Informacja publiczna

Ogłoszenie publiczne - zapraszenie do współpracy w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.

Gmina Przygodzice zaprasza do współpracy w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.

   W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, (Dz. U. 2019 poz. 1078) na mocy, którego Ustawodawca nałożył na organy prowadzące szkoły obowiązek zawarcia porozumienia z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych
z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych. Wójt Gminy Przygodzice zaprasza do podpisania porozumienia na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice.

Przedmiotem porozumienia będą:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
3) współpraca lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Gmina Przygodzice jest organem prowadzącym dla siedmiu szkół:
1) Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły w Chynowej,
2) Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie,
3) Zespół  Szkół w Dębnicy,
4) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich  w Jankowie Przygodzkim,
5) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Przygodzicach,
6) Szkoła Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach,
7) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym.

Zapraszamy do zgłaszania gabinetów stomatologicznych, zainteresowanych świadczeniem
ww. usług.
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Przygodzice pl. Powstańców Wlkp. 2, 63-421 Przygodzice lub mailem na adres: gzeas@onet.pl  z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami". Osobą wyznaczoną do kontaktów jest: Barbara Duczmal tel. 62 5927117

Krzysztof Rasiak
Wójt Gminy Przygodzice.

Odpowiedź na petycję z dnia 9 listopada 2018 roku, dot. wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.