Ogłoszenia o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Nowe Skalmierzyce: wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 3 września 2012r. do 28 czerwca 2013r.
Numer ogłoszenia: 261636 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce , ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie, tel. 062 7621520, faks 062 7621593.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweskalmierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 3 września 2012r. do 28 czerwca 2013r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, szkoły podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 3 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku. 2. Dowóz obejmuje 2 trasy: 1) Trasa - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach i szkoły podstawowej w Gostyczynie Dzienny przebieg trasy- około 68 km D o w ó z: a) kurs - 6 50 - 7 55 Nowe Skalmierzyce (gimnazjum)- Skalmierzyce -Śliwniki -wjazd do Strzegowy (dwa przystanki)- Leziona - Gostyczyny - Śmiłów - Osiek - Gostyczyny - Strzegowa - Śliwniki - Skalmierzyce - Nowe Skalmierzyce - 60 dzieci P o w r ó t d o m i e j s c a z a m i e s z k a n i a: a) kurs - 13 30 - 14 30 Nowe Skalmierzyce (gimnazjum)- Skalmierzyce- Śliwniki - Strzegowa - Gostyczyna - Osiek - Śmiłów- Leziona -wjazd do Strzegowy- Śliwniki - Skalmierzyce-Nowe Skalmierzyce - 60 dzieci 2) Trasa - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ociążu -Dzienny przebieg trasy- około 115 km. D o w ó z: a) kurs- 6 10 - 7 10 Zespół Szkół w Ociążu - Miedzianów- Gałązki Wielkie, Gałązki Małe - Kotowiecko - Głóski - Żakowice- Trkusów -Droszew ( 2 przystanki)- Kurów - Zespół Szkół w Ociążu - 60 dzieci, b) kurs- 710 - 730 Zespół Szkół w Ociążu - Czachory- Kościuszków- Zespół Szkół w Ociążu - 15 dzieci c) kurs- 730 - 800 Zespół Szkół w Ociążu - Biskupice Ołoboczne - Zespół Szkół w Ociążu - 35 dzieci. P o w r ó t d o m i e j s c a z a m i e s z k a n i a : a) Zespół Szkół w Ociążu - Czachory - Kościuszków - Zespół Szkół w Ociążu b) Zespół Szkół w Ociążu -- Kurów - Droszew - Trkusów - Żakowice -Głóski - Kotowiecko - Gałązki Małe - Gałązki Wielkie -Miedzianów - Zespół Szkół w Ociążu c) Zespół Szkół w Ociążu - Biskupice Ołoboczne - Zespół Szkół w Ociążu Godziny powrotów zostaną przekazane po ustaleniu planu przez dyrektora szkoły..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zmiana trasy

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Załączenie kopii dokumentów potwierdzających uprawnienia do realizacji wymaganej usługi - załączenie dokumentów ocena pozytywna
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Załączenie dokumentów potwierdzających posiadanie taboru samochodowego o określonej liczbie miejsc wymaganych do realizacji usługi - załączenie dokumentów ocena pozytywna

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noweskalmierzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Nowych Skalmierzycach ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce pok. 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Nowych Skalmierzycach ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce pok. 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trasa - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach i szkoły podstawowej w Gostyczynie Dzienny przebieg trasy- około 68 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: D o w ó z: a) kurs - 6 50 - 7 55 Nowe Skalmierzyce (gimnazjum)- Skalmierzyce -Śliwniki -wjazd do Strzegowy (dwa przystanki)- Leziona - Gostyczyny - Śmiłów - Osiek - Gostyczyny - Strzegowa - Śliwniki - Skalmierzyce - Nowe Skalmierzyce - 60 dzieci P o w r ó t d o m i e j s c a z a m i e s z k a n i a: a) kurs - 13 30 - 14 30 Nowe Skalmierzyce (gimnazjum)- Skalmierzyce- Śliwniki - Strzegowa - Gostyczyna - Osiek - Śmiłów- Leziona -wjazd do Strzegowy- Śliwniki - Skalmierzyce-Nowe Skalmierzyce - 60 dzieci.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2) Trasa - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ociążu -Dzienny przebieg trasy- około 115 km..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: D o w ó z: a) kurs- 6 10 - 7 10 Zespół Szkół w Ociążu - Miedzianów- Gałązki Wielkie, Gałązki Małe - Kotowiecko - Głóski - Żakowice- Trkusów -Droszew ( 2 przystanki)- Kurów - Zespół Szkół w Ociążu - 60 dzieci, b) kurs- 710 - 730 Zespół Szkół w Ociążu - Czachory- Kościuszków- Zespół Szkół w Ociążu - 15 dzieci c) kurs- 730 - 800 Zespół Szkół w Ociążu - Biskupice Ołoboczne - Zespół Szkół w Ociążu - 35 dzieci. P o w r ó t d o m i e j s c a z a m i e s z k a n i a : a) Zespół Szkół w Ociążu - Czachory - Kościuszków - Zespół Szkół w Ociążu b) Zespół Szkół w Ociążu -- Kurów - Droszew - Trkusów - Żakowice -Głóski - Kotowiecko - Gałązki Małe - Gałązki Wielkie -Miedzianów - Zespół Szkół w Ociążu c) Zespół Szkół w Ociążu - Biskupice Ołoboczne - Zespół Szkół w Ociążu Godziny powrotów zostaną przekazane po ustaleniu planu przez dyrektora szkoły..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do SIWZ:

 1. Formularz ofertowy,

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,

 4. Wzór umowy

   

   

 

Lista wiadomości
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce