Ogłoszenia

Ogłoszenie - Letni wypoczynek z profilaktyką uzależnień

OGŁOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzice
z dnia  19 maja 2016 roku
o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku
 
„Letni wypoczynek z profilaktyką uzależnień"
 
    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 1/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Przygodzice z dnia 01 kwietnia 2016r., informuje o wynikach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016r.

Wnioskodawca
Kwota wnioskowana
Przyznana dotacja
1. Stowarzyszenie mieszkańców wsi Czarnylas i Hetmanów „Złotnica" w Czarnymlesie
14.073,00
  6.000,00
2.Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi  Dębnica
23.500,00
10.000,00
3.Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dębnica
  4.321,00
  2.000,00
4. Stowarzyszenie „Aktywni Dla Przyszłości„ Topola Wielka
10.655,00
  5.000,00
5. Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice  w Jankowie Przygodzkim
10.000,00
  5.000,00
6. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Activita" w Topoli Osiedle.
  6.000,00
  3.000,00
7. Uczniowski Klub Sportowy "JANKOVIA"  w Jankowie Przygodzkim 16.800,00
   7.000,00
8. Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Wysocku Małym
  6.491,00
  3.000,00
91. Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko Ostrzeszowskiej „w Siodle" Przygodziczki.
  4.150,00
  2.000,00
10 Rada Gminy Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Przygodzice
  6.600,00
  3.000,00
11. Stowarzyszenie Rozwoju wsi "Dla Wysocka Małego i Smardowa" w Wysocku Małym
  9.250,00
  4.000,00
Razem 
111.840,00
50.000,00
 
Informacji szczegółowych na temat ww. ogłoszenia można uzyskać u specjalisty pracy socjalnej : Agnieszki Olejniczak tel. 62 5925985

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Przygodzice dn. 01.04.2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przygodzice
reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Przygodzicach

ogłasza

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania  uzależnieniom  i patologiom społecznym w 2016 roku

Szczegóły w załączniku

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 1

Ogłoszenie

Przygodzice, dnia 02. 09. 2014r.

 
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach informuje, że w dniu 02. 09. 2014r. o godz. 10. 00 nastąpiło rozstrzygnięcie w sprawie wyłonienia najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 13. 08. 2014r. (dotyczącego zamówienia usługi przeprowadzenia kursu na przedstawiciela handlowego z obsługą kasy fiskalnej wraz z materiałami szkoleniowymi oraz cateringiem w ramach projektu „Twoja szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
     Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi do GOPS w Przygodzicach jako oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów ceny, doświadczenia udokumentowanego referencjami oraz potencjału kadrowego została wyłoniona złożona przez:

HUMAN DISCOVERS

Centrum Analiz i Rozwoju

Placówka Kształcenia Ustawicznego

DAPOL Karina Jakubek

63-400 Ostrów Wlkp, ul. Daleka 18

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 2

Ogłoszenie

Przygodzice, dnia 02. 09. 2014r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach informuje, że w dniu 02. 09. 2014r. o godz. 10. 00 nastąpiło rozstrzygnięcie w sprawie wyłonienia najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 2 z dnia 13. 08. 2014r. (dotyczącego zamówienia usługi przeprowadzenia kursu podstawowej obsługi komputera wraz z materiałami szkoleniowymi oraz cateringiem w ramach projektu „Twoja szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi do GOPS w Przygodzicach jako oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów ceny, doświadczenia udokumentowanego referencjami oraz potencjału kadrowego została wyłoniona złożona przez:

OCWP

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

63-400 Ostrów Wlkp, ul. Szkolna 24

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 3

Ogłoszenie

Przygodzice, dnia 02. 09. 2014r.

 
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach informuje, że w dniu 02. 09. 2014r. o godz. 10. 00 nastąpiło rozstrzygnięcie w sprawie wyłonienia najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 3 z dnia 13. 08. 2014r. (dotyczącego zamówienia usługi przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Twoja szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
     Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi do GOPS w Przygodzicach jako oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów ceny oraz terminu wykonywania usługi została wyłoniona złożona przez:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Bruś”

Trojanów 1 D

62-860 Opatówek

Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 4

Ogłoszenie

Przygodzice, dnia 02. 09. 2014r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach informuje, że w dniu 02. 09. 2014r. o godz. 10. 00 nastąpiło rozstrzygnięcie w sprawie wyłonienia najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 2 z dnia 13. 08. 2014r. (dotyczącego zamówienia usługi przeprowadzenia kursu kulinarnego wraz z materiałami szkoleniowymi oraz cateringiem w ramach projektu „Twoja szansa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi do GOPS w Przygodzicach jako oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów ceny, doświadczenia udokumentowanego referencjami oraz potencjału kadrowego została wyłoniona złożona przez:

Human Discovers

Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek

63-400 Ostrów Wlkp, ul. Daleka 18

ASYSTENT RODZINY

ASYSTENT RODZINY

ASYSTENT RODZINY - zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest jednym z narzędzi pracy z rodziną przeżywającą  trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Jego głównym zadaniem będzie wsparcie rodziny w osiągnięciu przez nią stabilności życiowej, umożliwiającej prawidłowe wypełnianie funkcji rodzicielskiej. Zrealizowanie ustawowego obowiązku zatrudnienia osób na to stanowisko, stanie się wyzwaniem dla większości gmin Wielkopolski.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w czerwcu tego roku przy współudziale przedstawicieli wielkopolskich instytucji i organizacji pomocy i integracji społecznej wypracował WIELKOPOLSKI MODEL ASYSTENTA RODZINY.

Jednocześnie informujemy, iż MODEL jest dostępny na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops-wielkopolska.poznan.pl