Statut

STATUT

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZYGODZICACH
 
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1. 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach zwany dalej "Ośrodkiem" został utworzony na podstawie uchwały Nr XIV/58/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 2 marca 1990 roku i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
2) ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zm.),
4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 roku Nr
71, poz. 734 ze zm.),
5) ustawy z dnia  28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku Nr
139, poz. 992 ze zm.),
6) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 ze zm.),
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U. z 2008 roku Nr 164, poz.1027 ze zm.),
8) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 roku Nr 42, poz. 371
ze zm.),
9) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 ze zm.),
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 ze zm.),
11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887),
12) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami,
13) niniejszego Statutu".
2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Przygodzice.
3. Siedziba Ośrodka mieści się w Przygodzicach przy ul Wrocławskiej 50.
4. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Przygodzice rozliczającą się z budżetem gminy.
  
Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA
 
§ 2.1. Ośrodek prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Przygodzice mających na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
2. Do zakresu działania Ośrodka należy wykonywanie zadań własnych bieżących gminy oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:
 
1) realizowanie przez Gminę Przygodzice zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
3) wypłacanie dodatków mieszkaniowych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,
4) zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zadań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
5) zadań z zakresu przyznawania świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
6) zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegających w szczególności na prowadzeniu obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego,
7) zadań administracji publicznej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które polegają w szczególności na:
a) zapewnieniu rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) współfinansowaniu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
c) prowadzeniu monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy,
8) zadań dotyczących pomocy materialnej  o charakterze socjalnym wynikających z ustawy o systemie oświaty,
9) innych zadań zleconych przez organy władzy samorządowej.
 
Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 
§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Kierownik.
2. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Przygodzice pełnomocnictwa.
3. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Przygodzice.
4. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika jest Wójt Gminy Przygodzice.
5. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka. Jest pracodawcą w
rozumieniu przepisów prawa pracy.
6. Kierownik składa Radzie Gminy Przygodzice coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
7. Kierownik zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
8. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika.
 
Rozdział 4.
MAJĄTEK
 
§ 4. 1. Ośrodek otrzymuje w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną budynkiem niemieszkalnym w Przygodzicach przy ul. Wrocławskiej 50, 
2. Nieruchomości wymienione w ust. 1 stanowi własność gminy.
3. Ośrodek gospodaruje nieruchomością zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
 
Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA
 
§ 5. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Przygodzice oraz ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa i środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, przyjęty i zatwierdzony w drodze zarządzenia Kierownika.
3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi Kierownik oraz w zakresie mu powierzonym - główny księgowy.
4. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy - podstawowy oraz rachunki pomocnicze wyodrębnione dla dodatkowych zadań.
5. Jeżeli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązań pieniężnych dla jej skuteczności konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego.
 
Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 6. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Baraniak