Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 116/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

         Na podstawie art. 182 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza co następuje:

§1

Powołuje sięobwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje siędo publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywieszane są w ich siedzibach.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z upoważnienia Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ mgr Zdzisław Mielczarek 

 

ZałącznikNr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 września 2011 r.