Ogłoszenia o przetargu

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nowe Skalmierzyce, 29-02-2012

 

RTI 271-4/12

 

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski"

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

strona www.noweskalmierzyce.pl

e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

 

godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

 

2) Określenie typu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ - w siedzibie zamawiającego pok. nr 30

 

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ UPRAWNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

 

1/ Zbigniew Kubiaszczyk - Kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Rozwoju Gospodarczego U.GiM Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 tel. (062) 762-97-60

fax. (062) 762-97-00 ; 762-97-95 lub e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

 

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 20,0 zł ( 61 stron)

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane (szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna oraz kosztorys „ślepy" dołączony do niniejszej specyfikacji) dotyczące: „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Głóski".

W ramach opracowania projektuje się przebudowę nawierzchni drogi, wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni bitumicznej na długości 1,325 km

Początek odcinka objętego przebudową przyjęto na krawędzi drogi powiatowej Kotowiecko -Kościelna Wieś a koniec na krawędzi zabudowy jednorodzinnej przy posesji nr 29, działka ewidencyjna 119/4..

ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

Zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót (księga przedmiarów ) oraz w ślepym

kosztorysie gdzie podano zakres do wykonania dla poszczególnych pozycji

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie prac od 16-04-2012r zakończenie 31-07-2012r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

* posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

* składający ofertę pozostanie nią związany przez okres 30 dni

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia zgodnie z zapisami

art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r Nr 113,poz.759 i Nr 161,

poz. 1078 - teks ujednolicony)

* spełni pozostałe warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium: 9.000,0 zł

SŁOWNIE: dziewięć tysięcy zł 00/100

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

Pokój nr 10 - Sekretariat UGiM Nw. Skalmierzyce

do dnia 16-03-2012r do godz. 10:00 - otwarcie ofert godzina 10:30 pokój nr 1

11) Termin związania z ofertą ustala się na okres 30 dni, tj. do dnia 16-04-2012r.


W odpowiedzi na zadane pytania - Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przekazuje następujące informacje:

1/ brak rysunku nr 2 - Plan sytuacyjny

Odpowiedź:

Nie możemy umieścić tego rysunku ponieważ jest to bardzo duży plik:

jeden plik planu sytuacyjnego to 5692 kB

drugi plik planu sytuacyjnego to 3445 kB

Nasza skrzynka uniemożliwia umieszczenia tak dużych plików

Na pytania od nr 2 do nr 5 udzielamy następującychj odpowiedzi

2.Łączna grubośc warstw podbudowy wynosi 23 cm w tym warstwa dolna z kruszywa 0/63 gr 18 cm i górna z kruszywa 0/31,5  gr 5 cm użyte sformułowanie krotność odnosi się do podstawy wyceny wg KNNR i tak nalezy kalkulować
3.Dopuszcza się wykonanie warstw podbudowy dolna gr 15 cm z kruszywa 0/63 i górna gr 8 cm z kruszywa 0/31,5. Łączna grubość podbuowy wynosi 23 cm.
4.Szerokość umocnionych poboczy kruszywem  wynosi 0,5 obustronnie czyli 1325m2 reszta pobocza będzie ziemne (policzona w robotach ziemnych)
5.Roboty nalezy wykonywać wg wymagań podanych w STWiORB i PN-EN tam zawartych oraz podanych tam Dokumentach odniesienia gdzie sa wymienione OST


W odpowiedzi na zadane pytania - Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przekazuje następujące informacje:

1/ Projekt Umowy

Odpowiedź:

W § 2 Umowy określono, że rozpoczęcie prac ma nastąpić nie później jak od 16-04-2012r chyba, że warunki pogodowe będą złe, to z tym terminem nastąpi przekazanie placu budowy.

Zakończenie robót w terminie do 31-07-2012r

2/ Czy opracowano projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Odpowiedź:

Nie opracowano tego projektu ( jest to droga dojazdowa do posesji )

3/ dot. Projektu umowy § 10 ust.1 - czy w świetle tych zapisów umowa ma charakter obmiarowy czy ryczałtowy

Odpowiedź:

Umowa ma charakter obmiarowy. Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona po wykonaniu szczegółowych obmiarów przy współudziale wykonawcy, inspektora nadzoru oraz zamawiającego.

4/ dot. Projektu umowy § 12 ust.1 - czy w świetle tych zapisów Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przez Wykonawcę ewentualnych, nieprzewidzianych robót

dodatkowych? Czy Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w przypadku robót dodatkowych.

Odpowiedź:

Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wcześniej nie można było przewidzieć sporządzony zostanie protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz inspektora nadzoru. W oparciu o ten protokół Wykonawca opracuje kalkulację na roboty dodatkowe, które będzie realizował w ramach umowy zasadniczej. Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, którego wartość ustalona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe określone w złożonej ofercie.

Roboty, na które nie podano cen ofertowych (jednostkowych) kalkulowane będą wg KNR /Katalog Nakładów Rzeczowych/ właściwych dla danego rodzaju robót w oparciu o środki produkcji podane w ofercie: Koszt roboczo-godziny /netto/, Koszty ogólne do R i S w %, Koszty zakupu do M w %, Zysk Zakładu do R i S i KO, Koszt stawki roboczo-godziny /brutto

 


W odpowiedzi na zadane pytania - Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przekazuje następujące informacje:

1/ dot. Projektu umowy § 10 ust.1 - czy w świetle tych zapisów umowa ma charakter obmiarowy czy ryczałtowy

Odpowiedź:

Umowa ma charakter obmiarowy. Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona po wykonaniu szczegółowych obmiarów przy współudziale wykonawcy, inspektora nadzoru oraz zamawiającego.

2/ dot. Projektu umowy § 10 ust.1 - czy w świetle tych zapisów Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przez Wykonawcę ewentualnych, nieprzewidzianych robót dodatkowych? Jednocześnie prosimy o informację czy Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w przypadku robót dodatkowych.

Odpowiedź:

Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wcześniej nie można było przewidzieć sporządzony zostanie protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz inspektora nadzoru. W oparciu o ten protokół Wykonawca opracuje kalkulację na roboty dodatkowe, które będzie realizował w ramach umowy zasadniczej. Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, którego wartość ustalona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe określone w złożonej ofercie.

Roboty, na które nie podano cen ofertowych (jednostkowych) kalkulowane będą wg KNR /Katalog Nakładów Rzeczowych/ właściwych dla danego rodzaju robót w oparciu o środki produkcji podane w ofercie: Koszt roboczo-godziny /netto/, Koszty ogólne do R i S w %, Koszty zakupu do M w %, Zysk Zakładu do R i S i KO, Koszt stawki roboczo-godziny /brutto

3/ dot. Projektu umowy § 13 ust.2 - wnioskujemy o rozszerzenie w/w zapisu o karę dla

Zamawiającego w wysokości 20,0% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia w całości

lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wyraża zgodę na rozszerzenie zapisu umowy

o następującą treść cyt.

Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za:

      1. odstąpienie w całości lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia,

 


Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Opis techniczny

Rysunki techniczne

Kosztorys ślepy

 

Lista wiadomości
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce