Przepisy prawne

UCHWAŁA NR X/76/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 września 2015 r.

Inicjatywa Lokalna

UCHWAŁA NR X/76/2015

Rady Gminy Przygodzice
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Przygodzice.

§ 2. 1.  Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać podmioty wymienione w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wnioski mogą dotyczyć zadań publicznych, o których mowa w art. 19b ust. 1 ww. ustawy.

§ 3. 1. Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy w Przygodzicach wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Wójt Gminy Przygodzice dokonuje weryfikacji i oceny wniosków pod kątem terminowości złożenia, prawidłowości wypełnienia i legitymacji czynnej wnioskodawcy oraz na podstawie szczegółowych kryteriów oceny zawartych w §4 ust. 2.
3. Oceny wniosków dokonuje się przynajmniej raz w roku.
4. Ostateczną decyzję w zakresie przyjęcia wniosku do realizacji podejmuje Wójt Gminy Przygodzice.

§ 4. 1. Oceny wniosków dokonuje się na podstawie kryteriów, które obejmują:
1) obszar wnioskowanych działań;
2) zgodność wniosku z priorytetami i planami inwestycyjnymi Gminy Przygodzice;
3) forma udziału mieszkańców;
4) wkład własny wnioskodawców w formie pracy społecznej;
5) udział rzeczowy wnioskodawcy w realizację zadania;
6) udział finansowy wnioskodawcy w realizację zadania;
7) zaangażowanie środków budżetowych Gminy Przygodzice;
8) efekt społeczny;
oraz celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
2. Szczegółowe kryteria oceny wniosków zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przygodzice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Przygodzice
mgr Janina Wojtasiak
 


Uzasadnienie

Rozwiązania zaproponowane w przedstawionym projekcie uchwały są konsekwencją nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz.1536, z późn. zm.), która wprowadza do obrotu prawnego pojęcie „inicjatywy lokalnej” (art. 2 pkt 4 ustawy). Zgodnie z ustawą inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Inicjatywa lokalna jest narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy gminy Przygodzice we współpracy z samorządem mogą podjąć działania na rzecz realizacji zadań publicznych Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Działania podejmowane przez mieszkańców nie mogą służyć realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych, które występują w ich imieniu. Pomoc organizacji może polegać np. na użyczeniu kont bankowych, pomocy w skompletowaniu dokumentacji, wsparciu merytorycznym przy pisaniu wniosku.

Rozdział 2a ustawy, w szczególności art. 19c, wskazuje, że to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Oceny wniosków dokonuje następnie organ wykonawczy, biorąc pod uwagę ustalone kryteria, a także celowość zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
Wnioskodawcy zobowiązują się do świadczeń pieniężnych, rzeczowych lub pracy społecznej. Zgodnie z zasadami inicjatywy lokalnej gmina nie udziela mieszkańcom dotacji, jak ma to miejsce w przypadku otwartych konkursów ofert. Wkład ze strony gminy może natomiast polegać w szczególności na zakupie i przekazaniu środków rzeczowych, np. zakup narzędzi i elementów placu zabaw dla osób, które chciałby go zbudować, wsparciu organizacyjnym, wsparciu merytorycznym, wsparciu w kompletowaniu dokumentacji, wypożyczeniu narzędzi, konsultacji merytorycznej podejmowanych działań, np. instruktaż przy wykonywaniu prac, wsparcie specjalistów. Jeżeli samorząd przeznaczy na wykonanie inicjatywy lokalnej określone środki pieniężne to nie trafią one do wnioskodawców a zostaną wydane bezpośrednio przez organ wykonawczy zgodnie z prawem zamówień publicznych.
Inwestycje, które mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej to m.in. budowa drogi, wykonanie oświetlenia, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pomysł wnioskodawcy musi wpisywać się w zakres zadań publicznych szczegółowo określonych w ustawie oraz w szczegółowe kryteria oceny w oparciu, o które będzie weryfikowany. 

W związku z powyższym, aby zapewnić właściwą realizację przepisów ustawowych, koniecznym jest podjęcie stosownej uchwały.

Wójt Gminy Przygodzice
mgr inż. Krzysztof Rasiak

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

Przygodzice, dnia 8 października 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Wójta Gminy Przygodzice Nr 103/RG/ 2015 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Przygodzice w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
art. 5a ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  oraz Uchwały Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Czas trwania konsultacji:
od dnia 8 września 2015 r. do 17 września 2015 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
Opinie i uwagi złożone w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przygodzice lub w formie elektronicznej na adres e-mail zampubliczne@przygodzice.pl

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przygodzice informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy Przygodzice w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wyniki konsultacji:
nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.