Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł (poprzednio do 30 000 euro)

Lista wiadomości
Dostawa wyposażenia poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego
Adaptacja części istniejących pomieszczeń toalet publicznych na szatnie przy Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Boczkowie
"Urządzenia zabawowe-wesołe miasteczko" oraz "ogródek piwny oraz przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla" podczas XXVII Dni Miasta Nowe Skalmierzyce w dniach 27-28 czerwca 2020 r.
Montaż systemu nawadniania boiska głównego na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce w 2020 roku
Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”
Dostawa wraz z montażem wiaty edukacji ekologicznej
Zakup i dostawa sprzętu do Urzędu
dostawa pomocy i zabawek do Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: "Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie" realizowanego w ramach WRPO 2014-2020
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Kompetencje kluczowe szansą lepszego startu uczniów Szkół Podstawowych w Droszewie i Gostyczynie” realizowanego w ramach WRPO 2014 – 2020, oś priorytetowa 8. Edukacja, poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne –projekty konkursowe.
Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym, komunalnym w miejscowości Ociąż przy ul. Parkowej 36
Remont pomieszczeń szatni i zaplecza sanitarnego hali sportowej w Nowych Skalmierzycach.
Pielęgnacja i usuwanie drzew oraz utrzymanie parków wiejskich i poboczy dróg.
Modernizacja Skweru Czytelnika w Nowych Skalmierzycach
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie o nazwie: Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenu w Nowych Skalmierzycach w rejonie ulic Kolejowej, Mostowej i Polnej
Podział dwóch lokali mieszkalnych na cztery niezależne mieszkania w miejscowości Czachory
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10.
Zakup i montaż boksów
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego