Ogłoszenia o przetargu

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nowe Skalmierzyce, 08-03-2012

 

RTI 271-6/201212

 

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach

budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce".

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

strona www.noweskalmierzyce.pl

e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

2) Określenie typu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ - w siedzibie zamawiającego pok. nr 30

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ UPRAWNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

1/ Zbigniew Kubiaszczyk - Kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Rozwoju Gospodarczego U.GiM Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 tel. (062) 762-97-60

fax. (062) 762-97-00 ; 762-97-95 lub e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 36,0 zł ( 119 stron)

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane (szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna oraz kosztorys „ślepy" dołączony do niniejszej specyfikacji) dotyczące: „Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce ".

Opis i podstawowe dane techniczne - zakres rzeczowy

Jako jednostki wewnętrzne zastosowano urządzenia naścienne w zakresie nominalnej mocy chłodzenia od 2,6 kW do 6,2 kW.

W Sali ślubów z uwagi na z uwagi na wysokie szczytowe zyski ciepła zaprojektowano dwa urządzenia ścienne. Dla pozostałych pomieszczeń przewidziano po jednym urządzeniu.

Jednostki zewnętrzne należy zamontować na dachu budynku przy kominach.

Szczegóły montażu (wykaz pomieszczeń oraz ich lokalizacje) określa dokumentacja projektowa w zakresie instalacji klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej + rysunki techniczne stanowiące integralna część SIWZ.

Roboty instalacyjne obejmują:

a/ montaż jednostek zewnętrznych o mocy chłodniczej 2,6 kW (skraplaczy) - szt 10

b/ montaż jednostek zewnętrznych o mocy chłodniczej 3,5 kW (skraplaczy) - szt 6

c/ montaż jednostek zewnętrznych o mocy chłodniczej 5,3 kW (skraplaczy) - szt 2

d/ montaż jednostek zewnętrznych o mocy chłodniczej 6,2 kW (skraplaczy) - szt 2

e/ montaż klimatyzatora ściennego grzewczo - chłodzącego

Qch= 2,6 kW z pompą kondensatu - szt 10

f/ montaż klimatyzatora ściennego grzewczo - chłodzącego

Qch= 3,5 kW z pompą kondensatu - szt 6

g/ montaż klimatyzatora ściennego grzewczo - chłodzącego

Qch= 5,3 kW z pompą kondensatu - szt 2

i/ montaż klimatyzatora ściennego grzewczo - chłodzącego

Qch=6,2 kW z pompą kondensatu - szt 2

ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

Zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót (księga przedmiarów ) oraz w ślepym

kosztorysie gdzie podano zakres do wykonania dla poszczególnych pozycji

Kody CPV : 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie prac od 04-04-2012r zakończenie 31-05-2012r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

* posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

* składający ofertę pozostanie nią związany przez okres 30 dni

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia zgodnie z zapisami

art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r Nr 113,poz.759 i Nr 161,

poz. 1078 - teks ujednolicony)

* spełni pozostałe warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium: 2.000,0 zł

SŁOWNIE: dwa tysiące zł 00/100

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

Pokój nr 10 - Sekretariat UGiM Nw. Skalmierzyce

do dnia 22-03-2012r do godz. 10:00 - otwarcie ofert godzina 10:30 pokój nr 1

11) Termin związania z ofertą ustala się na okres 30 dni, tj. do dnia 20-04-2012r.

 

 


Korekta zapisów SIWZ:

Korygujemy zapisy SIWZ dotyczące wymaganych uprawnień budowlanych we wszystkich branżach łącznie z aktualnymi zaświadczeniami z Izby Inżynierów Budownictwa - te dokumenty nie będą wymagane.
W celu spełnienia wymogu posiadania odpowiednich uprawnień Oferent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia mówiącego m. in. o posiadaniu stosownych uprawnień. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Korygujemy zapisy SIWZ dotyczące dołączenia do oferty wykazu ważniejszych prac prowadzonych obecnie - dokumenty te nie będą wymagane

   

Odpowiedzi na pytania

 


Załączniki

SIWZ

Projekt budowlany:

Instalacja elektryczna

Instalacja klimatyzacji

Przedmiary robót:

Instalacja elektryczna

Instalacja klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Instalacja elektryczna

Instalacja klimatyzacji

 

Lista wiadomości
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce