Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

 
Informacja
dla wyborców niepełnosprawnych

wpisanych do rejestru wyborców na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 
        Zgodnie z art. 37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. informuje:
 
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nasz okręg to okręg wyborczy nr 36
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nasz okręg to okręg wyborczy nr 95
 
1. Na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce niżej wymieniony lokale obwodowej komisji wyborczej zostały dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:
•    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Nowych Skalmierzycach – siedziba:
Gimnazjum, ul. Kaliska 52, Nowe Skalmierzyce
•    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Nowych Skalmierzycach – siedziba:
Szkoła Podstawowa, ul. Okólna 8, Nowe Skalmierzyce
•    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Skalmierzycach – siedziba:
Szkoła Podstawowa , ul. Ostrowska 16, Skalmierzyce
•    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Fabianowie – siedziba:
Zespół Szkół w Ociążu, ul. Szkolna 56, Fabianów

2. Wyborca niepełnosprawny, na pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy i Miasta  Nowe Skalmierzyce, pokój nr 8 piętro I, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta, najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 25 września 2011 r. jest dopisywany do spisu wyborców w obwodzie ,o którym mowa w pkt 1.

3. Wyborca niepełnosprawny może głosować przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Zamiar głosowania przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a powinien być zgłoszony Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pokój 8, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta, do 14 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 25 września 2011r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca jest obowiązany wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

4.Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter ; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za osłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

5.Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawości w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn.zm.)oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Burmistrza Gminy i Miasta, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011 r. Do wniosku załącza się : kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem; kopie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce , pokój nr 8, gdzie można pobrać również druki wniosku oraz zgody na przyjecie pełnomocnictwa.
Więcej informacji można uzyskać po nr telefonu 62 762-97-18.
 
6.Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Gminy i Miasta do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 18 września 2011 r. ustnie, pisemnie, telefaksem, w formie elektronicznej.
W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.

Do celów głosowania korespondencyjnego Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wyznaczył:
Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Nowych Skalmierzycach
siedziba: Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach,
ul. Kaliska 52, Nowe Skalmierzyce
Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, w skład którego wchodzą: koperta zwrotna;
karta lub karty do głosowania; koperta na kartę lub karty do głosowania zwana dalej
"koperta na kartę do głosowania"; instrukcja głosowania korespondencyjnego; nakładki na
karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a – jeżeli wyborca żądał ich przesłania; oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 62 762-97-18

7. Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 9 października 2011 r. między godziną 7:00 a 21:00 bez przerwy.

8. Wykaz zarejestrowanych list w okręgu wyborczym nr 36 - -Sejm Rzeczypospolitej Polskiej(nr listy oraz nazwa komitetu i oznaczenie listy):

1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (KW Prawo i Sprawiedliwość). Oznaczenie listy: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2. Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza (KW Polska Jest Najważniejsza). Oznaczenie listy: Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
3. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (Komitet Wyborczy SLD). Oznaczenie listy: Komitet Wyborczy SLD
4. Komitet Wyborczy Ruch Palikota. Oznaczenie listy: Komitet Wyborczy Ruch Palikota
5. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (Komitet Wyborczy PSL). Oznaczenie listy: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
6. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80 (Komitet Wyborczy PPP - Sierpień 80). Oznaczenie listy: Komitet Wyborczy PPP - Sierpień 80.
7. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (KW Platforma Obywatelska RP). Oznaczenie listy: KW Platforma Obywatelska RP
9. Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke (KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke). Oznaczenie listy: KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke


Wykaz zarejestrowanych list w okręgu wyborczym nr 95 - Senat Rzeczypospolitej Polskiej
1. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
2. KW Platforma Obywatelska RP
3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
4. Komitet Wyborczy SLD
5. KWW Alojzego Motylewskiego

9. Ponadto wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
- właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
- lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:
- warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, o którym w art. 27 § 1 Kodeksu Wyborczego;
- terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
- komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
- warunkach oraz formach głosowania.

W/w informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  Inspektor ds. ewidencji ludności pokój nr 8  tel  62 762-97-18.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia ( imion) oraz adresu stałego zamieszkania.
 
   Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta
/-/ Zdzisław Mielczarek