Ogłoszenia o przetargu

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 roku Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 – 2016”

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert

 

na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 

I.  Cel konkursu

 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”

 

II. Opis zadań

 

Rodzaje zadań

 1. Organizacja i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
  w popularnych dyscyplinach sportowych w mieście Nowe Skalmierzyce i na terenie Gminy oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym również udział we współzawodnictwie sportowym.
 2. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku, koloni, obozów, rajdów dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.
 3. Prowadzenie Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce –  wykonywanie okolicznościowych programów artystycznych związanych z obchodami świąt i rocznic państwowych i lokalnych, udział w przeglądach  i koncertach oraz szkolenie młodej kadry instrumentalistów.
 4. Organizacja przeglądów artystycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
 5. Organizacja otwartych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.
 6. Ochrona i promocja zdrowia.

 

III.  Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 roku Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 roku Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).

 

IV.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Na realizację zadań wymienionych w pkt. II będących przedmiotem Konkursu Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce udzieli wsparcia finansowego w postaci dotacji w wysokości:

Zadanie 1 –   135.000,00 zł.

Zadanie 2 –     10.000,00 zł.           

Zadanie 3 –     28.000,00 zł.

Zadanie 4 –       8.000,00 zł.

Zadanie 5 –       9.000,00 zł.

Zadanie 6 –       5.000,00 zł.

 

V.  Zasady przyznania dotacji

 

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 roku Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).

 

Zasady przyznania dotacji:

1.           Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 roku Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2.            Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.           Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4.           Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku powierzenia realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

5.            Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisje powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.

6.           Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

VI.   Termin i warunki realizacji zadania.

 

Zadanie 1 – styczeń - grudzień       2013

Zadanie 2 – styczeń,  grudzień       2013

Zadanie 3 – styczeń - grudzień       2013

Zadanie 4 – styczeń - grudzień       2013

Zadanie 5 – styczeń - grudzień       2013

Zadanie 6 – styczeń - grudzień       2013

 

Termin określa się na 2013 rok w Nowych Skalmierzycach i miejscowościach na terenie gminy oraz w miejscowościach w przyjętych planach szkoleń i współzawodnictwa sportowego oraz planach pracy.

 

Warunki realizacji zadania określa się w zakresie i na zasadach zawartych w umowie.

 

VII.   Termin składania ofert.

 

Oferty należy składać w terminie od  18.12.2012 roku do 11.01.2013 roku w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 w godz. 730 – 1530 tel. 762 97 90

 

Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).

 

Oferta winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście. W przypadku wysyłki na kopercie należy umieścić treść zadania zgodnie z nazwą zawartą w tabeli niniejszej oferty oraz nazwę i adres wnioskodawcy.

 

W przypadku składania oferty osobiście wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu z datą jego przyjęcia na własnym egzemplarzu (kopii oferty). Wnioski złożone w inny niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

 

 

VIII.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

 

Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do 31.01.2013 roku.

Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:

                możliwość realizacji zadania publicznego,

                jakość wykonania zadania, kwalifikacje osób,

                kalkulację kosztów, w tym również do zakresu rzeczowego,

                udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,

                wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

                dotychczasową współpracę, rzetelność i terminowość oraz rozliczenia otrzymanych środków.

 

IX.      W latach 2011 i 2012 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przekazała na realizację zadań odpowiednio:

 

2011

 

2012

Zadanie 1

68.000,00

 

Zadanie 1

76.000,00

Zadanie 2

6.000,00

 

Zadanie 2

6.000,00

Zadanie 3

21.000,00

 

Zadanie 3

24.000,00

Zadanie 4

5.000,00

 

Zadanie 4

7.000,00

Zadanie 5

-

 

Zadanie 5

-

Zadanie 6

-

 

Zadanie 6

-

 

 

 

Lista wiadomości
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce