Zarządzenie nr 172/08 burmistrza Gminy i Miasta z dnia 2.01.2008

ZARZĄDZENIE NR 172/08

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 03 kwietnia 2008r.

 

w sprawie uruchomienia procedury przetargowej

 (przetarg nieograniczony)

 dotyczącej wyboru wykonawcy na

 „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Ociążu".

 

Działając w oparciu o ust. art. 40  ust.1 Ustawy z dnia 29-01-2004r Prawo Zamówień Publicznych tj. ( tekst jednolity Dz.U nr 223 poz. 1655 z 2007r)   zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Uruchomić procedurę przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Polna w Ociążu".

 Procedura przetargowa będzie prowadzona wg zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam doraźnej komisji przetargowej , która przygotuje procedurę oraz przeprowadzi postępowanie przetargowe.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik