Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna
 
 
PO Kierownik Agnieszka Olejniczak
Tel. (62) 592 59 80-87  fax. (62) 591 59 88
Godziny  urzędowania GOPS : w poniedziałek od 800 do 1600,
                                           od wtorku do  piątku od 700 do 1500.                           


Zajmowane  stanowiska  w  GOPS:
- Kierownik
- Główna  księgowa,
- Pracownicy socjalni
- Specjalista ds. zasiłków rodzinnych,
- Pomoc administracyjna
- Asystenci rodzin.
 
Ośrodek  realizuje  zadania  z  zakresu  pomocy  społecznej, zasiłków rodzinnych  z dodatkami i świadczenia opiekuńcze, zaliczek  alimentacyjnych, dodatków  mieszkaniowych i energetycznych, rządowy program 500+,rządowy program 300+.
 
 
POMOC  SPOŁECZNA
 
Obowiązujące  przepisy:
1.ustawa  z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
2.ustawa  z  dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1047 ze zmianami),
3.ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami),
4.ustawa  z  dnia  12.03.2004 r. o  pomocy  społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz.  1508 z późn. zm.),
5.ustawa  z  dnia 28.11.2003 r. o  świadczeniach  rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zmianami),
6.ustawa  z dnia 10. 04. 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zmianami),
7.ustawa  z  dnia  7.09.2007 r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów ( Dz. U. z 2017 r. poz. 489),
8.ustawa  z  dnia  21.06.2001 r. o  dodatkach  mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.),
9.ustawa  z  dnia  27.08.2004 r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 581),
10.ustawa  z  dnia  29.12.2005 r.  o  ustanowieniu  programu  wieloletniego „ Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania" ( Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ),
11.ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567),
12.ustawa  z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami ),
13.ustawa  z  dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ),
14.ustawa  z  dnia 29 lipca 2005r. r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.poz 1390),
15.ustawa  z  dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn. zmianami).
16.Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiety w ciąży i rodzin „ za życiem" (Dz. U. z  2016 r. poz.1860),weszła w życie 01.01.2017r.
17.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+ (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ).  
18.Rządowy program „Dobry Start" z dnia 30 maja 2018r.(Dz. U.z 2018r.poz.1061)
 
Kryteria przyznawania świadczeń
O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej. Dwa podstawowe warunki jakie muszą być spełnione to:
 
1. Trudna sytuacja życiowa.
W szczególności wynikająca z:
o    ubóstwa,
o    sieroctwa,
o    bezdomności,
o    bezrobocia,
o    długotrwałej lub ciężkiej choroby,
o    przemocy w rodzinie,
o    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
o    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
o    braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki,
o    opiekuńczo-wychowawcze,
o    trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
o    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
o    karnego,
o    alkoholizmu lub narkomanii,
o    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
o    klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
2.  Trudna sytuacja finansowa.
Dochód w rodzinie nie może przekraczać kryterium dochodowego  ustalonego w oparciu o próg interwencji socjalnej zgodnie z  art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Ustalając sytuację dochodową poddaje się analizie dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe kształtuje się następująco:
o    701  zł  na osobę samotnie gospodarującą,
o    528 zł  na członka rodziny w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.
Aby otrzymać wsparcie oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.
 
W szczególnych sytuacjach, pomimo braku spełniania kryterium dochodowego, pomoc może być przyznana w formie zasiłku celowego specjalnego.
 
3. Pomoc pieniężna
 
Zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 
Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
 
Zasiłek okresowy
Art.38ust1 ustawy pomocy społecznej
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
o    osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
o    rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż:
o    w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
o     w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
 
Zasiłek stały
Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.


Zasiłek stały ustala się w wysokości:
o     w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;
o     w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
 
4.  Pomoc niepieniężna
o    Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia i posiłku osobom tego pozbawionym.
o    Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie.
o    Pomoc w postaci obiadów w szkołach i przedszkolach przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki.
o    Pomoc w postaci gorącego posiłku w jadłodajni przyznawana osobom potrzebującym.
o    Pomoc w postaci paczek żywnościowych, środków czystości oraz zakupu opału.
o    Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
o    Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.
     Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).
     Osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi: matką, ojcem lub rodzeństwem może ubiegać się o opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
o    Bank żywności
o    Karta Dużej Rodziny
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE
 • Obowiązujące przepisy:
 • - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220);
 • - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466);
 •  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497).
 • Świadczeniami rodzinnymi są:

 • 1.Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • a) urodzenia dziecka (1000,00 zł jednorazowo)-przy ubieganiu się o w/w dodatek wymagane jest zaświadczenie od lekarza bądź położnej, potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, którego wzór jest określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.
 • b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł miesięcznie);
 • c) samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci);
 • d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95,00 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego);
 • e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia);
 • f) rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł jednorazowo na dziecko); dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne;
 • g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły).
 • Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie :
 •  1) 95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 •  2) 124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 •  3) 135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 r. ż.(w przypadku kontynuowania nauki w szkole) oraz do ukończenia 24 r. ż. w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz kontynuującym naukę w szkole lub w szkole wyższej.
 • Kryterium dochodowe-zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności-764,00 zł.
 • Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, na nowy okres zasiłkowy składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej od dnia 1 lipca elektronicznie, od dnia 1 sierpnia tradycyjnie w formie papierowej
 • 2.Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (1000,00 zł jednorazowo)- przy ubieganiu się o w/w dodatek wymagane jest zaświadczenie od lekarza bądź położnej, potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, którego wzór jest określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką; kryterium dochodowe: 1.922,00 zł na osobę w rodzinie
 • 3.Świadczenia opiekuńcze:
 • a) zasiłek pielęgnacyjny (184,42 zł miesięcznie),
 • b) świadczenie pielęgnacyjne (1583,00 zł miesięcznie od stycznia 2019 r.); brak kryterium dochodowego),
 • c) specjalny zasiłek opiekuńczy (620,00 zł miesięcznie); kryterium dochodowe: 764,00 zł na osobę w rodzinie; świadczenie przyznawane w przypadku rezygnacji z zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny; od 1 stycznia 2015 r. w/w świadczenie może być również przyznane osobom, które nie podejmują zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki;
 • 4. świadczenie rodzicielskie-dla osób, które nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, w wysokości: 1.000,00 zł miesięcznie; świadczenie przysługuje od dnia porodu do czasu ukończenia przez dziecko:
 • -52 tygodnia życia-w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką jednego dziecka,
 • -65 tygodnia życia-w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką dwojga dzieci,
 • -67 tygodnia życia- w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką trojga dzieci,
 • -69 tygodnia życia- w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką czworga dzieci,
 • -71 tygodnia życia- w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką pięciorga dzieci i więcej dzieci.
 • Ustawa za życiem-obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu w wysokości 4000 zł; ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
 • Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
 • Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 • Obowiązujące przepisy:
 • - Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) ;
 • - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r., poz. 395);
 • - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dz. U. z 2017 r., poz. 1467)
 • Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo. Świadczenia z FA przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenia z FA przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. Ustalenie prawa do świadczeń z FA oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego w przypadku bezskuteczności egzekucji (oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.)
 • Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
DODATKI MIESZKANIOWE

 • Dodatki mieszkaniowe-reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180)
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
o    1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
o    2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
o    3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
o    4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
o    5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
o    Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom,  jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku (gospodarstwo jednoosobowe: 882,56 zł x175%=1.544,48 zł, gospodarstwo wieloosobowe: 882,56 zł x125%=1.103,20 zł).
o    Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
o    1) 35 m2 - dla 1 osoby;
o    2) 40 m2 - dla 2 osób;
o    3) 45 m2 - dla 3 osób;
o    4) 55 m2 - dla 4 osób;
o    5) 65 m2 - dla 5 osób;
o    6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
  
DODATEK ENERGETYCZNY
 • Dodatek energetyczny na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tzn. takiemu, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy. Osoba taka powinna posiadać umowę kompleksową zawartą z dostawcą energii elektrycznej oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 • Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:
 • 1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,22 zł/miesiąc;
 • 2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,58 zł/miesiąc;
 • 3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,70 zł/miesiąc.
 
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
 
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
 
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.
Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18.roku życia.
 
Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października bieżącego roku  do 30 września kolejnego roku r., Wnioski można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
 
RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START" przysługuje:
 
1).rodzicom ,opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych-raz w roku na dziecko;
2).osobom uczącym się -raz w roku
2. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:      
1)przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
2)przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia-w przypadku legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
Świadczenie dobry start przysługuje osobom uprawnionym w wysokości 300,00zł jednorazowo.
 
ASYSTENCI RODZIN
 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) (Dz. U. z dnia 21 lipca 2011 r.)
Asystent rodziny jest codziennym towarzyszem rodziny, która nie potrafi samodzielnie pokonać różnych trudności życiowych, głównie problemów opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny został powołany do pracy poprzez Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.     Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.                                                                                     Asystent pomaga rodzicom w wypełnianiu ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi  rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną.
Przy zlecaniu asystentowi rodziny pracy z daną rodziną, brany jest pod uwagę głównie zakres pomocy, jaki powinien zostać udzielony danej rodzinie. Z ustawy wynika ponadto, że asystent rodziny powinien swą pracę prowadzić za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny oraz pobudzać ją do aktywnego współdziałania. Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane. Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:
prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną, udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny.