Uchwała w sprawie obwodów głosowania

Uchwała w sprawie obwodów do głosowania

UCHWAŁA  NR XX/157/09

RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 27 marca  2009 roku

 

w sprawie: zmian w podziale  Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na obwody głosowania

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U Nr 25 poz. 219 ze zm.) oraz art.30 ust.2, ust.2a i art.31 ustawy z dnia 16 lipca 1998r Ordynacja wyborcza  rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na stałe obwody głosowania , ustalonym uchwałą Nr XVII/105/04 Rady Gminy i Miasta z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na stałe obwody głosowania wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. w obwodzie numer 1, w rubryce określającej granice obwodu głosowania po wyrazach "Kardynała Stefana Wyszyńskiego" dodaje się wyraz "sołectwo Gniazdów"
  2. w obwodzie numer 3 w rubryce określającej granice obwodu głosowania, skreśla się wyraz : „sołectwo Gniazdów"

 

§ 2.

 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z uwzględnieniem  zmian określonych w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka