia 28.02.2012 r. do godz. 1000.
X2. Kopertę należy zaadresować: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce,  pokój nr 10   z dopiskiem: „Usługa edukacyjna - Projekt Szkoła dla każdego". Nie otwierać przed dniem: 28.02.2012 r. do godz. 1015.

 X3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Wykonawca otrzyma w Sekretariacie pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem i godz. wpływu oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA".

X4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE": Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane. Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostanie ona dołączona do oferty.

X5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.02.2012 r. o godz. 10 15 w Pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

X6. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.

X7. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

X8. Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwę oraz adresy wykonawców a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

X9. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XII OPIS KRYTERIÓW WYBORU

XII1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się  kryterium ceny:

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma największą ilość punktów. Pozostałym wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Cena będzie wyliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

                            cena oferowana najniższa spośród złożonych ofert brutto

 Liczba punktów oferty ocenianej  = ------------------------------x100
                                        cena badanej oferty brutto

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

XII2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez zamawiającego.

XII3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

XII3. Zamawiający powiadomi faksem, drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru) o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia.

XII4. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

XII5. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

XIII. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy.

XIII1. O wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w formie pisemnej faksem, drogą elektroniczną lub listownie.

XIII2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń przy pokoju Nr 19 i na stronie internetowej - strona: http://www.noweskalmierzyce.pl/  w dziale BIP, w zakładce przetargi.

Wynik postępowania zawierać będzie informacje określone w art. 92 ustawy.
XIII3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętym w niniejszej specyfikacji.

XIII4. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

XIII 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

XIV. Środki Ochrony Prawnej.

Środki ochrony prawnej (art.179) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki Ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy PZP.

XIV1. Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a/ wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

b/ opisu sposobu dokonywania oceny spełnienie warunków udziału w postępowaniu

c/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

d/ odrzucenia oferty odwołującego

3) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne  uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się on zapoznać się  z treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą  jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

XIV2. Terminy na wniesienie odwołania ( art. 182 ustawy PZP) - odwołanie wnosi się:

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Lista wiadomości
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce