Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

 

 Data wykonywania czynności wyborczych
Treść czynności
 1  2

do dnia 6 sierpnia 2011 r.
nie później niż 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu

/art. 194 § 1, art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -
Kodeks wyborczy - Dz. U. Nr 21, poz. 112
ze zm. oraz art. 98 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 r. - Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm./

zarządzenie przez Prezydenta RP, w drodze postanowienia,
wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP
do dnia 11 sierpnia 2011 r.
5 dni od dnia zarządzenia wyborów

/art. 194 § 1, art. 257/
podanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia
Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów
do dnia 15 sierpnia 2011 r.
na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów

/art. 13a § 4/
 przedłożenie na piśmie przez zainteresowanych propozycji
zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib
znajdujących się w lokalach za granicą
 do dnia 18 sierpnia 2011 r.
najpóźniej w 52 dniu przed dniem wyborów

/art. 202 § 3, art. 261 § 4/

/art. 170 § 2/
- poda nie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,
  informacji Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym,
- zgłoszenie przez Ministra Sprawiedliwości, w liczbie uzgodnionej
  z Państwową Komisją Wyborczą, sędziów do składów okręgowych
  komisji wyborczych
do dnia 20 sierpnia 2011 r.
14 dni od dnia zarządzenia wyborów

/art. 199 § 2/
ogłoszenie przez Państwową Komisję Wyborczą, w formie komunikatu,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
i zamieszczenie w BIP liczby wyborców ujętych w rejestrach wyborców
na terenie całego kraju według stanu na koniec kwartału poprzedzającego
dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów do Sejmu
do dnia 20 sierpnia 2011 r.
od dnia ogłoszenia postanowienia
o zarządzeniu wyborów do 50 dnia przed dniem wyborów

/art. 204 § 2, 4 i 6,  art. 258/
zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu
  wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do dnia 22 sierpnia 2011 r.
najpóźniej w 48 dniu przed dniem wyborów

/art. 170 § 3/
powołanie przez Państwową Komisję Wyborczą
okręgowych komisji wyborczych
do dnia 25 sierpnia 2011 r.
najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów

/art. 13 § 2/

/art. 13a § 2/
- dokonanie przez radę gminy na wniosek
  wójta/burmistrza/prezydenta miasta zmian w podziale gminy
  na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika
  ze zmian granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie
  lub w obwodzie głosowania,
- dokonanie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

do dnia 30 sierpnia 2011 r. do godz. 24:00
najpóźniej do godz. 24:00 w  40 dniu przed dniem wyborów
 

/art. 211 § 1, art. 258/

zgłaszanie okręgowym komisjom wyborczym list kandydatów
na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania
do dnia 4 września 2011 r.
najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów

/art. 12 § 10/
utworzenie odrębnych obwodów głosowania
do dnia  9 września 2011 r.
najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów

/art. 16 § 1 i 2/,

/art. 219 § 1/

- podanie, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców oraz w BIP
  informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania,
  wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach
  obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
  wyborców niepełnosprawnych,
- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania,
  jednolitego numeru dla list kandydatów na posłów tego samego komitetu
  wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym

do dnia 14 września 2011 r.
najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów

/art. 220 § 1/
przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania,
numerów dla list kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych,
które zarejestrowały listę wyłącznie w danym okręgu wyborczym
do dnia 16 września 2011 r.
najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów

/art. 182 § 5/
zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich
osoby wójtom/burmistrzom/prezydentom miast kandydatów do składów
obwodowych komisji wyborczych

do dnia 18 września 2011 r.
najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów

/art. 182 § 1 pkt 1/

/art. 16 § 3/

/art. 26 § 11/

/art. 61c § 1/

- powołanie przez wójtów/burmistrzów/prezydentów miast obwodowych
  komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości przez konsuli informacji o numerach
  oraz granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą, wyznaczonych
  siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych
  komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
- sporządzenie spisów wyborców, w dwóch egzemplarzach, oddzielnie
  dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców,
- zgłoszenie przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi zamiaru głosowania
  korespondencyjnego
 od dnia 18 września 2011 r.
do dnia 25 września 2011 r.

między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów, chyba że osoby te
przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie

/art. 30 § 1 i 3/
składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę
wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy
zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe,
a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej
poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych,
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie
skoszarowanym, wniosku o dopisanie do wybranego przez nich spisu
wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę
od dnia 18 września 2011 r.
do dnia 1 października 2011 r.

między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów
/art. 36 § 1/
udostępnianie do wglądu w urzędzie gminy spisu wyborców
do dnia 24 września 2011 r.
najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów
/art. 63 § 1/

/art. 222 § 2/
- zgłoszenie właściwemu terytorialnie konsulowi zamiaru
  głosowania korespondencyjnego,
- uzupełnienie listy kandydatów na posłów, jeżeli skreślenie kandydata
  nastąpiło wskutek jego śmierci i spowodowało, że na liście pozostało
  mniej kandydatów niż liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym
od dnia 24 września 2011 r.
do dnia 7 października 2011 r.
do godz. 24:00

od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia zakończenia kampanii wyborczej

/art. 117  § 1/
nieodpłatne rozpowszechnianie  przez komitety wyborcze, których kandydaci zostali
zarejestrowani, audycji wyborczych, w programach publicznych nadawców radiowych
i telewizyjnych na koszt tych nadawców
do dnia 25 września 2011 r.
najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów


/art. 27 § 1/

/art. 40a § 2/
- składanie do urzędu gminy pisemnego wniosku przez wyborców niepełnosprawnych
  o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
  spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane
  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
- zgłoszenie wójtowi przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania
  przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 29 września 2011 r.
najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów

/art. 56 § 2/

/art. 65 § 1/

/art. 221 § 2, art. 258/

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
- wysłanie przez konsula pakietu wyborczego do wyborcy wpisanego do spisu wyborców,
  który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego,
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji
  o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz o zarejestrowanych
  kandydatach na senatorów
do dnia 2 października 2011 r.
nie później niż 7 dni przed dniem wyborów

/art. 61f § 1/
otrzymanie z urzędu gminy przez wyborcę niepełnosprawnego, który zgłosił zamiar
głosowania korespondencyjnego, pakietu wyborczego
do dnia 4 października 2011 r.
najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów

/art. 28 § 1 i 4/

/art. 29 § 3/

/art. 197 § 1 /
- składanie do urzędu gminy wniosków na piśmie przez wyborców przebywających
  czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych
  o dopisanie do spisu wyborców,
- przekazanie do urzędu gminy przez osobę kierującą daną jednostką, w której
  będzie znajdował się obwód odrębny, wykazu osób, które będą w niej przebywać
  w dniu wyborów,
- składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych
  organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej
  o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego
  w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego
do dnia 6 października 2011 r.
najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów

/art. 34 § 2/

/art. 35 § 2/
- zgłaszanie kapitanowi statku przez wyborców przebywających na  polskich statkach
  morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów wniosków o wpisanie do spisu
  wyborców sporządzanego przez kapitana statku,
- zgłaszanie właściwemu konsulowi przez wyborców przebywających za granicą
  wniosków o wpisanie do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego
  terytorialnie konsula
w dniu 7 października 2011 r. o godz. 24:00
24 godz. przed dniem wyborów

/art. 104/
zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 9 października 2011 r.
godz. 7:00 - 21:00
dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu

/art. 39 § 2, 194 § 1/
głosowanie