Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert

na realizację w latach 2022-2026 roku zadania publicznego pn. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 

I.                   Cel konkursu:

 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pn. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2022-2026.

 

II.                Opis zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

Zadanie polega na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy, w obiekcie którym spełnia się warunki sanitarne i bezpieczeństwa do przebywania w nim osób oraz do których oferent posiada tytuł prawny.

 

Rodzaje zadań:

 1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

 

1 183 206 zł

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 1 183 206 zł

 

 

III.             Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.).

 

IV.             Zasady przyznania dotacji:

 

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.).

 

Zasady przyznania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) na podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
 2. Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku powierzenia realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Niedostarczenie korekty w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników rozumie się jako rezygnację z dotacji.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisję powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.
 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 

V.                                                    Termin i rezultaty realizacji zadania:

 

 • Zadanie 1 – od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2026

Celem zadania jest prowadzenie na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

 

Oczekiwane rezultaty zadania:

 

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

 

VI.                                                 Termin i zasady składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie od godz. 12.00 dnia 24.11.2021 roku do godz. 15.00 dnia 15.12.2021 roku za pomocą platformy Witkac. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który w terminie złoży prawidłowo opracowaną ofertę realizacji zadania publicznego w postaci elektronicznej w systemie Witkac.pl (http://www.witkac.pl) oraz w wersji papierowej stanowiącej podpisany wydruk z systemu. Wnioski złożone w inny niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

Ofertę w wersji papierowej stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl, zawierający zgodną

sumę kontrolną oraz podpisaną przez upoważnione osoby, należy złożyć osobiście do sekretariatu urzędu lub drogą pocztową pod adresem Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 63-460 Skalmierzyce. ul. Ostrowska 8 w terminie do 16.12.2021 (data stempla pocztowego).

 

 

VII.                                              Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do 21 dni. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonuje komisja konkursowa, która może wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia uchybień przy pomocy systemu Witkac. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Kryteria II etapu oceny (0 - 100 pkt):

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-20 pkt,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-20 pkt,
 3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone będą realizować zadanie publiczne - ocena 0-30 pkt,
 4. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
 5. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-10 pkt,
 6. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt

 

Oferty, które otrzymają mniej niż 50 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

 

VIII.       W latach 2020 i 2021 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przekazała na realizację zadań odpowiednio:

 

 

2020

 

2021

Zadanie 1                 

1.120.899 zł

Zadanie 1                  

1.120.899 zł

 

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularze wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem bądź
na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - przetargi 2021/).

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce