Ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Nowe Skalmierzyce: Remont elewacji z wykonaniem izolacji poziomej ścian fundamentowych systemem HW przy zastosowaniu blachy chromowo- niklowej budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 2 i remont elewacji budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 4.
Numer ogłoszenia: 64826 - 2015; data zamieszczenia: 24.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce , ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie, tel. 062 7621520, faks 062 7621593.

·      Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweskalmierzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji z wykonaniem izolacji poziomej ścian fundamentowych systemem HW przy zastosowaniu blachy chromowo- niklowej budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 2 i remont elewacji budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 4..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane dotyczące: Remontu elewacji z wykonaniem izolacji poziomej ścian fundamentowych systemem HW przy zastosowaniu blachy chromowo- niklowej budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 2 i remont elewacji budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 4. Zakres prac obejmuje remont elewacji budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Kaliska 2 i ul. Kaliska 4 w Nowych Skalmierzycach działka nr 78/3. Szczegółowy zakres prac ujęto w kosztorysach ślepych (kosztorysach nakładczych) i specyfikacjach technicznych oddzielnych dla obu budynków stanowiących załącznik nr 4 i załącznik nr 5..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·      Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający udzielając robót uzupełniających w tym samym roku, co zakończenie zamówienia podstawowego, będzie wymagał utrzymania cen jednostkowych nie wyższych aniżeli ceny jednostkowe na poszczególne roboty z przetargu podstawowego. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·      III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Wykonawca oświadczy o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

·      III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Wykonawcy realizowali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za robotę budowlaną o podobnym zakresie i wartości co przedmiot zamówienia zamawiający uzna remont elewacji, każda o wartości minimum 100.000,00 złotych brutto ( sto tysięcy złotych brutto) Dowodami, o których mowa wyżej są: 1) poświadczenie. 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w załączniku nr 9 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

·      III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Jeśli dysponują sprzętem budowlanym, środkami transportu i urządzeniami technicznymi w ilościach i o parametrach niezbędnych do realizacji zamówienia, zgodnie z nakładami kosztorysu ofertowego, projektem budowlanym oraz podadzą informację o podstawie do dysponowania tymi zasobami lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.Wykonawca dołączy wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i narzędzi, jakie posiada.

·      III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Dysponują lub będą dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą (posiadającymi) uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U.2013.1409) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności budowlanej i elektrycznej, w zakresie wymaganym do realizacji zadania.W związku z powyższym Wykonawca dołączy do oferty informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego. W przypadku korzystania z osób udostępnianych przez inny podmiot - pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia wymienionych osób.

·      III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·      Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości odpowiadającej min. 100.000,00 złotych, (sto tysięcy złotych) b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 złotych (sto tysięcy złotych),

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·      wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

·      wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

·      oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·      informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

·      opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

·      informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

·      opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·      lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z formularzem ofertowym pkt III.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·      1 - Cena - 85

·      2 - Jakość- okres gwarancji - 15

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.noweskalmierzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, pok. nr 29.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta - pok. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Lista załączników:

 SIWZ

Załączniki nr 4 - kosztorysy nakładcze

Załączniki nr 5 - STWiORB

 

 

 

Pytania i odpowiedzi nr 1

 

Lista wiadomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości WĘGRY
na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Dostawa i montaż fabrycznie nowego pieca konwekcyjno - parowego z akcesoriami do budynku żłobka w Nowych Skalmierzycach
Dostawa i montaż fabrycznie nowego pieca konwekcyjno - parowego z akcesoriami do budynku żłobka w Nowych Skalmierzycach
Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni, pralni , mebli, sprzętu AGD, laptopa , aparatu fotograficznego, radia z odtwarzaczem CD w związku z wyposażeniem budowanego żłobka
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Mała architektura przy budynkach komunalnych.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chotowie
Nowe Skalmierzyce: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków.
Nowe Skalmierzyce: Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2015r. do 24 czerwca 2016r.
Przebudowa ul. Leśnej w Śliwnikach.
Przebudowa i rozbudowa budynku mieszczącego salę widowiskową w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Małych.
Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Wielkich
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedzianów, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 36
Rozbudowa Publicznego Przedszkola Nr 1 Jarzębinka o żłobek gminny
Remont elewacji z wykonaniem izolacji poziomej ścian fundamentowych systemem HW przy zastosowaniu blachy chromowo- niklowej budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 2 i remont elewacji budynku mieszkalnego w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 4.
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania na basenie Delfin w Ostrowie Wielkopolskim
Przebudowa ulicy Kępina w Trkusowie
Przebudowa ulicy Krótkiej i Kamiennej w Nowych Skalmierzycach wraz z kanalizacją - etap II
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w CHOTOWIE.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w BOCZKOWIE, BISKUPICACH OŁOBOCZNYCH I NOWYCH SKALMIERZYCACH.
Remonty dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ociążu