Ogłoszenie o przetargu

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert

na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

I.  Cel konkursu:

 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego wspierającego działalność na rzecz osób niepełnosprawnych tj. zwiększenie mobilności oraz wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyc, związanych z zakupami inwestycyjnymi wraz z udzieleniem dotacji.

 

II.    Opis zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 

Rodzaje zadań:

 1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

45.000 zł

 

 

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.)..
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.).

 

IV.Zasady przyznania dotacji:

 

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.)..

 

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.). na podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 2. Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku powierzenia realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Nie dostarczenie korekty w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników rozumie się jako rezygnację z dotacji.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisję powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.
 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

V.  Termin i warunki realizacji zadań:

 

 • Zadanie 1 – od 09.12.2020 do 31.12.2020

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

- zakup jednego pojazdu na potrzeby organizacji społecznej służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

a)      z oferty przedsięwzięć powinni korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

b)      udział dotacji nie może być większy niż 50% wartości finansowej zadania.

c)      działania powinny być realizowane w miejscach łatwo dostępnych, w tym dostosowanych dla specyfiki grupy docelowej,

d)      realizacją zadania mogą być objęte osoby z terenu innych samorządów pod warunkiem pozyskania dotacji przez podmiot wnioskujący na ten cel z innego samorządu w wysokości dotacji proporcjonalnej do dotacji uzyskanej z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w przeliczeniu na 1 mieszkańca, bądź udokumentowaniu i zabezpieczeniu środków finansowych z innych źródeł zewnętrznych na ten cel,

e)      koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% łącznie kwoty dotacji przekazanej przez Gminę na wsparcie realizacji zadania dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,

f)       Dotacja nie będzie udzielana na:

 • zakup gruntów,
 • działalność gospodarczą,
 • działalność polityczną,
 • pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy.

g)      w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenie w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent jest zobowiązany przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.

h)       Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Informacja wraz z herbem lub logiem gminy powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, na stronie zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru realizacji zadania przez ustną informację kierowaną do odbiorców, iż „Zadanie (nazwa zadania) jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”

 

VI.  Termin i zasady składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie od 12.11.2020 roku do godz. 07.00 dnia 04.12.2020 roku za pomocą platformy Witkac. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który w terminie złoży prawidłowo opracowaną ofertę realizacji zadania publicznego w postaci elektronicznej w systemie Witkac.pl (http://www.witkac.pl) oraz w wersji papierowej stanowiącej podpisany wydruk z systemu. Wnioski złożone w inny niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

Ofertę w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl, zawierający zgodną

sumę kontrolną oraz podpisaną przez upoważnione osoby, należy złożyć osobiście do sekretariatu urzędu lub drogą pocztową pod adresem Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 63-460 Skalmierzyce. ul. Ostrowska 8 w terminie do 04.12.2020 (data stempla pocztowego).

 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do 21 dni. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonuje komisja konkursowa, która może wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia uchybień przy pomocy systemu Witkac. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Kryteria II etapu oceny (0 - 100 pkt):

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-20 pkt,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-20 pkt,
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone będą realizować zadanie publiczne - ocena 0-30 pkt,
 4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
 5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-10 pkt,
 6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt

 

Oferty, które otrzymają mniej niż 50 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

 

 

VIII.   W latach 2019 i 2020 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przekazała na realizację zadań odpowiednio:

 

Podobne zadanie nie było realizowane w poprzednich latach.

 

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularze wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem bądź
na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - przetargi 2020/).

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

 

 

Lista wiadomości
na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku 2021
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, przy ul. Kamiennej 1.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Ociąż:
na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Ociąż
Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – przetarg II
Stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego
Przebudowa ul. Wincentego Witosa w Skalmierzycach
Wykonanie w 2020 roku remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2020 do 2022) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Fabianowie
Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Węgrach