Nieruchomości - ogłoszenia o przetargach

Wójt Gminy Przygodzice ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie

Wójt Gminy Przygodzice

ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony

                                   na sprzedaż prawa własności do nieruchomości  gruntowej zabudowanej położonej w Chynowie

 

 • położenie nieruchomości: gm. Przygodzice, Chynowa 10 (dojazd drogą wjazdową z Bogufałowa do wsi Chynowa),
 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KZ1W/00092245/8,
 • oznaczenie  nieruchomości według ewidencji gruntów: obręb ewidencyjny 0003 Chynowa, dz. nr 819/1 o pow. 0,0975 ha i dz. nr 819/2 o pow. 0,2700 ha,
 • cena wywoławcza netto: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z pod. VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 a, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • wadium: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).
 • opis nieruchomości: nieruchomość położona w odległości ok. 12 km od Ostrowa Wielkopolskiego,  przy drodze o nawierzchni asfaltowej, wyposażonej w sieć: energetyczną, wodociągową i gazową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki jednorodzinne i zabudowa zagrodowa o średniej intensywności zabudowy. W dalszym otoczeniu znajdują się obiekty handlowe, kościół rzymsko – katolicki, szkoła oraz przystanek komunikacji podmiejskiej. Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 0,3675 ha, każda z działek w kształcie nieregularnych wielokątów, przylegających do siebie. Przez teren obu działek przebiega sieć wodociągowa. Na terenie nieruchomości znajduje się ok. 100-letni budynek wolnostojący, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony o pow. użytkowej 113,65 m2. Budynek w złym stanie technicznym, przeznaczony do kapitalnego remontu. Teren nieruchomości nieogrodzony.
 • przeznaczenie: Brak planu zagospodarowania przestrzennego na teren, w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość. Nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przygodzice przyjętego pod Uchwałą nr XIV/76/99 Rady Gminy Przygodzice z dnia 16 grudnia 1999 r.  przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem budownictwa mieszkalnego.
 • Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym żadną hipoteką, nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 • Termin i miejsce przetargu: 28 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w pok. nr 21 (I piętro) w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach, Plac Powstańców Wlkp. 2.  W związku z obowiązywaniem stanu pandemii, organizator przetargu dopuszcza przeprowadzenie przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku podjęcia takiej decyzji, w okresie co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu zostanie zamieszczona informacja o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Przygodzicach w ING Banku Śląskim S.A. nr 03 1050 1201 1000 0022 6097 5509, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2021 r. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu. W tytule przelewu należy wpisać „przetarg Chynowa”.
 • Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.
 • Sprzedaż następuje bez okazania granic, ewentualne czynności związane z ustaleniem ich przebiegu pozostają w gestii nabywcy.
 • Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia zamknięcia przetargu, na wskazany rachunek bankowy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy osoba która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości, w przypadku osoby prawnej należy okazać stosowne pełnomocnictwo.
 • Cena sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo, w terminie określonym na fakturze VAT wystawionej przez organizatora przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Koszty umowy notarialnej oraz związane z  wpisem do księgi wieczystej ponosi nabywca.
 • Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem przyczyny, niezwłocznie informując o tym w sposób identyczny ze sposobem zawiadomienia o jego ogłoszeniu.
 • Nieruchomość była oferowana do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 12.03.2019 r.; 01.07.2019 r. 14.10.2019r. 10.04.2020r.; 14.07.2020 r., 12.01.2021 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 • Treść ogłoszenia zamieszczono na stronie www.przygodzice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i u sołtysa wsi Chynowa.
 • Dodatkowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Przygodzicach, tel. (062) 592-77-22 wew.125, (p. nr 20).

Informacja o wyniku VI przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach w dniu 12.01.2021 r.

INFORMACJA
 
O WYNIKU  VI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach
w dniu 12.01.2021 r.
 
dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w Chynowie

 

Oznaczenie 

wg ewidencji

gruntów

Oznaczenie wg

księgi wieczystej

Liczba osób dopusz-czonych

Liczba osób niedopusz-czonych

Cena wywo-

ławcza netto w zł

Cena uzyskana w przetargu netto w zł

 Cena uzyskana w przetargu

 brutto w zł

 

Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości

Dz. nr 819/1

i  819/2

KZ1W/00092245/8

0

0

75 000,00

- - -

--

---

 

Wobec nie wpłacenia wadium w określonym terminie,

Komisja orzekła, że przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym

Sporządzono: 12.01.2021 r.

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do użyczenia na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

WÓJT GMINY PRZYGODZICE

   działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do użyczenia

na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

 

 • położenie nieruchomości

Przygodzice ul. P.T.R.1

 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Oddawany w użyczenie budynek położony jest na dz. nr 213/31, obręb Przygodzice, o pow. 0.1437 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/00076762/0  - która nie jest przedmiotem  użyczenia

 • powierzchnia użytkowa nieruchomości  
          - budynku

216,09 m2

 • opis nieruchomości

Przedmiot użyczenia stanowi budynek parterowy z użytkowym poddaszem, murowany wybudowany z cegły. Wyposażony w instalację: elektryczną, wod-kan, c.o. Łączna pow. użytkowa budynku wynosi 216,09 m2, w tym parter 135,99 m2, poddasze - 80,10 m2.

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren na którym znajduje się budynek, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy usługowej - U3

 • termin zagospodarowania nieruchomości -  okres użyczenia

Od dnia 01.01.2021  r. na czas nieoznaczony

 • wysokość opłat

Biorący w użyczenie zobowiązany jest ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości, jej zagospodarowania i opłat publicznoprawnych

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do wydzierżawienia

WÓJT GMINY PRZYGODZICE

 

   działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości

 
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do wydzierżawienia

 

 • położenie nieruchomości

Antonin (Goszczyn)

 • okres dzierżawy

01.01.2021 r. - 31.12.2023 r.

 • oznaczenie nieruchomości
 • powierzchnia nieruchomości

 dz. nr 662 – pow. 0,3200 ha, KW nr KZ1W/00070724/0

 

 • opis nieruchomości

Łąka ŁV

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Użytki zielone

 • wysokość rocznego czynszu dzierżawnego

równowartość ceny skupu 0,96 decytony żyta wg GUS,

 • zasady aktualizacji opłat – czynszu

Czynsz będzie aktualizowany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego, publikowanej w komunikacie Prezesa GUS

 • termin wnoszenia czynszu

W terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy (za 2021r.), w latach kolejnych do 31 marca.

 • dodatkowe warunki dzierżawy

Dzierżawcę obciążają opłaty z tytułu podatku rolnego

 • informacje dodatkowe

Pożytki przysługujące z płatności obszarowych pobiera Dzierżawca

 

 • położenie nieruchomości

Antonin (Goszczyn)

 • okres dzierżawy

01.01.2021 r. - 31.12.2023 r.

 • oznaczenie nieruchomości
 • powierzchnia nieruchomości

 dz. nr 624 – pow. 0,2500 ha, KW nr KZ1W/00070577/4

 

 • opis nieruchomości

Łąka ŁV

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Użytki zielone

 • wysokość rocznego czynszu dzierżawnego

równowartość ceny skupu 0,75 decytony żyta wg GUS,

 • zasady aktualizacji opłat – czynszu

Czynsz będzie aktualizowany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego, publikowanej w komunikacie Prezesa GUS

 • termin wnoszenia czynszu

W terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy (za 2021r.), w latach kolejnych do 31 marca.

 • dodatkowe warunki dzierżawy

Dzierżawcę obciążają opłaty z tytułu podatku rolnego

 • informacje dodatkowe

Pożytki przysługujące z płatności obszarowych pobiera Dzierżawca