Odbiór niesegregowanych i segregowanych odpadów komunalnych

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje o udzieleniu zamówienie z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

Skalmierzyce ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

2. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

a)        odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce;

b)        odbiór odpadów segregowanych:

- papier i tektura,

- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

- szkło

- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce;

c)        odbiór odpadów wielkogabarytowych w cyklu 2 razy w roku w terminie ustalonym przez Zamawiającego;

d)       transport odpadów;

e)        dostarczanie do nieruchomości zamieszkałych  worków do selektywnej zbiórki odpadów.

Wielkość odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. określa się wg obliczeń szacunkowych na:

a)        Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 4 600,0 ton

b)        Odpady segregowane:

-     papier i tektura – 60,0 ton;

-     szkło – 280,0 ton;

-     tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – 220,0ton;

-     odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – 270,0 ton

-     odpady wielkogabarytowe – 140,0 ton.

 

Wartość zamówienia:

738842,60 zł netto – za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

3. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

w Skalmierzycach ul. Podkocka 4c

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

4. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Zamówienia udzielono na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Z dniem 01.01.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w części dotyczącej art. 67. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 znowelizowanej ustawy, zmawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jako jednostka sektora finansów publicznych jest jedynym właścicielem WPK Sp. z o.o. Z aktu założycielskiego Spółki wynika, że majątkiem Spółki zarządza jednoosobowo Prezes, powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, która jest powoływana uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Burmistrz reprezentuje 100 % kapitału  zakładowego na Walnym Zgromadzeniu Wspólników, Tym samym Gmina
i Miasto Nowe Skalmierzyce sprawuje nad WPK Sp. z o.o. prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami.

 

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

 

Według przedstawionego zestawienia przychodów za lata 2016 – 2018 Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. przychody stanowiły kwotę 21 649 678,56 zł
i w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

przychody za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. – 7 097 484,69 zł;

przychody za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – 6 883 353,00 zł;

przychody za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. – 7 668 840,87 zł;

Przychody na rzecz innych podmiotów stanowiły kwotę 1 112 674,44 zł i w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. – 348 104,09 zł

za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. – 300 941,83 zł;

za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. – 463 628,52 zł;

 

Przychody za lata 2016-2018 po odliczeniach na rzecz innych podmiotów stanowiły kwotę 20 537 004,12 zł. Średni przychód osiągnięty przez WPK Sp. z o.o. w odniesieniu do usług, dostaw, robót budowlanych wykonanych na rzecz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,
za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia (lata 2016-2018) wyniósł 94,86 %.

 

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce posiada w Spółce 100% udziałów - zatem brak jest bezpośredniego kapitału prywatnego.

 

W związku z powyższym, należy uznać, że warunki określone w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a, b, c ustawy Prawo zamówień publicznych zostały przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach spełnione.

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce musi zapewnić ciągłość usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zagospodarowanie odpadów odbywa się poprzez podmiot wewnętrzny RZZO Sp. z o.o. Natomiast odbiór odpadów Gmina może powierzyć swojej spółce komunalnej zgodnie z cytowanym wyżej przepisem.

 

5. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

6. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa art. 66 ust. 2 nie zostało zamieszone lub opublikowane w BZP i nie zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

 

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 18.12.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.