Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie nr 100/07 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 września 2007 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 
Na podstawie art. 48 ust 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1.
 
1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze od nr 1 do nr 8 do przeprowadzenia na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
2.Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w siedzibach tych komisji.
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce
 
/-/Bożena Budzik
 
 
 
 
 
Załącznik do zarządzenia nr 100/07
Burmistrza Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce
z dnia 24 września 2007 roku
 
 
 
 
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 21 października 2007 roku na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
 
 

Obwodowa Komisja Wyborca nr 1

z siedzibą w Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach

ul. Kaliska 52,

telefon 0 62 762-13-71

Lp.

Imię i nazwisko (funkcja)

Nazwa Komitetu Wyborczego

1

Piotr Ławniczak (członek)

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2

Beata Kurek (członek)

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3

Magdalena Pussak (członek)

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

4

Dawid Kowalczyk (członek)

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Bogumiła Herbich (członek)

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

6

Krystian Furmański

(zastepca przewodniczącego Komisji)

Komitet Wyborczy Samoobrona RP

7

Kazimiera Jędrzejewska

(przewodnicząca Komisji)

Osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Obwodowa Komisja Wyborca nr 2

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach

ul. Okólna 8,

telefon 0 62 762-15-95

Lp.

Imię i nazwisko (funkcja)

Nazwa Komitetu Wyborczego

1

Krzysztof Kubica (członek)

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2

Włodzimierz Bąk (członek)

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3

Jan Borowicz

(przewodniczący Komisji)

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

4

Anna Bartczak (członek)

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Laura Magdalena Stasiak (członek)

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

6

Anna Teresa Wojtczak (członek)

Komitet Wyborczy Samoobrona RP

7

Magdalena Kąpielska

(zastępca przewodniczącego Komisji)

Osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Obwodowa Komisja Wyborca nr 3

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 14,

telefon 0 62 762-13-02

Lp.

Imię i nazwisko (funkcja)

Nazwa Komitetu Wyborczego

1

Marta Bartczak (członek)

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2

Grażyna Krysiak-Danielak (członek)

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3

Jadwiga Rutkowska (członek)

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

4

Honorata Jurga (członek)

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Izabela Felicja Wojciechowska

(zastępca przewodniczącego Komisji)

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

6

Monika Wawrzyniak (członek)

Komitet Wyborczy Samoobrona RP

7

Maria Mencel

(przewodniczący Komisji)

Osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Obwodowa Komisja Wyborca nr 4

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

ul. Szkolna 6,

telefon 0 62 762-11-51

Lp.

Imię i nazwisko (funkcja)

Nazwa Komitetu Wyborczego

1

Kazimierz Strzelczyk

(przewodniczący Komisji)

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2

Mariusz Czaja (członek)

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3

Grzegorz Spaszewski

(zastępca przewodniczącego Komisji)

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

4

Kinga Maria Wiśniewska (członek)

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Aleksandra Betka (członek)

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

6

Agnieszka Sipka (członek)

uzupełnienie składu Komisji w trybie art. 48 ust.6 Ordynacja Wyborcza

7

Urszula Gajda (członek)

Osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Obwodowa Komisja Wyborca nr 5

z siedzibą w Zespole Szkół w Ociążu

telefon 0 62 762-21-16

Lp.

Imię i nazwisko (funkcja)

Nazwa Komitetu Wyborczego

1

Krzysztof Pawlak 

(zastępca przewodniczącego Komisji)

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2

Magdalena Wojdziak (członek)

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3

Krzysztof Stolarek

(przewodniczący Komisji)

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

4

Piotr Błaszczyk (członek)

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Katarzyna Wojciechowska (członek)

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

6

Tomasz Spławski (członek)

Komitet Wyborczy Samoobrona RP

7

Agnieszka Wieleba (członek)

Osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Obwodowa Komisja Wyborca nr 6

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kotowiecku

ul. Kaliska 4,

telefon 0 62 762-40-20

Lp.

Imię i nazwisko (funkcja)

Nazwa Komitetu Wyborczego

1

Agnieszka Pawlak (członek)

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2

Monika Wojciechowska (członek)

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3

Marian Nowakowski (członek)

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

4

Bartosz Krzyżostanek (członek)

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Małgorzta Krystiana

Kowalczyk-Błaszczyk (członek)

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

6

Monika Szuława

(zastępca przewodniczącego Komisji)

Komitet Wyborczy Samoobrona RP

7

Lidia Wiatr

(przewodnicząca Komisji)

Osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Obwodowa Komisja Wyborca nr 7

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Droszewie

telefon 0 62 762-40-04

Lp.

Imię i nazwisko (funkcja)

Nazwa Komitetu Wyborczego

1

Piotr Walczak (członek)

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2

  Krzysztof Komorowski(członek)

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3

Jadwiga Nowakowska

(przewodnicząca Komisji)

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

4

Agnieszka Błaszczyk

(zastępca przewodniczącego Komisji)

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Urszula Wojciechowska (członek)

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

6

Mateusz Wojtaszczyk (członek)

Komitet Wyborczy Samoobrona RP

7

Magdalena Malczewska (członek)

Osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Obwodowa Komisja Wyborca nr 8

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gostyczynie

telefon 0 62 762-30-03

Lp.

Imię i nazwisko (funkcja)

Nazwa Komitetu Wyborczego

1

Anna Fabiszczak (członek)

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2

Szymon Bugaj (członek)

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

3

Maria Szymańska 

(zastępca przewodniczącego Komisji)

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

4

Dorota Wojciechowska (członek)

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Lidia Maria Włodarczyk (członek)

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

6

Grażyna Uciechowska-Gąsiorek (członek)

Komitet Wyborczy Samoobrona RP

7

Patrycja Antczak

(przewodnicząca Komisji)

Osoba wskazana przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce