Analiza gospodarki odpadami

Analiza Gospodarki Odpadami za 2019 rok

Analiza Gospodarki Odpadami za 2018 rok

Analiza Gospodarki Odpadami za 2017 rok

Analiza Gospodarki Odpadami za 2016 rok

Analiza Gospodarki Odpadami za 2015 rok

Analiza Gospodarki Odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Przygodzice za 2015 r.

Przygodzice, dnia 08 marca 2016r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zagadnienia ogólne.

1. Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przygodzice realizowane są przez konsorcjum dwóch firm, czyli MZO S.A. oraz firmy KOSZ. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na 2,5 roku tj. od 01.07.2013r. do 31.12.2015r. Obecna umowa wygasa 30.06.2016 roku.
2. Przy współpracy Gminy Przygodzice oraz ZOiGO przy ulicy Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowano Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK). Do punktu mieszkańcy mogą dostarczać odpady tj. akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i termometry rtęciowe. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej tj. Urząd Gminy Przygodzice, placówki oświatowe i kulturalne na terenie gminy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny można również dostarczać do Gminnego Punktu Zbiórki w Przygodzicach przy ulicy Szkolnej 6.
3. Odpady zielone, przez, które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków mieszkańcy kompostują we własnym zakresie lub mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK-a.

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Przygodzice nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zmieszane zgodnie z zawartą umową przekazywane są do Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. Staroprzygodzka 121 w Ostrowie Wielkopolskim, czyli zastępczej instalacji do czasu powołania RIPOK-a, który docelowo ma powstać do końca maja 2016 roku.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2015r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, gdyż PSZOK-a umieszczono w Ostrowie Wlkp.
3. Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2015 r. – 12 220 osób,
b) systemem objęto: 10 700 osób, co stanowi około 87 % ogółu mieszkańców i w systemie na dzień 31.12.2015 łącznie z terenów zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych złożonych było 3228 deklaracji,
c) w stosunku do 28 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, (którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie lub nie uzupełnili deklaracji) prowadzone były postępowania o ustalenie wysokości opłaty i wystawione decyzje o wysokości opłaty. Obecnie nie ma możliwości podpisywania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.
4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Przygodzice.
Na terenie wiejskim (według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) przyjmuje się, że jeden mieszkaniec wytwarza 0,301 Mg odpadów komunalnych rocznie. Łącznie wszystkich odpadów odebranych przez konsorcjum to 3679,1 Mg i PSZOK to 186,73 Mg.
5. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy.
1) W 2015r. w ramach działania nowego systemu – konsorcjum MZO-KOSZ odebrało łącznie z terenu Gminy Przygodzice 3865,83 Mg( w tym 186.13 Mg – PSZOK) odpadów komunalnych w tym:

Odpady zmieszane 20 03 01

3176,48

82,16 %

Odpady wielogabarytowe

74,9

1,78 %

Inne odpady ulegające biodegradacji

40,42

1,04 %

Odpady elektryczne i elektroniczne

3,5

0,09 %

Odpady budowlane i rozbiórkowe

284,83

7,36 %

Papier

19,33

0,5 %

Tworzywa sztuczne

103,03

2,66 %

Metal

1,6

0,04 %

Inne odpady

2,87

0,07 %

Szkło

164,7

4,26 %

2) Osiągnięte poziomy recyklingu.
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji: 140,50 % ( nie uwzględniono danych dotyczących kompostowania ze względu na brak możliwości umieszczenia danych we wzorach zgodnie z rozporządzeniem). Poziom maksymalny to 50 %, więc Gmina Przygodzice nie wypełniła obowiązku. Jest to spowodowane brakiem odpowiedniej instalacji na składowisku zastępczym w Ostrowie Wielkopolskim. Do końca maja 2016 roku według planu powinien powstać RIPOK, który zapewni osiąganie odpowiednich wskaźników. Umowa z operatorem jest tak skonstruowana, iż ewentualne kary z tytułu nie osiągniecia poziomów ponosi wykonawca usługi, czyli konsorcjum MZO-KOSZ.
2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 26,30 %.(poziom minimalny to 12 %, więc Gmina osiągnęła wymagany poziom)
3. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych – 99,4 %
IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015
Przypis na rok 2015 – 1 109 929 .
Odpis na 2015 rok – 56 420 zł.
Umorzenia za 2015 – 134,00 zł.
Dopłaty z tytułu Karty Dużej Rodziny – 1375,5 zł.
Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 033 767.20 zł. W tym:
- wpłaty za 2015 rok 951 109,22 ,
- wpłaty zaległe za 2013 i 2014 rok 81 027,94 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2015 r. 133 097,54 zł.
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 053 509,00 zł.
V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.:
1. Koszty łącznie: 1 050 000 zł.
a) Kampania informacyjna: 15 540 zł.
b) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych(łącznie z usuwaniem odpadów z terenu dzikich wysypisk) 955 570,32 zł.
c) Koszty administracyjne: 78 889,68 zł.
w tym:
-wynagrodzenie pracowników ( 1,5 etatu pracowników),
-szkolenia pracowników,
-programy komputerowe GOK,
-przesyłki pocztowe,
-literatura fachowa,
-prowizja płatności masowe,
-koszty eksploatacyjne ( materiały biurowe, tonery itp.).
VI. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki do segregacji.
W ramach systemu mieszkańcy we własnym zakresie wyposażają się w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. Worki do odpadów selektywnie zbieranych dostarcza bezpłatnie wykonawca usługi.
Wydano następująca ilość worków:
- zielone – 22 079 szt.
- żółte – 55 981 szt.
- niebieskie – 4540 szt.
VII. Nieczystości ciekłe
Przez firmy uprawnione do odbioru i transportu nieczystości ciekłych w 2015 roku odebrano i dostarczono do zlewni 9583,0 m3 nieczystości ciekłych.

Sporządził Andrzej Pichet

Analiza Gospodarki Odpadami za 2014 rok

Analiza Gospodarki Odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Przygodzice za 2014 r.

Przygodzice, dnia 24 kwietnia 2015r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zagadnienia ogólne.
1. Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przygodzice realizowane są przez konsorcjum dwóch firm, czyli MZO S.A. oraz firmy KOSZ. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na 2,5 roku tj. od 01.07.2013r. do 31.12.2015r.
2. Przy współpracy Gminy Przygodzice oraz ZOiGO przy ulicy Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowano Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK). Do punktu mieszkańcy mogą dostarczać odpady tj. akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i termometry rtęciowe. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej tj. Urząd Gminy Przygodzice, placówki oświatowe i kulturalne na terenie gminy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny można również dostarczać do Gminnego Punktu Zbiórki w Przygodzicach przy ulicy Szkolnej 6.
3. Odpady zielone, przez, które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków mieszkańcy kompostują we własnym zakresie lub mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK-a.

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Na terenie Gminy Przygodzice nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zmieszane zgodnie z zawartą umową przekazywane są do Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. Staroprzygodzka 121 w Ostrowie Wielkopolskim, czyli zastępczej instalacji do czasu powołania RIPOK-a, który docelowo ma powstać do końca 2015 roku.
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2014r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, gdyż PSZOK-a umieszczono w Ostrowie Wlkp.
3. Liczba mieszkańców.
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r. – 12 320 osób,
b) systemem objęto: 10 750 osób, co stanowi około 87 % ogółu mieszkańców i w systemie na dzień 31.12.2014 łącznie z terenów zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych złożonych było 3210 deklaracji,
c) w stosunku do 35 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, (którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie lub nie uzupełnili deklaracji) prowadzone były postępowania o ustalenie wysokości opłaty i wystawione decyzje o wysokości opłaty. Obecnie nie ma możliwości podpisywania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.
4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Przygodzice.
Na terenie wiejskim (według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami) przyjmuje się, że jeden mieszkaniec wytwarza 0,238 Mg odpadów komunalnych rocznie. Łącznie wszystkich odpadów odebranych przez konsorcjum i PSZOKA-a to 3571,59 Mg.
5. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy.
1) W 2014r. w ramach działania nowego systemu – konsorcjum MZO-KOSZ odebrało łącznie z terenu Gminy Przygodzice 3232,36 Mg( +339,23 Mg – PSZOK) odpadów komunalnych w tym:

Odpady zmieszane 20 03 01

2948,70

82,9 %

Odpady wielogabarytowe

25,40

0,7 %

Inne odpady ulegające biodegradacji

28,6

0,8%

Odpady elektryczne i elektroniczne

13,1

0,3%

Odpady budowlane i rozbiórkowe

251,79

7,08 %

Papier

15,46

0,43%

Tworzywa sztuczne

103,9

2,9 %

Metal

1,3

0,03%

Inne odpady

34,68

0,97%

Szkło

148,66

4,1%

2) Osiągnięte poziomy recyklingu.
1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji: 135,70 % (nie uwzględniono danych dotyczących kompostowania ze względu na brak możliwości umieszczenia danych we wzorach zgodnie z rozporządzeniem). Poziom maksymalny to 50 %, więc Gmina Przygodzice nie wypełniła obowiązku. Jest to spowodowane brakiem odpowiedniej instalacji na składowisku zastępczym w Ostrowie Wielkopolskim. Do końca 2015 roku według planu powinien powstać RIPOK, który zapewni osiąganie odpowiednich wskaźników. Umowa z operatorem jest tak skonstruowana, iż ewentualne kary z tytułu nie osiągniecia poziomów ponosi wykonawca usługi, czyli konsorcjum MZO-KOSZ.
2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 21,50 %. (poziom minimalny to 12 %, więc Gmina osiągnęła wymagany poziom)
3. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych – 100 %
IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
Przypis na rok 2014 – 1 101 835 zł.
Odpis na 2014 rok – 47 632 zł.
Umorzenia za 2014 – 735,00 zł.
Dopłaty z tytułu Karty Dużej rodziny – 3314,5 zł.
Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 033 767.20 zł. W tym:
- wpłaty za 2014 rok 978 138,38 zł,
- wpłaty zaległe za 2013 rok 46 628,82 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2014r. 120 056,06 zł.
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1 053 468,00 zł.
V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.:
1. Koszty łącznie: 1 050 000 zł.
a) Kampania informacyjna: 15 000 zł.
b) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych(łącznie z usuwaniem odpadów z terenu dzikich wysypisk) 960 000 zł.
c) Koszty administracyjne: 75 000 zł.
w tym:
-wynagrodzenie pracowników ( 1,5 etatu pracowników),
-szkolenia pracowników,
-programy komputerowe GOK,
-przesyłki pocztowe,
-literatura fachowa,
-prowizja płatności masowe,
-koszty eksploatacyjne ( materiały biurowe, tonery itp.).
VI. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki do segregacji.
W ramach systemu mieszkańcy we własnym zakresie wyposażają się w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. Worki do odpadów selektywnie zbieranych dostarcza bezpłatnie wykonawca usługi.
Wydano następująca ilość worków:
- zielone – 24 790 szt.
- żółte – 55 974 szt.
- niebieskie – 5310 szt.
VII. Nieczystości ciekłe
Przez firmy uprawnione do odbioru i transportu nieczystości ciekłych w 2014 roku odebrano i dostarczono do zlewni 6632,6 m3 nieczystości ciekłych.

Sporządził Andrzej Pichet