Wyniki otwartego konkursu ofert

 

Zarządzenie Nr ROiSP.0050.158.2019

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

 

Na podstawie:

–    art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.);

–    art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.).

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaję środki finansowe z budżetu Gminy i Miasta na rok 2020 na realizację zadań publicznych wg załącznika nr 1.

 

rozdział 92105 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/

w wysokości  231.500,00 zł.

 

rozdział 92605 /Kultura fizyczna i sport/

w wysokości  380.000,00 zł.

 

rozdział 80195 /Oświata i wychowanie/                                                               w wysokości     5.000,00 zł

 

 

 

§ 2

 

Zobowiązuję Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy do przygotowania umów  o przyznaniu dotacji.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    Burmistrz Gminy i Miasta

       Nowe Skalmierzyce    

                  /-/

     Jerzy Łukasz Walczak 

 

 

Pobierz wyniki w wersji .pdf