Ogłoszenia o przetargu

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nowe Skalmierzyce: Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
Numer ogłoszenia: 115599 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce , ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie, tel. 062 7621520, faks 062 7621593.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweskalmierzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku przedszkola we wszystkich branżach: - powierzchnia zabudowy przedszkola - 235,30 m2 - powierzchnia użytkowa przedszkola - 205,40 m2 - kubatura - 1160,00 m3 - wysokość - 6,60 m - ilość kondygnacji - 1.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    prace uzupełniające lub dodatkowe dot. funkcjnowania przedszkola lub poprawę warunków technicznych i bezpieczeństwa oraz wynikających z przepisów prawa
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.26.25.22-6, 45.26.25.00-6, 45.32.00.00-6, 45.26.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.22.31.00-7, 45.21.25.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 15 000,00 PLN słownie; piętnaście tysięcy złotych
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca oświadczy o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością - Wykonawca dołączy do oferty referencje
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca dołączy wykaz sprzętu i maszyn , które znajdują się w jego dyspozycji, a są niezbędne do wykonania zadania
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca dołączy do oferty informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, liczebności personelu kierowniczego oraz dołączy wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i narzędzi, jakie posiada wykonawca
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej 250.000,00 zł, b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•    wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
•    oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
•    Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noweskalmierzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta - pok. nr 29.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta - pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt planowany do dofinansowania ze środków PROW.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (format PDF)

Projekt budowlany - architektura (format ZIP)

Projekt budowlany - instalacja elektryczna (format ZIP)

Projekt budowlany - konstrukcja (format ZIP)

Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu (format ZIP)

Projekt budowlany - instalacja sanitarna część 1 (format ZIP)

Projekt budowlany - instalacja sanitarna część 2 (format ZIP)

Przedmiar robót (format ZIP)

Specyfikacja techniczna (format ZIP)

 

Odpowiedzi na pytania:

 

Pytanie

1. Wyposażenie widoczne na rzucie parteru - stoły, krzesła - czy wchodzą w zakres przetargu.

Odpowiedź

            Należy wycenić jedynie pozycje znajdujące się w kosztorysie ślepym (przedmiarze robót)

Pytanie

2. Poz. 24 przedmiaru - murłaty - policzono o przekroju 15*10 cm, wg projektu 18*18 cm - brakuje drewna - czy poprawić.

Odpowiedź

            Należy wycenić zgodnie z kosztorysem ślepym (przedmiarem robót)

Pytanie

3. Poz. 48 i 49 - izolacje cieplne dachu, wełna mineralna - policzono grub. 20 cm - wg projektu 30 cm - czy poprawić.

Odpowiedź

            Poz. 48 dotyczy pierwszej warstwy 10 cm poz. 49 to krotność kolejnych warstw 2 x 10 cm

Pytanie

4. Poz. 57 - okna szt. 12, powinno być 13 szt.- czy poprawić.

Odpowiedź

            Należy wycenić zgodnie z kosztorysem ślepym (przedmiarem robót)

Pytanie

5. Poz. 62 - ościeżnice drewniane - pomyłka w obmiarach - policzono za dużo - czy poprawić.

Odpowiedź

            Należy wycenić zgodnie z kosztorysem ślepym (przedmiarem robót)

Pytanie

6. Poz. 63 i 64  - skrzydła drzwiowe - pomyłka w obmiarach - policzono za dużo - czy poprawić.

Odpowiedź

            Należy wycenić zgodnie z kosztorysem ślepym (przedmiarem robót)

Pytanie

7. Brakuje w przedmiarze warstwy styropianu grub. 10 cm w posadzkach - czy doliczyć.

Odpowiedź

            Należy wycenić zgodnie z kosztorysem ślepym (przedmiarem robót)

Pytanie

8. Poz. 72 i 73 policzono warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 50 mm- wg  projektu podłoże betonowe grub. 6 cm  zbrojone zbrojeniem rozproszonym - poprawić.

Odpowiedź

            Należy wycenić zgodnie z kosztorysem ślepym (przedmiarem robót)

Pytanie

9. Dział: Schody i taras (56,20 m2) - proszę podać więcej informacji na temat tarasu jeżeli należy wykonać, wg dokumentacji schody i podjazd dla niepełnosprawnych 11,80 m2.

Odpowiedź

            Należy wycenić zgodnie z kosztorysem ślepym (przedmiarem robót)

Pytanie

10.Brakuje osadzenia kratek wentylacyjnych w szczytach budynku do wentylacji poddasza - czy doliczyć

Odpowiedź

            Należy wycenić zgodnie z kosztorysem ślepym (przedmiarem robót)

Pytanie

11.Zagospodarowanie terenu - poz. 110 - w opisie warstwy odsączające grub. 15 i 25 cm, policzono tylko gr. 10 cm - czy poprawić.     

Odpowiedź

            Należy wycenić zgodnie z kosztorysem ślepym (przedmiarem robót)

Pytanie

12.Zagospodarowanie terenu - brakuje w projekcie przekrojów i opisu warstw terenów utwardzonych (kostki i płyty ażurowe)

Odpowiedź

            Należy wycenić zgodnie z kosztorysem ślepym (przedmiarem robót)

Pytanie

13.Czy to jest właściwy przedmiar do projektu - nie zgadzają się ławy fundamentowe, fundamenty z bloczków, izolacje, ściany zewnętrzne z pustaków, kominy, ścianki działowe, malowanie, tynki, okna i drzwi.

Odpowiedź

            Załączony do specyfikacji kosztorys stanowi integralną część dokumentacji przetargowej i dotyczy niniejszego zadania inwestycyjnego. informuję, iż jakiekolwiek wątpliwości, czy też nieścisłości rozwiązywane będą na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Jednocześnie informuję iż teren jest częściowo zagospodarowany i w związku z powyższym niektóre elementy zagospodarowania terenu zostały przewidziane do realizacji budowy nowego przedszkola.

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce udziela odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego "Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie"       

 Pytanie

- w poz. 48 i 49 ogółem jest wełna mineralna gr. 10 cm natomiast w projekcie jest gr. 30 cm jak przyjąć

Odpowiedź

Poz. 48 dotyczy pierwszej warstwy 10 cm poz. 49 to krotność kolejnych warstw 2 x 10 cm

Pytanie

- Dział stolarka okienna i drzwiowa - prosimy o podanie kolory stolarki okiennej i drzwiowej. Poz. 60 i 61 - czy mają być drzwi ocieplone, czy wypełnione tylko szybą czy wypełnione płytą.

Odpowiedź

Kolorystyka solarki została umieszczona w dokumentacji projektowej rys. 6A, Rodzaj stolarki - należy przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki.

Pytanie

- Dział 13 - podłoże i podłogi - w kosztorysie nie ma izolacji styropianem gr. 10 cm czy to doliczyć

Odpowiedź

Należy wycenić zgodnie z kosztorysem ślepym ( przedmiarem robót )

 

Lista wiadomości
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce