Statut

Statut

Statut
UCHWAŁA NR XIX/168/2016
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 28 września 2016 r.
 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Przygodzicach
     
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1. 
Uchwala się Statut Gminnego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Przygodzicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Traci moc Uchwała Nr XXXV/309/06 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu  Gminnemu Zespołowi  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Przygodzicach.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przygodzice. 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


//Przewodnicząca Rady Gminy//
Janina Wojtasiak