Ogłoszenia o przetargu

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

RTI 271.20.2012

 

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

„Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych

niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości

zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.


Informacja:

Zmiany do SIWZ

W punkcie III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

pkt 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

 

Wprowadza się zapis

Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

W zakresie prowadzonej działalności w wysokości min. 100.000,0 zł

W pkt IV. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Pkt. 4.4 Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenie

 

Wprowadza się zmianę zapisu

zapis o treści 2.000.000,0 zł netto zastępuje się 2.000.000,0 zł brutto 


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:  

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8

63-460  Nowe Skalmierzyce

 

strona www.noweskalmierzyce.pl

e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

 

godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

 

2) Określenie typu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Sposób uzyskania SIWZ – w siedzibie zamawiającego pok. nr 30

 

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ UPRAWNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

 

1/ Zbigniew Kubiaszczyk – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego i Rozwoju Gospodarczego U.GiM Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 tel. (062) 762-97-60

fax. (062) 762-97-00 ; 762-97-95 lub e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

 

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 16,0 zł ( 52 stron)

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o   możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienie obejmuje:

wywóz i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z następujących miejscowości: teren miasta Nowe Skalmierzyce oraz z niżej wymienionych miejscowości na terenie gminy: Biskupice, Biskupice Ołoboczne, Boczków, Chotów, Czachory, Droszew, Fabianów, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Głóski, Gniazdów, Gostyczyna, Kotowiecko, Kościuszków, Kurów, Leziona, Mączniki, Miedzianów, Ociąż, Osiek, Pawłów, Skalmierzyce, Strzegowa, Śliwniki, Śmiłów, Trkusów, Węgry, Żakowice.

Lokalizację ulic na terenie miasta Nowe Skalmierzyce oraz lokalizację miejscowości na obszarze gminy pokazano na załączonych mapach stanowiących załączniki nr 1 (miasto) oraz nr 2 (teren gminy) do SIWZ.

Wywóz odpadów zmieszanych oraz segregowanych odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale   Nr XXXVI/196/2012  Rady Gmin i Miasta Nowe Skalmierzyce      z dnia 30 listopada 2012r w sprawie „ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi” – stanowiącym    załącznik nr 3 do SIWZ,

oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce –  stanowiącym  załącznik nr 4 do SIWZ

Zestawienie miejscowości z wykazem ilości gospodarstw domowych oraz liczbą mieszkańców stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

5) Zamówienie obejmuje okres od 01.07.2013r. do 31.12.2015r.

  

6) Wielkość odpadów komunalnych stałych określa się wg obliczeń szacunkowych na:

a) od 01-07-2013r       –   2 500 ton

b  2014r                      –   5 000 ton

c) 2015r                      –   5 000 ton

7) Wielkość odpadów segregowanych z pojemników do segregacji określa się wg obliczeń szacunkowych na 426 ton rocznie:

a) papier                                                                                -  5,0 tony

b) szkło                                                                                  - 375,0 ton

c) tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe    -   33,0 ton

d) odpady biodegradowalne                                                  -   13,0 ton

 

8) Kody CPV


90511000-2- usługi wywozu odpadów,

90512000-9- usługi transportu odpadów,

90513100-7- usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

 

9) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

10) Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie prac od 01.07.2013r. do 31.12.2015 r.

 

11) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 • składający ofertę pozostanie nią związany przez okres 60 dni
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia zgodnie z zapisami art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r Nr 113,poz.759 i Nr 161, poz. 1078 – teks ujednolicony)
 • spełni pozostałe warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12) Informacja na temat wadium: 45.000,00 zł 

SŁOWNIE: czterdzieści pięć tysięcy

13) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

14) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8 63-460  Nowe Skalmierzyce

Pokój nr 10 – Sekretariat UGiM Nw. Skalmierzyce

do dnia 06-02-2013r do godz. 10:00 – otwarcie ofert godzina 10:30 pokój nr 1

 

15) Termin związania z ofertą ustala się na okres 60 dni, tj. do dnia 07-04-2013r.

 


Załączniki

  

 Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące procedury przetargowej:

 1/ Jaką ilość odpadów segregowanych należy przyjąć do obliczenia ceny oferty?

W SIWZ w pkt. II 2.2.2. wielkość odpadów segregowanych została określona na 426 ton rocznie. W Formularzu Ofertowym natomiast w pkt. 1. podano 426 ton odpadów segregowanych  w okresie od 01-07-2013 r. do 31-12-2015 r.

Odpowiedź:

Podana ilość odpadów segregowanych określona na 426 ton została podane przy założeniu sumarycznych danych dla okresu od 01-07-2013 do 31-12-2015r.

W punkcie II.2.2.2 błędnie podano w SIWZ zwrot rocznie. Dane właściwe określono w Formularzu Ofertowym.

 

2/ Jaka jest szacunkowa wielkość odpadów wielkogabarytowych ?

W Formularzu Ofertowym pkt1. , do obliczenia ceny oferty podano szacunkowe ilości odpadów zmieszanych i segregowanych. Odpady segregowane w ilości 426 ton rocznie nie obejmują odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z opisem pkt. II SIWZ „Wielkości i terminy usług”. A zatem, czy podana w formularzu ofertowym szacunkowa wielkość odpadów

zmieszanych obejmuje również odpady wielkogabarytowe? Nadmieniamy, że ceny jednostkowe usług są wymagane oddzielnie dla 1 tony odpadów zmieszanych i 1 tony odpadów wielkogabarytowych.

Odpowiedź:

Nie posiadamy zgromadzonych danych, które by określały planowaną ilość odpadów wielkogabarytowych, które będą objęte wywozem w okresie planowanej w SIWZ usługi.

Ilości te będą rozliczane wg rzeczywistych danych przy zastosowaniu stawki z Formularza Ofertowego.

3/  Czy podana w załączniku nr 5 do SIWZ liczba gospodarstw domowych jest jednoznaczna z liczbą nieruchomości na terenie poszczególnych sołectw. 

W zestawieniu miejscowości (zał. 5 do SIWZ) podano liczbę gospodarstw domowych, która sumuje się na 3.769 oraz liczbę mieszkańców na sumę 15.220. Dodatkowo podano wykaz nieruchomości wielolokalowych adresowo bez ilości mieszkańców. Prosimy o doprecyzowanie ilości nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych oraz podanie liczby osób zamieszkujących w budownictwie jednorodzinnym i  wielolokalowym, ponieważ system gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych należy dostosować do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie z zał. nr 1 do Uchwały XXVI/196/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r.

Odpowiedź:

Uzupełniono dane w załączniku nr 5 SIWZ dotyczące budynków wielolokalowych.

Opracowano szczegółowy wykaz dotyczący budynków wielolokalowych będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot itp. zawierający następujące dane:

a/ liczba gospodarstw domowych oraz ilość osób w poszczególnych budynkach

 

Sporządzony wykaz z budynków wielolokalowych jest uwzględniony w ogólnej ilości

    danych, która w przypadku naszej Gminy została określona jako:

 

a/ ilość gospodarstw domowych        3769

b/ ilość osób                                       15220

4/ Czy wszystkie nieruchomości na terenie gminy są wyposażone we własne pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych?  Czy podmiot odbierający odpady będzie takowe zabezpieczał np. na dostawienia, zamiany, wymiany itp. ?

Odpowiedź:

Zgodnie z przyjętym przez Gminę Regulaminem utrzymania czystości i porządku właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania pojemnika. W przypadku stwierdzenia braku pojemnika lub jego uszkodzeniu kwalifikującego go do wymiany – podmiot odbierający odpady będzie mógł sprzedać właścicielowi nieruchomości pojemnik a w przypadku braku zainteresowania przez właściciela  Firma, która wygra przetarg powinna zgłosić ten fakt do U.GiM Nowe Skalmierzyce  z podaniem adresu nieruchomości.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uruchomi czynności administracyjne, w wyniku których właściciel nieruchomości będzie musiał zakupić pojemnik.

 

Co dokładnie oznacza opis pkt. II  2.3., który brzmi:

„Pojemniki na odpady segregowane (szkło, tworzywa, makulatura, biodegradowalne) zabezpiecza odpłatnie wykonawca usługi. Ilość pojemników określona będzie przez właściciela nieruchomości wielolokalowych, który poniesie koszt zakupu pojemników”.

Czy transakcja wyposażenia nieruchomości w pojemniki jest sprawą wyłącznie pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem odbierającym odpady?

Odpowiedź:

W punkcie 2,3 określono informacje dotyczące budynków jednorodzinnych oraz wielolokalowych.

W przypadku budynków jednorodzinnych odpady segregowane będą gromadzone w workach na odpady, które dostarczy Firma, która wygra przetarg.

W przypadku budynków wielolokalowych (Spółdzielnie oraz Wspólnoty) odpady segregowane będą gromadzone w pojemnikach, które dostarczy Firma świadcząca usługi wywozu odpadów.

Właściciel nieruchomości wielolokalowej pokryje koszt zakupu pojemników.

Zapis, który wzbudził wątpliwość dotyczy właśnie takiego przypadku

5/ Czy „Harmonogram wywozu nieczystości stałych”, o którym mowa w projekcie umowy  jako załącznik nr 1 do umowy będzie dostępny przed terminem składania ofert?

Uznajemy, że „Harmonogram wywozu nieczystości stałych” na tym etapie postępowania jest niezbędny do określenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Harmonogram wywozu nieczystości będzie opracowany wspólnie pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Podmiotem, który wygra przetarg na etapie zawierania umowy na świadczenie usług.

W harmonogramie określone zostaną szczegółowe dane dotyczące terminów świadczenia usług   ze sporządzonym wykazem poszczególnych miejscowości.

 

Informujemy, że na stronie internetowej zamawiającego w zakładce BIP przetargi zamieszczony jest uzupełniony załącznik nr 5.


1. CZY JEŚLI FIRMA NIE ZAJMUJE SIĘ NIE TYLKO WYWOZEM ODPADÓW KOMUNALNYCH RÓWNIEŻ INNYMI USŁUGAMI MOŻNA REFERENCJE PRZEDSTAWIĆ ZARÓWNO ZA USŁUGI WYWOZU ODPADÓW JAK I INNYCH USŁUG?

Odpowiedź:

 

Zamawiający wymaga aby wykonawcy wykonali w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy- w tym okresie co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzaje przedmiotowi zamówienia na kwotę: nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł. (brutto) łącznie. Biorąc pod uwagę przytoczony warunek udziału w postępowaniu nie ma możliwości, aby wykonawca przedstawił referencje dotyczące innych usług niż odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych.”

 

2. ZAPYTANIE ODNOŚNIE PRZETARGU W NOWYCH SKALMIERZYCACH Z DNIA 21.12.2012. W SPECYFIKACJI NA SRT 4 ORAZ 5 SA DO PRZYGOTOWANIE DOKUMENTY ODNOŚNIE KSIĘGOWOŚCI DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW NASZA FIRMA NIE JEST NA PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI JESTEŚMY NA KSIĄŻCE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DLATEGO PROSZE PODAC JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ JEŚLI FIRMA NIE JEST NA PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI NP; TEN WSKAŹNIK KSIEGOWOŚCI.

PROSZĘ PODAĆ W JAKIEJ FORMIE MAJĄ BYĆ PRZEDSTAWIĆ TE DOKUMENTY NP;OŚWIADCZENIA.

 

Odpowiedź

W przypadku prowadzenia przez Oferenta podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wszelkie dane niezbędne do wyliczenia wskaźników bieżącej płynności nie wynikające wprost z prowadzonej “Księgi” winny być udokumentowane odrębnymi dowodami np:

- stan środków pieniężnych – kserokopie wyciągów bankowych, raportami kasowymi na dzień kończący poszczególne lata obrotowe

- stan należności – dokumentami określającymi stan i wysokość potwierdzonymi przez dłużników na koniec poszczególnych lat obrotowych

- zobowiązania wobec dłużników – dokumentami określającymi stan i wysokość potwierdzonymi przez wierzycieli na koniec poszczególnych lat obrotowych

- zobowiązania bieżące z tytułu kredytów – zaświadczeniem z banku, w którym oferent posiada rachunek bankowy o stanie lub braku takich zobowiązań na koniec poszczególnych lat

CZY BILANSE OD STRONY KSIEGOWEJ TEN WSKAŹNIK ROWNIEŻ MUSZĄ BYĆ TYLKO ZA ODPADY KOMUNALNE CZY MA BYĆ CAŁY ZA 3 LATA JAKI RZECZYWIŚCIE FIRMA POSIADA ?

PROSZĘ O ODPOWIEDŹ DZIEKUJE

 

Odpowiedź:

wskaźnik może dotyczyć działalności za wszystkie usługi Firmy Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie czy usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych powinny być wliczone do ceny oferty( i w jaki sposób ) bądź potwierdzenie, że cena za wywóz 1 tony odpadów wielkogabarytowych nie ma żadnego znaczenia przy ocenie i wyborze ofert.

 

Odpowiedź:

Ceny odbioru odpadów wielkogabarytowych powinny być wliczone do ceny oferty.

Uwzględniając fakt, że gmina nie dysponuje danymi z określeniem planowanej ilości odpadów wielkogabarytowych w okresie od 01-2013 do 31-12-2015r – do obliczeń proszę przyjąć ilość zakładaną w wysokości 10 ton.

Rozliczenie rzeczywiste z wyłonionym w przetargu wykonawcą odbywać się będzie na podstawie raportów miesięcznych przy zastosowaniu ceny określonej w Formularzu Ofertowym.

W związku z tym faktem ulega zmianie Formularz ofertowy w którym wprowadzono ilość odpadów wielkogabarytowych w wysokości 10,0 ton. - Formularz ofertowy (zmiana 10.1.2013)

  

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”

 

 • W SIWZ pkt III 1 oraz IV 4.1 jest mowa o wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych...., natomiast w umowie § 8 pkt 1a projektu umowy jest mowa o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Prosimy o wyjaśnienie:

na jakiej podstawie Zamawiający  żąda od Wykonawcy wykazania się uprawnieniem tj. - wpisem do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych skoro zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wójt , burmistrz…. prowadzi rejestr w zakresie odbierania odpadów komunalnych – w przepisie ustawowym nie ma mowy o rejestrze w zakresie zagospodarowaniu odpadów.

Czy w takim razie  wykazanie uprawnień określonych w SIWZ zostanie spełnione, jeżeli Wykonawca załączy do oferty kopię wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Nowe Skalmierzyce, czy też Zamawiający  pisząc o zagospodarowaniu ma na myśli jeszcze  jakieś inne dokumenty, jeśli tak to jakie.

Prosimy o ostateczne wyjaśnienie jaki dokument jest wymagany dla wykazania uprawnień Wykonawcy w przetargu, jak również poprawienie wskazanych wyżej w SIWZ i umowie rozbieżności w tym zakresie?

Odpowiedź:

Do złożonej oferty należy dołączyć kopię Zaświadczenia wydanego przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce o dokonanym wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że dokumenty związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej (wszystkie oferty) zgodnie z przepisami Ustawy Zamówień Publicznych muszą być przechowywane przez Zamawiającego przez okres 5 lat.

Mimo, że Zaświadczenie wydawane jest przez U.GiM Nowe Skalmierzyce to jednak uwzględniając przepisy dotyczące procedury przetargowej do przedłożonej oferty ma być dołączona kopia posiadanego zaświadczenia.

 

 • W ogłoszeniu o zamówieniu – sekcja III pkt III.5   istnieje zapis, iż – „W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: “opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości zamówienia “  


Prosimy o wyjaśnienie:

Co należy rozumieć przez w/w zapis pkt. III.5., opisu jakich urządzeń technicznych żąda Zamawiający, o jakie instrukcje obsługi, środki stosowane przez Wykonawcę czy opis zaplecza naukowo-badawczego chodzi Zamawiającemu. W ślad za powyższym prosimy wskazać jakie dokumenty mają powyższe potwierdzać?

 

Odpowiedź

Treść ogłoszenia została opracowana na portalu informatycznym Urzędu Zamówień Publicznych. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w niektórych przypadkach nie ma możliwości wprowadzenia swoich zmian. Zamieszczona w ogłoszeniu treść, która wzbudza wątpliwość została wygenerowana jako oryginał sporządzony przez UZP.

W tym konkretnym przypadku Oferent powinien do złożonej oferty dołączyć oświadczenie, że dysponuje urządzeniami technicznymi ( wykaz sprzętu), które będą miały zastosowania przy wykonywaniu usług odbioru i wywozu odpadów.

 

 • W Formularzu Ofertowym w pkt. 9 istnieje zapis ” Przyjmujący warunki płatności określone we wzorze umowy tj. 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego”, który jest niezgodny z terminem określonym w § 4 ust. 4 umowy, gdzie zapisano, że „ termin płatności faktury ustala się na do 21 dni kalendarzowych….”

 

Prosimy o wyjaśnienie:

Który z w/w terminów jest prawidłowy i usunięcie tych rozbieżności przez poprawienie w/w dokumentów ?

Odpowiedź:

Jako właściwy termin płatności należy przyjąć treść zgodną z  § 4 ust. 4 umowy, gdzie zapisano, że „ termin płatności faktury ustala się na do 21 dni kalendarzowych….”

 

 

 • W SIWZ podano iż  – właściciel nieruchomości poniesie koszt zakupu pojemników  na odpady segregowane i zmieszane dostarczone przez Wykonawcę usługi.

 

Prosimy o wyjaśnienie:

Na jakiej podstawie wprowadzono ograniczenie właścicieli nieruchomości sprowadzające się do zakupu pojemników, skoro ustawodawca w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie mówi o „ wyposażeniu nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych” dopuszczając tym samym różne formy wyposażenia w pojemniki jak np. najem czy dzierżawa a nie tylko zakup?.

Odpowiedź:

W pkt. II SIWZ pkt. 2.3 Zamawiający określił zasady odbioru i wywozów odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych (bloki i wspólnoty).

Do przedłożonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dołączył Uchwałę Nr XXVI/196/2012 z dnia 30 listopada 2012r, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

W dołączonych do SIWZ materiałach dołączono również Uchwałę Nr XXVII/215/2012          z dnia 12 grudnia 2012r w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W rozdziale II wspomnianej Uchwały „ Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości” w § 3 pkt 1 znajduje się zapis cyt.

„Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania na jej terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego, a w szczególności:

1) Wyposażenia każdej zabudowanej nieruchomości w miejsca i pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, których liczba i wielkość musi być adekwatna do liczby mieszkańców oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej”.

Zapis wprowadzony w SIWZ przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce chroni interes Wykonawcy usługi by ten miał zapewnione pozyskanie środków finansowych za wyposażenie w pojemniku szczególnie budynków wielolokalowych (bloki, wspólnoty).

Z zapisu wynika, że obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki  spoczywa na ich właścicielach.

Uwzględniając jednak szczegóły wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki, ostatecznie  może być dokonany w formie najmu, dzierżawy lub zakupu pojemników.


 

Lista wiadomości
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce