Ogłoszenie o przetargu

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie „działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;”

 

I.                   Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczona na realizację zadania:

1.                  Zadanie pod nazwą „Wakacje letnie 2019”

Celem zadania jest: organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii letnich dla 6 grup po minimum 15 osób w każdej grupie tj. dla min. 90 osób.

Termin realizacji zadania: 01 lipca 2019 – 26 lipca 2019 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 16:00

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

 

 • Realizacja zajęć integracyjnych dla dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 • W każdym tygodniu  minimum 1 wyjazd edukacyjno-rozrywkowy dla grupy 45 osób

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań: 70.000,00 zł

Maksymalna wartość jednej oferty: 70.000,00 zł

 

 

2.                   Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

 

 

3.      Zasady przyznania dotacji:

 

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

 

Zasady przyznania dotacji:

1.           Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2.           Wzór oferty jest dostępny na stronie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pod adresem: http://noweskalmierzyce.pl/pl/strona/informacje-dla-organizacji-pozarz%C4%85dowych

 

3.           Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4.           Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku powierzenia realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Nie dostarczenie korekty w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników rozumie się jako rezygnację z dotacji.

5.           Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisje powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.

6.           Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

4.                  Termin i warunki realizacji zadań:

 

1.                  Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce wspiera realizację zadania publicznego w okresie 01 lipca 2019 – 26 lipca 2019.

2.                  Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

a) z oferty przedsięwzięć powinni korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

b) działania powinny być realizowane w udostępnionym obiekcie szkoły podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach,

c)  koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę na wsparcie realizacji zadania

d) dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

e) dotacja nie będzie udzielana na:

·                    zakup gruntów,

·                    działalność gospodarczą,

·                    działalność polityczną,

·                    pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

·                    realizację inwestycji.

f) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenie w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent jest zobowiązany przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.

g) Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Informacja wraz z herbem gminy powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, na stronie zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru realizacji zadania przez ustną informację kierowaną do odbiorców, iż „Zadanie (nazwa zadania) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”

 

 

5.                  Termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać w terminie od 03.06.2019 roku do 24.06.2019 roku w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 w godz. funkcjonowania urzędu.

 

 1. Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

 1. Oferta winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście. W przypadku wysyłki na kopercie należy umieścić treść zadania oraz nazwę i adres wnioskodawcy – o ważności oferty decyduje data dostarczenia przesyłki.

 

 1. W przypadku składania oferty osobiście wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu z datą jego przyjęcia na własnym egzemplarzu (kopii oferty). Wnioski złożone w inny niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

 

 

6.                  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

 

 1. Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy
  i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do 28 czerwca 2019 roku.
 2. Oferty nie spełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:

- złożenie po terminie,

- złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w punkcie 5,

- złożenie na niewłaściwym formularzu,

- złożenie przez podmiot nieuprawniony,

- złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

- złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

- wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym

 1. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonuje komisja konkursowa, która może wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl zakładka „Otwarty konkurs ofert 2019”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Kryteria II etapu oceny (0 - 100 pkt):

1)      Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-20 pkt,

2)      Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-15 pkt

3)       Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których oferent będzie realizować zadanie publiczne – 0 – 25 pkt.

a)      Komplementarność zadania z innymi działaniami organizacji (0-5)

b)      Zgodność założonych rezultatów z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób monitoringu – (0-15)

c)      Zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania – (0-5) pkt

4)      Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,

5)      Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-20 pkt,

6)      Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt

Oferty, które otrzymają mniej niż 60 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

 1. Komisja konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
 2. Komisja Konkursowa opiniuje wszystkie oferty i tworzy listę rankingową,
 3. Komisja przedkłada listę do zatwierdzenia Burmistrzowi.
 4. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz z zachowaniem zasad wskazanych w punkcie 5.
 5. O wynikach konkursu Burmistrz informuje pisemnie poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty,

- żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

11. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim:

 

2018: 70.000 zł

2017: 60.000 zł

 

 

12.              Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularze wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem bądź
na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - przetargi 2019/).

 

 Burmistrz Gminy i Miasta  

 

Nowe Skalmierzyce    

Jerzy Łukasz Walczak    

 

 Lista załączników:

oferta realizacji zadania publicznego - w wersji doc    - w wersji pdf

umowa w wersji doc    - w wersji pdf

sprawozdanie - w wersji doc    - w wersji pdf

- RODO - w wersji doc   - w wersji pdf

 

 

Lista wiadomości
na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sezonie 2019/2020
Wybór Podmiotu, który zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w 2019 roku
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 7 października 2019r. do 26 czerwca 2020r.
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu (dotyczy wyłącznie zagospodarowania terenu )
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
Świetlica i jej otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wypoczynku w miejscowości Chotów. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Skalmierzyce.
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kotowiecku
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i zabawy w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Boczków, Kurów
na realizację zadania publicznego w zakresie „działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Prace konserwatorskie przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej zabytkowego dworca w Nowych Skalmierzycach (Nowe Skalmierzyce, zabytkowy dworzec kolejowy z 1906 r., prowadzenie prac konserwatorskich przy elewacji zabytkowego dworca kolejowego)
na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na cele przedszkola
UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
Przebudowa budynku szatniowego przy boisku w Biskupicach Ołobocznych
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki - przetarg II
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Ociąż
Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Mączniki
Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Śliwnikach
na realizację programów zdrowotnych w zakresie: 1. Profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021 2. Profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Okres realizacji programu 2019-2021.
Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na Osiedlu Błonie w Nowych Skalmierzycach
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Termomodernizacja budynku świetlicy w Śmiłowie wraz z zagospodarowaniem terenu ( dotyczy wyłącznie termomodernizacji )
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - Kompaktor TO - 18 B
Przebudowa ulicy Wiśniowej w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych
Przebudowa drogi gminnej Węgry ul. Parkowa
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce