Ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego

Nowe Skalmierzyce, 08-06-2012

RTI 271.15.2012

 

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach

ETAP II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej".

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:  

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8

63-460  Nowe Skalmierzyce

strona www.noweskalmierzyce.pl

e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

 

2) Określenie typu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ - w siedzibie zamawiającego pok. nr 30

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ UPRAWNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

1/ Zbigniew Kubiaszczyk - Kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Rozwoju Gospodarczego U.GiM Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 tel. (062) 762-97-60

fax. (062) 762-97-00 ; 762-97-95 lub e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 95,0 zł ( 314 stron)

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o  możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane (szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna oraz kosztorys "ślepy" dołączony do niniejszej specyfikacji) dotyczące: „Przebudowy ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej".

Projektuje się remont - przebudowę ulicy na długości 251,76 m na odcinku od skweru Jana Pawła II do ulicy Podkockiej. Droga stanowi dojazd do posesji.

Przyjęto następujące założenia projektowe:

Projektuje się przebudowę ul. Okólnej - układ geometryczny projektowanej drogi pokazano na planie sytuacyjnym.

Planuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno - asfaltowej  o gr. 5 cm.

Odwodnienie nawierzchni ulicy stanowić będą studzienki ściekowe  podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej, również przewidzianej do remontu oraz ściek przykrawężnikowe z kostki betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej.

Parametry techniczne:

- klasa techniczna drogi L (Lokalna)

-kategoria ruchu KR 1

- szybkość projektowa 30 km/h

- szerokość jezdni wg stanu istniejącej linii krawężników

- nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych betonu asfaltowego gr. 5 cm

 W ramach opracowanej dokumentacji projektowej planuje się również:

- wykonanie remontu sieci wodociągowej na długości 107,0 m

   a/wymiana rur azbestocementowych  ø 80 mm na rury PVC 110 mm 

   b/wykonanie przyłączy wodociągowych z rur  PEHD 40 mm szt 5/ długość ogółem 32,0 m

- wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej z rur betonowych ø 300 wraz z wpustami

  deszczowymi

W dokumentacji zaprojektowano:

- kolektor grawitacyjny PP-b 300 mm                                  mb       188

- studz. rewizyjne bet. 1000 mm                                           szt       6

- wpusty deszczowe PP-b 425 mm                                       szt       8

- podłączenie wpustów deszczowych PP-b 160 mm                        m         22

- studzienki przyłączeniowe                                                  szt       13

 - podłączenie studzienek przył. PP-b 200 mm                     m         53

 

ZAKRES  RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

Zakres robót  przedstawiono w przedmiarze robót (księga przedmiarów ) oraz w ślepym

kosztorysie  gdzie podano zakres do wykonania dla poszczególnych pozycji

CPV  45 233 251-3  Wymiana nawierzchni

          45 000 000-7  Remont kanalizacji deszczowej

          45 231 300-8  Roboty montażowe sieci wodociągowych z rur PVC

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:

    rozpoczęcie prac od 09-07-2012r zakończenie 30-09-2012r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

* posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

* składający ofertę pozostanie nią związany przez okres 30 dni

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia zgodnie z zapisami art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r Nr 113,poz.759 i Nr 161,poz. 1078 - teks ujednolicony)

* spełni pozostałe warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium: 4.000,0 zł

    SŁOWNIE: cztery tysiące zł 00/100

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8 63-460  Nowe Skalmierzyce

Pokój nr 10 - Sekretariat UGiM Nw. Skalmierzyce

do dnia 25-06-2012r do godz. 10:00 - otwarcie ofert godzina 10:30 pokój nr 1

11) Termin związania z ofertą ustala się na okres 30 dni, tj. do dnia 24-07-2012r.

Załączniki

SIWZ

Roboty nawierzchniowe

Sieci wod-kan deszczowy

1. Część opisowa

2. Część graficzna

3. STWiOR

4. Kosztorys ofertowy

 

Lista wiadomości
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce