Nieruchomości - ogłoszenia o przetargach

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 11 października 2021 r.

Wójt Gminy Przygodzice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w Dębnicy

Wójt Gminy Przygodzice

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

            na sprzedaż prawa własności do nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położnej  w Dębnicy

stanowiącej własność Gminy Przygodzice

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

WÓJT GMINY PRZYGODZICE
 
   działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
 
stanowiącej własność Gminy Przygodzice
przeznaczonej do wydzierżawienia,
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 • położenie nieruchomości

Przygodziczki

 • okres dzierżawy

3 lata

 • oznaczenie nieruchomości
 • powierzchnia nieruchomości

Cz. dz. nr 155/2 – pow. 1,2353 ha,

KW nr KZ1W/00070724/0

 

 • opis nieruchomości

Teren upraw rolnych - grunty orne IVB -0,3953 ha, grunty orne RV - 0,8230 ha, grunty orne RVI - 0,0170 ha

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do zagospodarowania na cele gospodarki rolnej

 • termin zagospodarowania

Od dnia podpisania umowy dzierżawy

 • wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego

Równowartość ceny skupu 11,66 decytony żyta wg GUS

 • zasady aktualizacji opłat – czynszu

Czynsz będzie aktualizowany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego, publikowanej w komunikacie Prezesa GUS

 • termin wnoszenia czynszu

W terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy (proporcjonalnie do czasu trwania w 2021 r.), w latach następnych w terminie do 31 marca

 • dodatkowe warunki dzierżawy

Dzierżawcę obciążają opłaty z tytułu podatku rolnego

 • informacje dodatkowe

Pożytki przysługujące z płatności obszarowych pobiera Dzierżawca

Wykaz

WÓJT GMINY PRZYGODZICE
 
działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do wynajmu
 
 • położenie nieruchomości

Dębnica ul. Ostrowska 9

 • okres najmu

10 lat, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2031 r.

 • oznaczenie nieruchomości
 • powierzchnia nieruchomości

Budynek położony na dz. nr 669 – pow. 0,2200 ha, KW nr KZ1W/00060429/9.

 

 • opis i przeznaczenie nieruchomości

Lokal użytkowy o pow. 16,25 m2 położony w budynku wielolokalowym, wyposażony w energię, wykorzystywany dla potrzeb infrastruktury telekomunikacyjnej

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do zagospodarowania na cele infrastruktury telekomunikacyjnej

 • wysokość miesięcznego czynszu netto  w zł/m2

18,00 zł/m2

 • termin wnoszenia czynszu

Czynsz za 2021 r. płatny w terminie do 30.09. proporcjonalnie do czasu trwania umowy, w latach kolejnych płatny w okresach półrocznych w terminie do

 I rata do 30 czerwca,

 II rata do 30 listopada

 • zasady aktualizacji opłat – czynszu

stawka czynszu ulega corocznie wzrostowi  w stosunku do stawki obowiązującej w poprzednim roku, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 • dodatkowe warunki najmu

Najemcę obciążają opłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz za media

 • informacje dodatkowe

Rada Gminy wyraziła zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 10 lat tj. od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2031 r.

Informacja

INFORMACJA
 
O WYNIKU   PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
z dnia 20 lipca 2021 r.
 
dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w Topoli Wielkiej przy ul. Długiej

 

Oznaczenie 

wg ewidencji

gruntów

Oznaczenie wg

księgi wieczystej

Liczba osób dopusz-

czo-

nych

Licz-

ba osób niedopusz-czo-

nych

Cena wywo-

ławcza netto w zł

Cena uzyskana w przetargu netto w zł

 

Cena uzys-

kana w prze-

targu

 brutto w zł

 

Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości

621/3

(działka budowlana)

KZ1W/000068128/5

1

0

65 000,00

65 800,00

80 934,00

Joanna

Pietrzak

621/1

(droga wewnętrzna udz. ½)

 621/4

(działka budowlana)

KZ1W/000068128/5

1

0

88 000,00

88 880,00

109 322,40

Joanna

Pietrzak

 621/1

(droga wewnętrzna udz. ½)

 

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

 

prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 1 położonego w Grodzisku Wielkopolskim
na Osiedlu Wojska Polskiego 25 wraz z udziałem wynoszącym ½ części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki nr 210/3 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Organizator przetargu:

Dyrektor I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z siedzibą 60-908 Poznań,
ul. Dąbrowskiego 12

działający w imieniu:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie

ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

 

Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal niemieszkalny nr 1, położony jest na działce o nr ewidencyjnym 210/3 w Grodzisku Wielkopolskim na Osiedlu Wojska Polskiego 25
w województwie wielkopolskim.

 

Lokal niemieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej z pomieszczeniami przynależnymi 256,10 m2 stanowi odrębną własność, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PO1S/00059883/7.

Z własnością lokalu niemieszkalnego nr 1  związany jest udział wynoszący ½ części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 210/3 o powierzchni
1029 m2 będącej własnością Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PO1S/00029365/1.

Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT

Cena wywoławcza wynosi 484 200,00

(słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100).

Sprzedaż przedmiotowego lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem lokalu ponosi kupujący.

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert

Oferty należy składać w terminie do 29.06.2021 roku do godz. 15.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Poznaniu, 60-908 Poznań, ul. Dąbrowskiego 12, Kancelaria – parter główne wejście do budynku od dnia publikacji ogłoszenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora.

W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora za termin złożenia oferty przyjmuje się datę, w której I Oddział ZUS w Poznaniu ofertę faktycznie otrzymał tj. do dnia  29.06.2021 r. do godz. 15.00.

 

Wzór oferty znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/inne-ogloszenia/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomosci

 

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06.2021 roku o godz. 11.00 siedzibie I Oddziału ZUS
w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 12, sala nr 219.

 

Warunki przystąpienia do przetargu

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do regulaminu przetargu) oraz wniesienie wadium.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w niej oświadczeń i zobowiązań.

 

Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 24 210,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium przed dniem upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.06.2021 r. do godz. 15.00

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy I Oddziału ZUS w Poznaniu:

PKO BP S.A. konto numer: 02 1020 5590 0000 0502 9250 7014

 

Na przelewie należy umieścić adnotację:

Wadium – Przetarg sprzedaż nieruchomości Grodzisk Wielkopolski, Osiedle Wojska Polskiego 25

 

Wadium w formie pieniężnej musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (tj. podmiot ustalony jako nabywca lokalu), nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (tj. uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację
z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora od zawarcia umowy,
a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Zastrzeżenie dot. prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu

Szczegółowe warunki przetargu zawiera regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/inne-ogloszenia/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomosci oraz w siedzibie organizatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział
w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12  budynek B w pokoju 103 w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja o wizji lokalnej

Wizji lokalnej można dokonać do dnia poprzedzającego złożenie ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Joanną Wiśniewską tel. 61 841 6999 e-mail: joanna.wisniewska02@zus.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, w dniach pracy urzędu.

Informacja o możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora dopiero po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz.735 ze zm.) dalej jako „ustawa o mieniu”, dokonanie przez państwową osobę prawną m.in. czynności prawnej w zakresie rozporządzenia rzeczowymi aktywami trwałymi o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 200 000 złotych wymaga zgody organu nadzorującego – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  Obowiązek ten dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (państwowej osoby prawnej) m.in. w przypadku sprzedaży nieruchomości.

W przypadku braku zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na przeniesienie prawa własności w/w nieruchomości organizator przetargu zawiadomi wygrywającego przetarg, w terminie 14 dni od uzyskania od Ministra informacji o braku przedmiotowej zgody. W tym samym terminie organizator zwróci wadium przelewem na rachunek bankowy uprzednio wskazany przez wygrywającego.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu – uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest do parafowania umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Organizator przetargu przygotuje projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, który po zaparafowaniu przez obie strony umowy, zostanie wysłany z wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi po uzyskaniu zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Informacja

INFORMACJA
 
O WYNIKU VII PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
 
przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach
w dniu 28 kwietnia 2021 r.
 
dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w Chynowie

 

Oznaczenie 

wg ewidencji

gruntów

Oznaczenie wg

księgi wieczystej

Liczba osób dopusz-

czo-

nych

Licz-

ba osób niedopusz-czo-

nych

Cena wywo-

ławcza netto w zł

Cena uzyskana w przetargu netto w zł

 

Cena uzys-

kana w prze-

targu

 brutto w zł

 

Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości

Dz. nr 819/1

i  819/2

KZ1W/00092245/8

1

1

65 000,00

65 650,00

65 650,00

Andrzej Kolenda

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym w dniu kwietniu 2021 r.

LISTA OSÓB

 

ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZETNICTWA W PRZETARGU

USTNYM NIEOGRANICZONYM

W DNIU 28 KWIETNIA 2021 R.

 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUTNOWEJ ZABUDOWANEJ

POŁOŻONEJ W CHYNOWIE

 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

1.

  Andrzej Kolenda

Wykaz nakładów w postaci domku letniskowego 2 segmentowego nr 138 i 139 stanowiących własność Gminy Przygodzice, przeznaczonych do użyczenia na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

WÓJT GMINY PRZYGODZICE
 
działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości
 
WYKAZ NAKŁADÓW
 
w postaci domku letniskowego 2 - segmentowego nr 138 i 139
stanowiących własność Gminy Przygodzice, przeznaczonych do użyczenia
na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Przygodzice
 
na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
 (Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
 
 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Przygodzice
 
na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
 (Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
 

 

Informacja o wyniku VI przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach w dniu 12.01.2021 r.

INFORMACJA
 
O WYNIKU  VI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach
w dniu 12.01.2021 r.
 
dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w Chynowie

 

Oznaczenie 

wg ewidencji

gruntów

Oznaczenie wg

księgi wieczystej

Liczba osób dopusz-czonych

Liczba osób niedopusz-czonych

Cena wywo-

ławcza netto w zł

Cena uzyskana w przetargu netto w zł

 Cena uzyskana w przetargu

 brutto w zł

 

Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości

Dz. nr 819/1

i  819/2

KZ1W/00092245/8

0

0

75 000,00

- - -

--

---

 

Wobec nie wpłacenia wadium w określonym terminie,

Komisja orzekła, że przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym

Sporządzono: 12.01.2021 r.

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do użyczenia na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

WÓJT GMINY PRZYGODZICE

   działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do użyczenia

na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

 

 • położenie nieruchomości

Przygodzice ul. P.T.R.1

 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Oddawany w użyczenie budynek położony jest na dz. nr 213/31, obręb Przygodzice, o pow. 0.1437 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/00076762/0  - która nie jest przedmiotem  użyczenia

 • powierzchnia użytkowa nieruchomości  
          - budynku

216,09 m2

 • opis nieruchomości

Przedmiot użyczenia stanowi budynek parterowy z użytkowym poddaszem, murowany wybudowany z cegły. Wyposażony w instalację: elektryczną, wod-kan, c.o. Łączna pow. użytkowa budynku wynosi 216,09 m2, w tym parter 135,99 m2, poddasze - 80,10 m2.

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren na którym znajduje się budynek, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy usługowej - U3

 • termin zagospodarowania nieruchomości -  okres użyczenia

Od dnia 01.01.2021  r. na czas nieoznaczony

 • wysokość opłat

Biorący w użyczenie zobowiązany jest ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości, jej zagospodarowania i opłat publicznoprawnych

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do wydzierżawienia

WÓJT GMINY PRZYGODZICE

 

   działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości

 
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do wydzierżawienia

 

 • położenie nieruchomości

Antonin (Goszczyn)

 • okres dzierżawy

01.01.2021 r. - 31.12.2023 r.

 • oznaczenie nieruchomości
 • powierzchnia nieruchomości

 dz. nr 662 – pow. 0,3200 ha, KW nr KZ1W/00070724/0

 

 • opis nieruchomości

Łąka ŁV

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Użytki zielone

 • wysokość rocznego czynszu dzierżawnego

równowartość ceny skupu 0,96 decytony żyta wg GUS,

 • zasady aktualizacji opłat – czynszu

Czynsz będzie aktualizowany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego, publikowanej w komunikacie Prezesa GUS

 • termin wnoszenia czynszu

W terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy (za 2021r.), w latach kolejnych do 31 marca.

 • dodatkowe warunki dzierżawy

Dzierżawcę obciążają opłaty z tytułu podatku rolnego

 • informacje dodatkowe

Pożytki przysługujące z płatności obszarowych pobiera Dzierżawca

 

 • położenie nieruchomości

Antonin (Goszczyn)

 • okres dzierżawy

01.01.2021 r. - 31.12.2023 r.

 • oznaczenie nieruchomości
 • powierzchnia nieruchomości

 dz. nr 624 – pow. 0,2500 ha, KW nr KZ1W/00070577/4

 

 • opis nieruchomości

Łąka ŁV

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Użytki zielone

 • wysokość rocznego czynszu dzierżawnego

równowartość ceny skupu 0,75 decytony żyta wg GUS,

 • zasady aktualizacji opłat – czynszu

Czynsz będzie aktualizowany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego, publikowanej w komunikacie Prezesa GUS

 • termin wnoszenia czynszu

W terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy (za 2021r.), w latach kolejnych do 31 marca.

 • dodatkowe warunki dzierżawy

Dzierżawcę obciążają opłaty z tytułu podatku rolnego

 • informacje dodatkowe

Pożytki przysługujące z płatności obszarowych pobiera Dzierżawca