Konsultacje społeczne

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice na lata 2021-2030”

Przygodzice, 27 kwietnia 2021 r.

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice na lata 2021-2030”

 

 

 

 

Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice na lata 2021-2030

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice na lata 2021-2030

Wójt Gminy Przygodzice zaprasza mieszkańców Gminy Przygodzice, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych do zapoznania się z projektem:

„Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice na lata 2021-2030

Opinie, uwagi i propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 22 marca 2021 roku do dnia 26 kwietnia 2021 roku [1].

Formularz zgłoszenia opinii / uwag / propozycji należy przesłać w wersji elektronicznej na adres przygodzice@wanir.edu.pl lub dostarczyć do Urzędu Gminy w formie tradycyjnej.

1) Zarządzenie Wójta

2) Formularz uwag Word

3) Formularz uwag - PDF

4) Strategia Rozwoju Gminy[1] zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz Uchwałą nr XX/178/2020 Rady Gminy Przygodzice z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice na lata 2021-2030

Zarządzenie Nr 68/GOS/2020 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 68/GOS/2020
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 11  sierpnia 2020 r.

 

   w sprawie określenia sposobu konsultacji projektów uchwał:

- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przygodzice;

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi;

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przygodzice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz § 2 Uchwały Nr XIX Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przygodzice zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzić konsultacje do projektów uchwał:

- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przygodzice;

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi;

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

-  w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przygodzice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi .

§ 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 12 sierpnia 2020 r., termin zakończenia na dzień 25 sierpnia 2020r.

§ 3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Przygodzice.

§ 4. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag do projektu uchwał. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przygodzice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gospodarkaodpadami@przygodzice.pl w terminie określonym w § 2.

§ 5. Projekty uchwał należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przygodzice w dniu 11 sierpnia 2020 roku.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki odpadami, ,kultury fizycznej i sportu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 35/GOS/2020 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 06 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 35/GOS/2020
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 06 maja 2020 r.

 

w sprawie określenia sposobu konsultacji projektów uchwał:

- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przygodzice;

- w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Przygodzice;

- w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek;

-  w sprawie uchylenia postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz § 2 Uchwały Nr XIX Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przygodzice zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzić konsultacje do projektów uchwał:

- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przygodzice;

- w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Przygodzice;

- w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek;

-  w sprawie uchylenia postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 07 maja 2020 r., termin zakończenia na dzień 13 maja 2020 r.

§ 3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Przygodzice.

§ 4. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag do projektu uchwał. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przygodzice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gospodarkaodpadami@przygodzice.pl w terminie określonym w § 2.

§ 5. Projekty uchwał należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przygodzice w dniu 7 maja 2020 roku.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 109/GOS/2019 Wójta Gminy Przygodzice z dnia 15 listopada 2019 r

Zarządzenie Nr 109/GOS/2019
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 15 listopada 2019 r.
 
    w sprawie określenia sposobu konsultacji projektów uchwał:

- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek;
- w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 
 
    Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506) oraz § 2 Uchwały Nr XIX Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przygodzice zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zarządza się przeprowadzić konsultacje do projektów uchwał:
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 
§ 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 19 listopada 2019 r., termin zakończenia na dzień 29 listopada 2019 r.
 
§ 3. Konsultacje obejmują obszar Gminy Przygodzice.
 
§ 4. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag do projektu uchwał. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Przygodzice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gospodarkaodpadami@przygodzice.pl w terminie określonym w § 2.
 
§ 5. Projekty uchwał należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przygodzice w dniu 19 listopada 2019 roku.
 
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki odpadami ,kultury fizycznej i sportu.
 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.